موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم

ماده 37

ماده 37 – حذف شد.[1] [1] . به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده 37 حذف شد. «ماده 37– در صورتی که به موجب احکام دادگاهها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد، مدیران د...

بیشتر بخوانید
ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم

ماده 38

ماده 38– اموالی که به ‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاق...

بیشتر بخوانید
ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم

ماده 39

ماده 39– در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلف ­اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌ عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ ای روی نمونه‌ ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می...

بیشتر بخوانید
ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم

ماده 43

ماده 43 – حذف شد.[1] 1.به موجب بند6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده 43 حذف شد.  «ماده 43 – در صورتی که بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای موا...

بیشتر بخوانید
ماده42

ماده 40

ماده 40 – حذف شد.[1] [1] . ­به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده 40 حذف شد. «ماده 40 – در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند...

بیشتر بخوانید
ماده 41

ماده 41

ماده 41 – حذف شد.[1] [1] . به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده 41 حذف شد. «ماده 41 – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاض...

بیشتر بخوانید
ماده42

ماده 42

ماده 42 – حذف شد.[1] [1] . به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده 42 حذف شد. «ماده 42 – در صورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی ‌یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش ...

بیشتر بخوانید
ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم

ماده 43

ماده 43 – حذف شد.[1] 1.به موجب بند6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده 43 حذف شد.  «ماده 43 – در صورتی که بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای موا...

بیشتر بخوانید
ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم

ماده 12

ماده 12– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.[1] 1 . به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد 12 تا 16)، حذف شد. به موجب ماده (15) ...

بیشتر بخوانید
ماده 13

ماده 13

ماده 13– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.[1] 1 . به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد 12 تا 16)، حذف شد.   منبع...

بیشتر بخوانید