موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
دستورالعمل سقف تراکنش بانکی

دستورالعمل سقف تراکنش بانکی

دستورالعمل سقف تراکنش بانکی

دستورالعمل سقف تراکنش بانکی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل سقف تراکنش بانکی اشخاص را صادر نمود . به موجب دستورالعمل یاد شده برای میزان واریز وجوه به حساب چهار دسته از اشخاص شامل بازنشتگان ، مستمری بگیران ، بیکاران و شرکتهای غیر فعال محدودیت هایی تعیین گردیده است . محدودیت های مذکور در راستای ماده (67) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21/07/1398 هیات محترم وزیران و به جهت جلوگیری از به کارگیری حسابهای بانکی اجاره ای اعمال گردیده است .

متن کامل دستورالعمل سقف تراکنش بانکی به شرح زیر می باشد :

 

 بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

«دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال»

 

به استناد ماده (67) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21/07/1398 هیات محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره 263550/98 مورخ 04/08/1398 و به منظور تبیین ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال د رموسسات اعتباری و نحوه مواجهه با موارد بروز مغایرت در سطح فعالیت مورد انتظار آن اشخاص ،« دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال » که از این پس به اختیار دستورالعمل نامیده می شود،به شرح زیر تدوین می گردد:

ماده 1- در این دستورالعمل ،اصطلاحات و عبارت به کار رفته به شرح زیر تعریف می شود:

1-1- بانک مرکزی :بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛

1-2-مرکز:مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی ؛

1-3-موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند؛

1-4-شخص حقیقی فاقد شغل :به شخص حقیقی اطلاق می شود که اشتغال اشتغال به کار ندارد و وضعیت اطلاعات شغلی خود را به موسسه اعتباری تحت یکی از عناوین زیر اظهار داشته است:

بازنشسته:کلیه اشخاصی که حقوق یا مستمری مربوط را به دلایلی نظیر رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قوانین مربوط یا از کارافتادگی از صندوق های بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی ،صندوق بازنشستگی کشوری و… دریافت می کنند.همچنین اشخاص حقیقی فاقد شغلی که از مستمری بازماندگان بهره مند می شوند،در این سند در شمول مصادیق اشخاص بازنشسته می باشند.

مستمری بگیر:کلیه اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور که مستمری و یا کمک هزینه مخارج زندگی ،از نهاد های مذکور دریافت می کنند.

بیکار: کلیه اشخاص حقیقی فاقد شغل که شامل مصادیق اشخاص «بازنشسته»و «مستمری بگیر» نمی باشند.دانش آموزان دانشجویان ،بانوان خانه دار ،اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می نمایند و نیز اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت معتبر که فاقد مجوز فعالیت معتبر در کشور می باشند ،در شمول اشخاص بیکار تلقی می شوند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل سقف تراکنش بانکی اشخاص را صادر نمود “

 

1-5-شخص حقوقی غیر فعال:شخص حقوقی که به موجب تبصره (4) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی،به مدت پنج (5) سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان «غیرفعال مالیاتی» به موسسات اعتباری معرفی می شود.

1-6-حساب سپرده بانکی:حساب سپرده قرض الحسنه (پس انداز/جاری) و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی؛

1-7-ابزار پرداخت:انواع کارت های فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که موسسه اعتباری در اختیار دارنده آن قرار می دهد و برای وی امکان دریافت ،پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگری را فراهم می سازد؛

1-8-ابزار پذیرش:دستگاه فیزیکی یا سامانه الکترونیکی که می توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت ،پرداخت یا انتقال وجه اقدام کرد؛

1-9-سطح فعالیت مورد انتظار:پیش بینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستاکار تمامی حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال نزد هر موسسه اعتباری در مقاطع زمانی یکساله که انتظار میرود از ابتدا تا انتها هر سال شمسی ،محقق گردد.

1-10-سطح فعالیت محقق شده:مجموع گردش بدهکار و بستانکار تمامی حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال نزد هر موسسه اعتباری در پایان هر روز و از مبدا ابتدای سال شمسی .تراکنش های بستانکار ناشی از واریز سود حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار،واریز و برداشت ناشی از اشتباه  واریزی وجوه توسط موسسه اعتباری،نقل و انتقال الکترونیکی بین حساب هایسپرده بانکی شخص نزد همان موسسه اعتباری یا سایر موسسات اعتباری در شمول سطح فعالیت محقق شده قرار نمی گیرند.

1-11-نقل و انتقالات الکترونیکی:هر گونه عملیات بانکی که از طریق ابزار های الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد موسسه اعتباری به حساب ذی نفع در آن موسسه اعتباری یا موسسه اعتباری دیگر منتقل گردد. هر گونه نقل و انتقال وجوه که از طریق سامانه های پرداخت کشور شامل سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا)، سامانه پایاپای الکترونیکی (پایا)، سامانه پرداخت لحظه ای (پل) انجام شود یا به طریق نقل و انتقال درون بانکی وجوه بین حساب های سپرده صورت پذیرد،در شمول نقل و انتقالات الکترونیک می باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل سقف تراکنش بانکی اشخاص را صادر نمود “

1-12-تفاوت فاحش:در این دستورالعمل ،تفاوت 10 برابری سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال با سطح فعالیت مورد انتظار آن شخص، به عنوان تفاوت فاحش محسوب می شود.

ماده 2-موسسه اعتباری مکلف است نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال اقدام نموده و مراتب را مطابق رویه ای که بانک مرکزی تعیین میکند به آن بانک اعلام نماید.

ماده 3-حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار بانک مرکزی برای شخص حقیقی فاقد  شغل یا شخص حقوقی غیر فعال به شرح جدول زیر است:

حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار نوع شخص
20 میلیارد ریال بازنشسته
10 میلیارد ریال مستمری بگیر
5 میلیارد ریال بیکار
5 میلیارد ریال غیرفعال مالیاتی

 

تبصره 1-در صورتی که سطح فعالیت مورد انتظار شخص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمد های غیر شغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرده های بانکی و … ،بیش از حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار مذکور در جدول فوق برای اشخاص فاقد شغل باشد،موسسه اعتباری در هر مورد باید پس ازدریافت اسناد مثبته دال بر وجود درآمد های غیر شغلی مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، مراتب را پس از تایید واحد رعایت قوانین و مقررات موسسه اعتباری به بانک مرکزی اعلام نماید.

تبصره 2-چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل در شمول اشخاص محجور موضوع دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات  بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 241804/00 مورخ 22/08/1400 نیز قرار داشته باشد، تعیین سطح فعالیت مورد انتظار آن شخص باید مطابق با ماده (2) این دستورالعمل انجام پذیرد.

ماده 4-اشخاص حقیقی فاقد شغل می توانند در صورت اعتراض به سطح فعالیت مورد انتظار تعین شده توسط موسسه اعتباری برای آن ها،حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از اطلاع از سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده، به موسسه اعتباری مراجعه نموده و با ارایه اسناد و مدارک مربوط ،تقاضای خود برای افزایش سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده را به موسسه اعتباری تسلیم نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل سقف تراکنش بانکی اشخاص را صادر نمود “

تبصره 1- عدم مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل به موسسه اعتباری ظرف مهلت زمانی مذکور به منزله تایید سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده می باشد.

تبصره 2- در صورت تایید تقاضای شخص حقیقی فاقد شغل توسط موسسه اعتباری، افزایش سطح فعالیت مورد انتظار وی بلا مانع خواهد بود.

