موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
مالیات بیمارستان ها و پزشکان

مالیات بیمارستان ها و پزشکان

مالیات بیمارستان ها و پزشکان

مالیات بیمارستان ها و پزشکان

مالیات بیمارستانها براساس دستورالعمل مالیاتی

 

شماره  504/96/200  مورخ 1396/02/18 نحوه شناسایی درآمد مشمول مالیات بیمارستان ها ، سایر مراکز تشخیصی و درمانی و پزشکان معالج از سوی سازمان امور مالیاتی مشخص گردید .

دستورالعمل مالیات بیمارستان ها و پزشکان به شرح زیر می باشد :

 

دستورالعمل مالیاتی شماره 504/96/200 تاریخ 1396/02/18

 نحوه شناسایی درآمد مشمول مالیات بیمارستان ها ، سایر مراکز تشخیصی و درمانی و پزشکان معالج

باتوجه به سوالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارت کل امور مالیاتی در خصوص چگونگی رسیدگی به عملکرد مالیات بر درآمد بیمارستان ها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی و تعیین مآخذ درآمد مشمول مالیات آنان ،موارد ذیل را مقرر میدارد :

الف : جایگاه حقوقی بیمارستان ها و مراکز تشخیصی و درمانی در قاون مالیاتهای مستقیم

  • بیمارستانها و مراکز درمانی در قالب دو شخصیت حقوقی و حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند .
  • صاحبان بیمارستانهایی که در اقلب اشخاص حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند طبق جزء ردیف 4 بند ب ماده 2 آئین نامه اجرایی مربوط به دفاتر ، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی ( مکانیزه )و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 برای عملکرد سال 1395 و به بعد و همچنین طبق ردیف 6 بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیممصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری دفتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت بوده و به وجب ماده 100 قانون مالیات های مستقیممکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مطابق نمونه هایی که توسط سازمان امورمالیاتی کشور تعیین می شود در موعد مقرر اقدام نمایند.
  • بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقوقی اقدام به فعالیت می نمایند طبق ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان در موعد مقرر می باشند .

 ب: نحوه شناسایی و ثبت درآمدها و محاسبه درآمد مشمول مالیات

  • درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی در صورتی که بین بیمارستان و پزشک قرارداد مشارکت تنظیم گردیده باشد

در موارد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی که بین بیمارستان و پزشک قراردا د مشارکت  منعقد و بیمارستان با توجه به قرارداد منعقده نسبت به شناسایی درآ»د خود به نسبت تعیین شده در قرارداد اقدام و سهم پزشک را به حساب پزشک منظور یا پرداخت میکند ، در این صورت به نسبت سهم درآمد خود بشرح قرارداد مشمول مالیات خواهد بود .

  • درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستان با کمک سایر پزشکان در قالب قرارداد خدمات پزشکی

درمورد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات سایر پزشکان در قالب قرارداد حق الزحمه ای ، کل درآمد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی عنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهدبود . در این صورت در موراد رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ، هزینه خدمات ارائه شده توسط پزشکان مذکرو با رعاتی مقررات بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد.

3درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها با کمک پزشکان مستخدم ( حقوق بگیران)

درموارد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات پزشکان مستخدم ( حقوق بگیر ) ، کل درآ»د ارائه خدمات تشخیصی ودرمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود  و هزینه حقوق نیز بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بیمارستان خواهد بود.

 

4-سایر درآمدهای بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی

 سایر درآمدهای بیمارستانها شامل درآمد کترینگ ، هتلینگ ، آزمایشگاه و داروخانه و سایر بخشهای خدماتی  بازرگانی نیز با رعایت مقررات جزء درآمد های مشمول مالیات می باشند و چنانچه بخشی از خدمات به صورت قرارداد  اجراه صاورت پذیرد ، درآ»دهای مذکور طبق مفاد قرارداد محاسبه و با رعایت مقررات مشمول مالیت خواهد بود .

ج: نکات قابل توجه رسیدگی در محاسبه مالیات بیمارستان ها و مراکز درمانی

رسیدگی عملکرد :

1-در زمان رسیدگی به حساب درآ»دهایی که بطریق مشارکت در دفاتر بیمارستان شناسایی شده است گروههایی رسیدگی ضمن اخذ قرارداد مشارکت و نحوه تفکیک درآ»د بیمارستان و پزشک ، طبق قراردادهای فی مابین اقدام لازم بعمل آورند و در صورت عدم ارائه قرارداد مشارکت ، کل درآمد حاصله بعنوان درآمد بیمارستان تلقی خواهد شد .

2-گروههای رسیدگی کننده مالیاتی ضمن بررسی قراردادهای مذکرو و انطباق آن با مبالغ ثبتی ، از رعایت مفاد قرارداد در ثبت و شناسایی درآمد و مبالغ منظور شده و به حساب پزشکان اطمینان حاصل نمایند .

3-نحوه شناسایی درآ»د حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی  بصورت تعهدی بوده و در زمان صدور صورتحساب می بایست نسبت به شناسایی کل درآمد حاصله اقدام نمایند ( عدم وصول بخشی از خدمات ارائه شده در زمان صدور صورتحساب بعلت پوشش بیمه ای مانع از شناسایی درآمد حاصله نخواهد بود).

در صورتی که بخشی از مستندات ارسالی برای شرکتهای بیمه ای به هر دلیلی مورد پذیرشواقع نشده باشد ، در صورت شناسایی درآمد ،  برگشت آن از نظر مالیاتی با ارائه مستندات مربوط قابل پذیرش خواهد بود .

4-گروههای رسیدگی کننده می بایست علاوه بر استخراج اطلاعات بیمارستان ها از سامانه های اطلاعاتی مضووع ماده 169 قانون مالیتهای مستقیم نسبت به استعلام  از مراکز بیمه ای اقدام نموده و ضمن تطبیق اطلاعیه های بدست آمده با درآمدهای حاصله ، نسبت به بررسی میزان سهم شرکت بیمه گذار و مبالغ ناخالص پرداختی و نحوه ثبت  درآ»دهای شناسایی شده آن در دفاتر که قبلا ذکر گردیده است اطمینان حاصل نمایند .

5- در زمان رسیدگیو تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علی الراس ، درآ»د مشمول مالیات بینارستانها از منابع حاصل از خدمات درمانی و تشخیصی بر مبنای نحوه شناسایی آنها که دربندهای فوق الذکر گردیده است پس از اعمال ضرایب مناسب محاسبه میگردد.

رسیدگی حقوق :

1-هر دو گروه از اشخاص بیمارستانی ( حقوقی و حقوقی ) مکلف به تسلیم فهرست مالیات حقوق پرداختی می باشند .

2-کلیه پرداختهای صورت گرفته به هرنحو به پزشکان معالج مستخدم بیمارستان مشمول مالیات حقوق می باشد .

د: رسیدگی به درآمد پزشکان معالج دارای مطب یا قرارداد با بیمارستانها و سایر مراکز درمانی

در اجرای ماده 3 آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام ، می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل ، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام نمایند و همچنین در اجرای تبصره یک ماده 3 مذکور چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه براساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح ، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند ، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهدگرفت و بنا بر اعلام مودی یکی از این محل ها ، بعنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد .

در صورت عدم انتخاب مودی ، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود . پزشکان معالج ضمن رعایت آیین نامه مربوط می بایست درآمد مطبهای خصوصی شان در داخل و خارج بیمارستانها و کلیه درآمد های حاصل از قرارداد ها را در اظهارنامه مالیاتی خود ابراز نموده و ماموران مالیاتی می بایست درآمد مشمول مالیت آنها را محاسبه و به آدرس قانونی پزشک معالج و یا آدرس بیمارستان طرف قرارداد ابلاغ و مالیات مربوطه را مطالبه نمایند .

    ——————————————————————————————————————————————

برای دریافت مشاوره و نیز آگاهی کامل از قوانین موضوعه  با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *