موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
ماده14

ماده 14

ماده 14– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.[1] 1 . به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد 12 تا 16)، حذف شد.   منبع...

بیشتر بخوانید
ماده15

ماده 15

ماده 15– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.[1] 1 . به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد 12 تا 16)، حذف شد.   منبع...

بیشتر بخوانید
ماده 16

ماده 16

ماده 16– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.[1] 1 . به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد 12 تا 16)، حذف شد.   منبع...

بیشتر بخوانید
ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم

ماده 10

ماده 10– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.[1] 1. به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد10 و 11)، حذف شد. البته به موجب بن...

بیشتر بخوانید
ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم

ماده 11

ماده 11– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.[1] 1. به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد10 و 11)، حذف شد. البته به موجب بن...

بیشتر بخوانید
ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم

ماده 3

ماده 3– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.[1] 1 . به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)، حذف شد. منبع ...

بیشتر بخوانید
ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم

ماده 4

ماده 4– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.[1] 1 . به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)، حذف شد. بخش...

بیشتر بخوانید
معافیت مربوط به هزینه های آستان قدس حضرت امام

ماده 5

ماده 5– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.[1] 1 . به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)، حذف شد.   منبع...

بیشتر بخوانید
قانون مالياتهاي مستقيم، باب اول اشخاص مشمول مالیات

ماده 6

ماده 6– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.[1] 1 . به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)، حذف شد.   منبع ...

بیشتر بخوانید
ماده7

ماده 7

ماده 7– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.[1] 1 . به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)، حذف شد.   منبع...

بیشتر بخوانید