ماده 5-موسسه اعتباری موظف است سطح فعالیت مورد انتظار شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال را به صورت سامانه ای نگهداری نموده و سطح فعالیت محقق شده وی نزد خود را حداکثر پس از 48 ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه نماید

ماده 6-موسسه اعتباری موظف است سامانه اطلاعاتی خود را به نحوی طراحی نماید که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال قبل از سررسید یک ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی ،به صورت خودکار،مراتب اعلام گردد .در این صورت ،موسسه اعتباری مکلف است پس از دریافت اعلامیه سامانه ای عبور از سطح فعالیت مورد انتظار ،از شخص مزبور به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوتنامه به نشانی ارباب رجوع ،ارسال پیامک و یا سایر روش ها دعوت نماید تا برای ارئه توضیحات به موسسه اعتباری مراجعه کند.

تبصره 1-موسسه اعتباری می تواند از راهکار های غیر حضوری برای اخذ توضیحات از شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال نیز استفاده نماید.

تبصره 2-مهلت مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقیقی غیر فعال به درگاه های حضوری و غیر حضوری مربوط نمی تواند بیش از یک ماه از زمان دریافت اعلامیه سامانه عبور از سطح فعالیت مورد انتظار باشد.موسسه اعتباری مربوط باید در دعوتنامه ارسالی، مهلت یاد شده را ذکر نماید.

ماده 7- چنانچه اعلامیه سامانه ای عبور از سطح فعالیت مورد انتظار حاکی از تفاوت فاحش باشد،علاوه بر دعوت از شخص مزبور مطابق فرآیند مقرر در ماده (6)،مراتب باید بلافصله به صورت محرمانه و بدون اطلاع شخص مورد نظر فبه واحد مبارزه با پولشویی موسسه اعتباری اطلاع داده شود.واحد مبارزه با پولشویی موسسه اعتباری نیز باید پس از بررسی اولیه ،نسبت به ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز حداکثر تا پایان همان روز کاری اقدام نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل سقف تراکنش بانکی اشخاص را صادر نمود “

ماده 8-پس از مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال به درگاه های حضوری یا غیر حضوری موسسه اعتباری،« فرم مغایرت سطح فعالیت محقق شده با سطح فعالیت مورد انتظار» به شرح پیوست باید در اختیار آن شخص قرار داده شود.موسسه اعتباری باید فرم تکمیل مذکور را بررسی نموده و حسب مورد مطابق یکی از موارد ذیل اقدام نماید:

8-1-چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال مورد تایید موسسه اعتباری قرار گیرد و ناشی از تراکنش(تراکنش هایی) باشد که به صورت غیر مستمر (اتفاقی)و خارج از عملیات متعارف شخص مذکور به وقوع پیوسته باشد،موسسه اعتباری بدون نیاز به تغییر سطح فعالیت مورد انتظار، مراتب را در پرونده شناسایی آن شخص ثبت می نماید.در این شرایط،تراکنش های مربوط از شمول محاسبات سامانه ای خارج می گردند و محاسبه سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال نزد موسسه اعتباری،با خارج کردن تراکنش های مزبور، مجددا از ابتدای سال شمسی صورت می پذیرد.

8-2-چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد یا شخص حقوقی غیر فعال، مورد تایید موسسه اعتباری قرار گرفته و ناشی از تراکنش (تراکنش هایی) باشد که به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال به وقوع پیوسته است، موسسه اعتباری باید نسبت به اخذ مستندات کافی مستندات کافی از آن شخص اقدام نموده و علاوه بر اصلاح سطح فعالیت مورد انتظار با لحاظ حد مجاز مذکور در ماده (3)، اسناد و مدارک مرتبط را به روز رسانی نماید. در این شرایط،محاسبات سامانه ای بر مبنای سطح فعالیت مورد انتظار جدید صورت می پذیرد.

8-3-چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال مورد تایید موسسه مورد اعتباری قرار نگیرد ،موسسه اعتباری موظف است مراتب را به  صورت محرمانه و در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به انضمام « فرم تکمیل شده مغایرت سطح فعالیت محقق شده با سطح فعالیت مورد انتظار» و مستندات دریافتی از شخص مزبور به مرکز ارسال نماید.دلایل و مستنداتی که نشان دهد تراکنش های حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال مربوط به شخص دیگری است در شمول ضوابط این بند می باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل سقف تراکنش بانکی اشخاص را صادر نمود “

تبصره 1-چنانچه اشخاص حقیقی که قبلا وضعیت اطلاعات شغلی خود را به موسسه اعتباری «فاقد شغل» اظهار نموده اند ،اطلاعات و مستندات معتبری ارائه نمایند که نشان دهنده اشتغال آن ها باشد موسسه اعتباری باید سطح فعالیت مورد انتظار آن ها را مشمول ضوابط مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص دارای شغل که متعاقبا اعلام خواهد شد ،قرار دهد.

تبصره 2-چنانچه اشخاص حقوقی که قبلا در پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنوان «غیرفعال مالیاتی» معرفی شده بودند،در پایگاه مذکور به حالت «فعال» تبدیل شوند، موسسه اعتباری باید سطح فعالیت مورد انتظار آن ها مشمول ضوابط مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقوقی فعال که متعاقبا اعلام خواهد شد، قرار دهد.

ماده 9-چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال در مهلت یک ماهه تعیین شده به درگاه های حضوری یا غیر حضوری موسسه اعتباری مکلف است همه ابزار های پرداخت آن شخص را غیر فعال نماید.فعال نمودن مجدد ابزار های پرداخت منوط به مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال و ارائه اسناد مثبته و بررسی و تایید آن ها توسط موسسه اعتباری می باشد.

تبصره-موسسه اعتباری باید هم زمان با غیر فعال نمودن ابزار های پرداخت شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال نیز متعاقبا توام با فعال نمودن مجدد آن مراتب را مطابق با رویه توسط بانک مرکزی به بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی نسبت به محدودیت یا ممنوعیت دسترسی شخص مزبور به سامانه های پرداخت کشور اقدام می نماید.

ماده 10-حساب های سپرده سرمایه گذاری بلند مدت تراکنش محور نمی باشد و مشمول محاسبات سطح فعالیت مورد انتظار و سطح فعالیت محقق شده نمی گردد. ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت برای حساب های سپرده مذکور و یا اتصال کارت پرداخت به آن ها به نحو مطلقا ممنوع است.

ماده 11-ارائه خدمات زیر به اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیر فعال مجاز نمی باشد. ارائه سایر خدمات بانکی به اشخاص فاقد شغل/فعالیت ،منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.

 

11-1- اشخاص حقیقی فاقد شغل :

 -اعطای هرگونه ابزار پذیرش

-اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری از قبیل گشایش اعتبار اسنادی،تسهیلات در قالب مضاربه،خرید دین،سلف و …

-افتتاح حساب سپرده تجاری

11-2-اشخاص حقوقی غیر فعال:

-افتتاح حساب سپرده بانکی

-اعطای هر گونه ابزار پذیرش

-اعطای هر گونه ابزار پرداخت

-اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات

-اعطای دسته چک

تبصره-ممنوعیت ارائه خدمات به اشخاص حقوقی غیر فعال مشمول خدماتی که در دوره فعال بودن آن ها اعطا شده اند،نمی گردد.

ماده 12-موسسه اعتباری پس از تعیین سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل ،باید با استفاده از روش هایی نظیر ارسال پیامک یا درج در پایگاه اطلاع رسانی خود،اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام داده و تمهیدات مقتضی را برای دریافت اعتراض های احتمالی اشخاص مشمول به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده در چارچوب ماده (4) این دستورالعمل فراهم نماید.

«دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال»

در (12) ماده و (10) تبصره در هفتمین جلسه مورخ 24/02/1401 هیات عامل بانک مرکزی مطرح و مورد تایید قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ آن لازم اجراست.

————————————————————————————————————

برای دریافت مشاوره و نیز کلیه خدمات حسابداری و مشاوره مالیاتی  با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

بازگشت به صفحه اصلی 

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *