موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
هدف حسابداری صنعتی

هدف حسابداری صنعتی

هدف حسابداری صنعتی

هدف حسابداری صنعتی

هدف حسابداری صنعتی در کلیه شرکتها و سازمان ها را می توان در زمینه فرآهم نمودن زمینه ای جهت تصمیم گیری ، برنامه ریزی و هدایت وکنترل عملیات توسط مدیریت تعریف نمود . در کلیه سازمانها هدفهایی را تعقیب میکنند و مدیران آنها باید در جهت دستیابی به این هدفها، کوشش کنند. مدیران هر سازمانی در راستای کوشش های خود به خاطر تحقق هدف های تدوین شده برای آن سازمان ،وظایف تصمیم گیری ، برنامه ریزی و هدایت وکنترل عملیات را انجام می دهند .انجام این وظایف تو.سط مدیران نیاز به اطلاعات دارد . بخش عمده ای از نیازهای اطلاعاتی مدیران به منظور تصمیم گیری ، برنامه ریزی و کنترل ، از طریق سیستم اطلاعات حسابداری فراهم می شود .

” بخش عمده ای از نیازهای اطلاعاتی مدیران از طریق سیستم اطلاعات حسابداری فراهم می شود . “

بنابراین ، مدیران در خلال انجام فعالیت های حرفه ای خود در کلیه سازمانها ، اعم از بزرگ و کوچک ،انتفاعی و غیر انتفاعی و دولتی و خصوصی ناگریز با سیستم حسابداری سر و کار دارند . مدیران ، اغلب از سیستمهای حسابداری برای دستیابی به اطلاعات لازم به منظور اتخاذ تصمیمات مربوط به برنامه ریزی ، ظنیر این که نوع محصولاتی باید ساخته شود و این محصولات باچه قیمتی باید عرضه شود ، استفاده کنند . از سوی دیگر ، سیستمهای حسابداری را می توان برای ارزیابی عملکرد و سنجش تأثیر فعالیتهای سازمانها از یک طرف ، یک منبع اطلاعاتی برای تصمیمات برنامه ریزی است و از طرف دیگر ، جز لاینفک مکانیسم کنترل سازمانها محسوب می شود .

حسابداری اساساً دارای دو زمینه جداگانه ، یکی حسابداری مدیریت و دیگری ، حسابداری مالی است . آن بخش از حسابداری که هدف آن تامین نیازهای اطلاعاتی مدیران سطوح مختلف یک شرکت است ، حسابدرای مدیریت و آن بخش از حسابرداری مدیران سطوح مختلف یک شرکت است ، حسابداری مدیریت و آن بخش از حسابردای که مقصود آن فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز اشخاص خارج از سازمان اما ذیحق ، ذینفع و ذیعلاقه به سازمان است که عموما ً قدرت دسترسی به اطلاعات را ندارند و انتظار می رود بر مبنای اطلاعاتی که فرتهم می شود درباره سازمان قضاوت یا راجع به آن تصمیم گیری کنند، حسابدرای مالی نامیده می شود .

” دو زمینه حسابداری شامل حسابداری مدیریت و حسابداری مالی می باشد “

سیستم حسابدرای صنتعی زیر مجموعه سیستم اطلاعات حسابدرای است که اطلاعات مرتبط با هزینه ها را شناسایی ، ثبت ، اندازه گیری ، طبقه بندی و گزارش می کند . برخی حسابدرای صنعتی را همان حسابداری مدیریت  می دانند و برخی نیز به حسابدرای صنعتی به عنوان یک سیستم اطلاعاتی نگاه مبکنند که به هر دوزمینه حسابدرای مالی و حسابدرای مدیریت کمک می کند . در هر حال ، حسابدرای صنعتی سه کارکرد متفاوت بهش شرح زیر دارد :

1- محاسبه بهای تمام شده تولیدات

2- فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزایبی عملکرد

3- فراهم کردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری ها

در واقع حسابداری صنعتی شامل یک رشته مفاهیم ، روشها، قواعد و تکنیکهای است که توسط حسابدران صنعتی از یک سو ، برای فراهم کردن اطلاعات  راجع به محاسبه بهای تمام شده تولیدات برای مقاصدد گزارشکری ملی برون سازمانی و از سوی دیگر ، برای  فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز برای سطوح مختلف مدیران به منظور تصمیمات برنامه ریزی و کنترل ، بکار گرفته می شود .

مدیران در تصمیم گیریهای خود اطلاعات حسابدرای صنعتی را  برای ارزیابی نتایج مالی راه کارهای مختلفی ، بکار می برند. علاو.ه بر این ، مدیران از اطلاعات حسابدرای صنعتی برای واگذاری و سنجش مسئولیت در خصوص هزینه ها و ارزیابی عملکرد قسمتها و مدریتهای مختلف شرکت استفاده می کنند .

“هدف  حسابدرای صنعتی ایجاد  یک سیستم اطلاعاتی حسابداری می باشد ” 

در سال های اخیر تاکید حسابداری  صنعتی  از ارزشیابی موجودیها و اندازه گیری بهای تمام شده کالای فروش رفته برای مقاصد گزارشگری مالی برون سازمانی به تاکید بر ارائه اطلاعات مرتبط با هزینه ها برای مقاصد مدیریت ، تغییر جهت داده است . به بیان دیگر ، اگرچه هنوز هم حسابداری صنعتی فراهم کننده اطلاعات لازم برای تهیه صورتهای مالی اساسی در پایان دوره مالی است ، اما در سالهای اخیر نقش آن در کمک به مدیریت اهیمت بیشتری یافته است .

تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری صنعتی و مدیریت همانند تولید سایر کالاها و خدمات از یک سو ، مستلزم صرف هزینه است و از سوی دیگر ، سودمندی و مزیت به همراه دارد . در تهیه و ارائه اطلاعات همواره باید به فزونی منافع و سودمندی ان اطلاعات بر مخارج تهیه و ارائه آن توجه شود . تهیه و ارائه اطلاعات دقیق ، صحیح و کامل حتی اگر دستیابی به آن ممکن باشد ، به طور قطع پر هزینه و فاقد توجیه اقتصادی است .

منافع و مزایای اطلاعات حسابداری صنعتی و مدیریت معمولاً از سودمندی که آن اطلاعات برای مقاصد مدیریت دارد . سرچشمه میگیرد . تعیین منافع و مخارج اطلاعات حسابداری صنعتی نیاز به همکاری بین استفاده کنندگان از اطلاعات و حسابدارنی دارد که آن اطلاعات را عرضه می کنند .

” هدف حسابداری صنعتی تامین نیاز مدیران و اشخاص برون سازمانی می باشد ” 

حسابداری صنعتی  مدیریت ، حرفه ای سودمند و در برخی کشور ها ، دارای تشکیلات گسترده و مدارک معتبر همراه با استاندارهای آیین رفتار  حرفه ای است . حسابداران مدیریت و صنعتی اشخاصی هستند متخصص ، حرفه ای و کار آزموده که میتوانند در کسب موفقیت هر وحد انتفاعی ، سهم به سزایی داشته باشند .

به دلیل تغییرات سریعی که در محیط تجاری کنونی رخ می دهد . توانایی تامین نیازهای اطلاعاتی مدیریت برای مقاصد گوناگون یکی از بهترین چالشها برای حرفه حسابداری است . این چالش به دلیل اینکه حسابداران اساساً تعهد دارند ، اطلاعات مورد نیاز طیف بسیار وسیعی از استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری شامل مدیریت ،، سرمایه گذاران ، تحلیل گران ، کارکنان و ارگانهای مختلف دولتی را فراهم کنند ، پیچیده تر می شود . نهایت این که ، این استفاده کنندگان نقش و تأثیر کار حسابداران را بر مبنای ارزش اطلاعات فراهم شده ، ارزیابی میکنند .

” دو نیروی اثر گذار شامل تغییرات فن آوری و رقابت جهانی می باشد ” 

  سازمانها باید همپای تغییراتی که در محیط فعالیت  انها رخ می دهد ، رویه های مناسب حسابدرای را اتخاذ کنند . امروزه دو نیروی عمده بر سازمانها  اثر می گذارد،  نخست ، تغییرات در فن آوری و دوم ، رقابت جهانی است .  سازمانهایی که نتوانند اوضاع و احوال خود را با این نیروها تطبیق دهند ، تداوم عملیات و فعالیت آنها در بلند مدت با خطر مواجه خواهد شد . سازمان ها به سیستم های حسابداری خود به خاطر توانمندی که در فراهم کردن اطاعات لازم در محیط پویای امروزی دارد ، اتکا میکنند . اگر سیستم حسابداری نتواند همپای تحولات سازمان ، متحول شود و بهبود یابد ، به عنوان لنگری عمل خواهد کرد که سازمان را از  داشتن رابطه موفقیت امیز با محیط متغیر امروزی باز می دارد . سازمانها ناگریزند خود را با سازمانهای متغیر هماهنگ کند.

استفاده از رویه های نوین حسابدرای صنعتی به ویژه رویه های ناشی از محرک بازار ، شرکتها را در برخورد موثر با پدیده رقابت جهانی ، مهیاتر و آماده تر می سازد. شیوه هایی نظیر هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، هزینه منابع مصرف شده را با فعالیتهای مورد نیاز برای تولید هر یک از محصولات ، ردیابی میکند . در شیوه هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، فعالیت های فاقد ارزش ، یعنی فعالیت هایی که ارزش به محصول اضافه نمیکنند، شناسایی می شوند . شناسایی و حذف فعالیت های عبث و ضایعات بر بهبود مستمر و در  نتیجه ، کاهش هزینه ها ی محصول ، تمرکز دارد .

 

—————————————————————————————————————————

برای دریافت مشاوره و اطلاعات کامل درخصوص خدمات طراحی سیستم مالی  با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *