موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

 عطف به نامه شماره 155892/51473 مورخ 1394/04/12  در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم  123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که به عنوان لایحه نحوه استفاده ، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی ( صندوق مکانیزه فروش) به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود ،با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1398/07/21  و تأیید شورای محترم نکهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

شماره   : 62897/113

تاریخ :   1398/08/11

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

فصل اول – تعاریف

ماده 1- در این قانون ، اصلاحات زیر در معانی مشروحه مربوط به کار می روند:

الف-سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ب-پایانه فروشگاهی: رایانه ،دستگاه کارتخوان بانکی (POS)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

پ- سامانه مؤدیان: سامانه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی ، کارپوشه ویژه ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام می شود. مؤدیان می توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از راینه شخصی ، پایانه فروشگاهی ، سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه  مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی ، سامانه مؤدیان می باشد.

ت- حافظه مالیاتی: نوعی حافظه الکتریکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار می گیرد. حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد. حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان ،توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می شود.

ث- صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن ،در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی ،متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.

ج-اشخاص مشمول(مؤدیان): کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیر صنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصلهای چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب 03/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، مشمول این قانون هستند. در این قانون هرگاه از واژه مؤدی استفاده می شود، مراد ،اشخاص مشمول است ، مگر خلاف آن تصریح شده باشد.

چ-شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی: اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان ،نسبت به ارائه مشاوره و آموزش های لازم به  مؤدیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیر حاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری می کنند.

ح-کارگروه راهبری سامانه مؤدیان: به منظور سیاستگذاری در چهار چوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز تدوین استاندارهای تبادل اطلاعات ، در چهار چوب ملی تعادل پذیری اطلاعات ، کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان  و وزارتخانه های ” ارتباطات و فناوری اطلاعات”،”صنعت، معدن و تجارت” و “اطلاعات” و باک مرکزی تشکیل می شود. نمایندگان عضوکارگروه اهبری سامانه مؤدیان باید از میان کارکنان دستگاههای اجرائی مذکور  انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می شود. مصوبات این کارگروه پس از تأیید وزیران امور اقصادی و دارای و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجرا می باشد.

فصل دوم تکالیف اشخاص مشمول

 ماده2- کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط ندارند،الزامی نیست، اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مؤدیان صارد کنند. سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمند سازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان ، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می شود .

کارگروه مذکور موظف است به صورت سالانه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مؤدی نظیر ویژگی های جسمی ، منطقه جفرافیایی، سابقه مالیاتی و زیر ساختها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ،تشخیص به تانوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد،

شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش ، توانمند سازی ، نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی  و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند ، به نحوی که مسئولیت و جریمه های عدم صدور صورتحساب الکترونیک ناشی از کتمان درآمد توسط  مؤدی می باشد،نخواهد بود.مؤدیان مذکور مکلفند کارمزد (تعرفه ) استفاده از خدمات شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده (26) این قانون تعیین می شود را پرداخت نمایند .

تبصره- فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها ،امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند ،به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان ، اعلام خواهد شد.

درادامه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان :

ماده3-  سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از لازم الاجرا شدن این قانون ، سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکتریکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.

تبصره1- سامانه مؤدیان باید به گونه ای طراحی شود که امکان پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبار سنجی مؤدیان و اخذ و ارائه استعلام های لازم به دستگاههای اجرائی را از طریق بسترهای یکپارچه  دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (2) ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی  فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 فراهم کند.همچنین سامانه مؤدیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات داشته باشد.

تبصره 2- سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده ،فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد ،از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود.

تبصره3-مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری می باشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می نمایند. ویژگی ها و مشخصات فنی ایانه فروشگاهی ، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط ،نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه  مؤدیان توسط کارگروه راهبری سامانه  مؤدیان تعیین می شود.

ماده4- اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده  مؤدی در سامانه مؤدیان است ، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مؤدی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده (9) ذکر شده ،اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤدیان تخلف نموده است ، حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر ، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند.

درادامه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان :

ماده5- فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان به صورت زیر است :

الف-صورتحساب الکترونیکی ، توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر می شود. در مورد مؤدیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند ، عملیات ثبت فروش وصدور صورتحساب الکترونیکی ،توسط پایانه فروشگاهی  انجام می شود.

ب-در صورتی که خریدار ،مصرف کننده نهائی نبوده و خود عضو سامانه  مؤدیان باشد،صورتحساب الکترونیکی  صادر شده توسط فروشنده ،به صورت خودکار به کارپوشه  وی در سامانه مؤدیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود.

تبصره –مؤدیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد.

پ-در پایان هر دوره سه ماهه ،بدهی مالیات برارزش افزوده مؤدی که عبارت است از مابه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید ( اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره ، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می شود.

در صورتی که مالیات فروش مؤدی بیشتر از مالیات خرید ( اعتبار مالیاتی) وی باشد،مؤدی موظف است مابه التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر مقرر می کند، به حساب سازمان واریز کند. متقابلاً در صورتی که مالیات فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید ( اعتبار مالیاتی) وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه التفاوت را به مؤدی مسترد کند.

ت-پس از اتمام مواعید مقرر در ماده (3) این قانون ، مأموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده ،نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند.

ث- به منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می کنند ، سامانه مؤدیان باید به گونه ای طراحی شود که مؤدی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است ، به سازمان اطلاع دهد.

تبصره –گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است امنکان انتقال الکترونیکی وبر خط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پردخت شده توسط واردکنندگان را به سامانه مؤدیان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند.

درادامه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان :

ماده6-جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل ، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا به تزتیب پرداخت آن داده شده است ، باشد. جمع صورتحساب های الکرونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم باشد.

صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود ، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد . آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور امور اقتصادی و دارایی می رسد. آیین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه ادازی کسب و کارهای جدید و غعالیت بنگاهای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال ، مانع شکل گیری مؤدیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.

ماده7- صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (169)قانون مالیات های مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهد داشت .

ماده8- مؤدیانی که از ثبت نام در سامانه مؤدیان خودداری کنند و نیز خرده فروش ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با صف کننده نهایی ارتباط دارند ،در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند ، مشمول امتیاز مذکور در ماده (4) این قانون نمی باشند. سازمان موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مؤدیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن از جمله مراجعه به محل های فعالیت و رسیدگی به دفاتر ،اسناد و مدارک آنان ،(اعم از فیزیکی و الکترونیکی ) یاهرگونه مدارک و قرائنی که به دست می آورد ، تعیین و مطالبه کند . در تعیین مالیات متعلق به این مؤدیان مزبور ،در صورت اعتراض به میزان به میزان فروش اعلام شده توسط سازمان ،می توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.

تبصره –در صورتی که مؤدی موضوع این ماده قبل یا حین دادرسی به عضویت سامانه مؤدیان درآید،سازمان موظف است اعتبار مالیاتی وی را مطابق اعلام سامانه مؤدیان پذیرفته و از بدهی مالیاتی او کسر کند.

ماده9- در صورتی که مؤدی ، برخی از فعالیت ها و یا معاملات خود را کتمان کند،یا از صدور صورتحساب های خود از طریق سامانه مؤدیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا پیش اظهاری شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه مؤدیان به اطلاع وی برساند .در صورتی که مؤدی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مؤدیان ثبت یا اصلاح کند، صرفاً مشمول جریمه های موضوع ماده (22) این قانون خواهد شد.

در صورتی که مؤدی ، آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مؤدیان امتناع کند،سازمان مراتب تخلف مؤدی را با اسناد و مدارک مثبته به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می دهد. در صورت تأیید تخلف توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی ،سازمان می تواند با مراجعه به مؤدی یا مطالبه دفاتر و اسناد او،نسبت به حسابرسی دوره های مالیاتی سال تخلف اقدام نماید. علاوه بر این ، مؤدی متخلف مشمول جریمه های موضوع ماده (22) این قانون خواهد بود.

ماده 10- اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.

تبصره-در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی جدید ،اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند.

درادامه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان :

ماده11- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون ،نسبت به ساماندهی  دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش ، شناسه یکتا اختصاص دهد.

پس از تخصیص شناسه مذکور ،کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب ای بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه ،اطلاعات  این تراکنش های بانکی شامل مانده اول دوره ،وجوه واریزی،وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب ابنکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی ، عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده (169 مکرر) قانون مایلات های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات بعدی به صورت بر خط در اختیار سازمان قرار دهد.

تبصره-پس از انقضای موعد ( گذشت زمان ) مذکرو در این ماده ، اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی (POS) و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد ، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است.بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائه دهندگان خئمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاه های کارتخوان بانکی (POS) و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده ، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می شوند.

ماده12- اشخاص مشمول مکلفند در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد ، از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام میکند ، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکان پذیر شدن صدور صورتحساب  الکترونیکی، فروشهای خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می کند، ثبت و صورتحساب های صادره را به سازمان ارسال کنند.

همچنین درادامه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان :

تبصره-حکم این ماده در صورتی که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم فراهم نباشد نیز جاری است .

ماده13-در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی ( موقت یا دایم ) و یا انحلال واحد کسب و کار ، بهره برداری از پایانه فروشگاهی به طور موقت یا دائم متوقف شود ، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند.

تبصره-در مواردی که تعطیلی واحد کسبی به حکم مراجع قانوین ذی ربط باشد و یا در موارد قوه قهریه یا بروز حوادث غیر متقربه که مبتنی بر علل و جهانی خارج از اراده اشخاص مشول باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممکن نباشد ، اشخاص مشمول تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستثنی می باشند.

ماده14- اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل و یا محل فعالیت ، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب وکار اقدام می کنند ،مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام شده را از طریق پوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

فصل سوم- تکالیف سازمان ، دستگاهها و مراجع ذی ربط

ماده 15- اطلاعات سامانه مؤدیان ،محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جز به حکم قانون و یا مرجه قضائی نمی باشد. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی  و حریم خصوصی اشخاص برای دستگاههای اجرائی مضووع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر متقاضیان با شرایط زیر فراهم کند :

الف-در مورد دستگاه های اجرائی، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین و مقررات،اطلاعات موجود در سامانه ،در راستای انجام وظایف آنها باشد.

ب-در مورد سایر متقاضیان ،دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که متقاضی به منظور انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که در بردارنده اطلاعات مورد نیاز است به همراه معرفی نامه از سوی دستگاه یا نهادهای پژوهشی مرتبط نظیر مراکز علمی و دانشگاهی به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موظف است با بررسی درخواست مزبور ، اطلاعات مورد درخواست را به صورت داده های ناشناس و به میزان لازم جهت انجام تحقیقات و پژوهش مورد نظر در اختیار متقاضی  قرار دهد.

تبصره1- سازمان مکلف است در ایجاد و استقرار سامانه ،نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) اقدام کند.

تبصره 2-متخلفان از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (279) قانون مالیات های مستقیم الحاقی مصوب 31/4/1394 می شوند. الزم به جبران خسارت شامل مواردی که وارد شدن آسیب منتسب به متخلف نیست ،نمی گردد.

ماده16- مراجع ذی ربط مکلفند ظرف مدت شش ماده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ،فرآیند مربوط به صدور ،تجدید،تمدید، اصلاح یا ابطال پروانه کسسب و کار ،کارت بازرگانی و مجوز فعالیت های اقتصادی را به گونه ای اصلاح کنند که هرگونه شروع فعالیت اقتصادی جدید ، تغییر نوع فعالیت ، تغییر مالک یا مالکان ، تغییر مکان و یار تغییرات مرتبط با کسب و کار اشخاص ،بدون ثبت یا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه مؤدیان امکان پذیر نباشد. تشخیص مراجع ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در هر مورد ،با کارگروه راهبری سامانه مؤدیان است .

فصل چهارم تشویق ها و تسهیلات

ماده17- سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤدیان به منظور تشویق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات های مستقیم که فروش هاس خود را با تسفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالاها و خئمات مورد نیاز خود ا از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مؤدیان خریداری کنند ، معادل بیست درصد (20%)مالیات بر ارزش افزوده ای که مؤدی در هر دوره به سازمان پرداخت می کند یا یک درصد (1%) فروش وی ( هرکدام کمتر باشد)، حداکثر تا شصت میلیون (60.000.000)ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مؤدی ، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی (ئ در صورتی که بیش از مالیات آن دوره باشد ،دور های بعد ازآن ) کسر کند.

تبصره – پاداش مؤدیان موضوع این ماده که طبق قانون ،مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیتسند، از مالیت عملکرد آنها در همان سال کسر می وشد. پاداشی که به این مؤدیان تعلق می گیرد ، از پنجاه درصد (50%) مالیات عملکرد ابرازی آنان بیشتر نخواهد بود.

ماده18- سازمان موظف است به منظور تشویق مصوف کنندگان نهائی (اشخاص حقیقی ) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می دهند ،از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط  پایانه های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه کشی بر خط انتخاب کرده ،دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزودهه پردخات نموده است ،به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان ،طبق دستورالعملی که  ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شده این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، پرداخت می شود.

تبصره 1- سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که مصف کنندگان نهائی که از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی خرید می کنند ، در صورت تمایل بتوانند صورتحساب های خرید خود و جوایز تعلق گرفته را مشاهده کنند.

تبصره 2- جوایزموضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه ، معاف می باشد.

تبصره 3- سازمان مظف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائی بتوانند از اصالت صورتحساب های صادرشده توسط فروشندگان اطمینان حاصل کنند.

درادامه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان :

ماده 19- سازمان مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نمو ده اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور ،اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.

تبصره 1- به منظور حصول اطمینان ازصحت اسناد اظهارشده در سامانه مؤدیان ، سازمان مجاز است حداثر دو ونیم درصد(2/5 درصد) مؤدیان مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مؤدیان هستند ، به صورت تصادفی ( به قید قرعه ) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر واسناد ،به محل کارآنان مراجعه کند. دستورالعمل  این تبصره ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند،وجود ندارد.

تبصره2-مؤدیان می توانند اظهارنامه مربوط به مالیات عملکرد خود ا از طزیق سامانه مؤدیان ارائه کنند . سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مربوط بهخرید و فروش مؤدی عیناً به اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل شود و مؤدی تنها موظف به ثبت سایر اقلام اطلاعاتی موردنیاز برای محاسبه مالیات عملکرد نظیر حقوق و دستمزد ،اجاره و استهلاکات براساس مقررات مربوط و ضوابطی که سازمان تعیین میکند، می باشد.

ماده20- سازمان مکلف است در چهار چوب  دستورالعملی که ظرف مدت شش ماده لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر دراین قانون را رعایت کرده و ازنرم افزار های حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده می کنند، از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم  و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کند.

ماده21- به سازمان  اجازه داده می شود در صورت ثبت نام مؤدی در سامانه مردیان و انجام تکالیف قانونی مربوط ، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن می باشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به تآیید وزیر امور اقتصادی و دارای می رسد ، قطعی نموده و کلیه جریمه های متعلقه را به مدت سه سال تعلیق کند . در صورت ارتکاب تخلفات مذکور ماده (9) این قانون توسط مؤدی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیأت حل اختلاف مالیاتی ، مؤدی حسب رأی هیأت ، ملزم به پرداخت تمام یا بخش از جریمه های تعلیق شده خواهد بود. پس از انقضای مهلت فوق الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9) ، جریمه های تعلیق شده بخشوده می شود.

فصل پنجم-ضمانت اجرائی

ماده22- تخلفات و حسب مورد، جریمه های متعلقه به شرح زیر خواهد بود :

الف- عدم صدور صورتحساب های الکترونیکی ، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (20.000.000)ریال، هر یک که بیشتر باشد.

ب-عدم عضویت در سامانه مؤدیان ،عدم استفاده از پایانه فروشگاهی ،عدم استفاده از حافظه مالیاتی ، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان ، یا واگذاری حافظه مالیاتی  خود به دیگران ، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده آن از طرق ، یا بیست میلیون (20.000.000)ریال، هریک که بشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی ، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی.

پ-عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می شود به سازمان ،معادل دهدرصد(10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (20.000.000)ریال ، هریک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی ،نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی .

ت-عدم تخویل صورتحسابچاپی به خریدار ، حذف یا مخدوش ردن صورتحساب ، معادل دو درصد (2%) مبلغ صورتحساب های مذکور یا معادل بیست میلیون (20.000.000) ریال هر یک که بیشتر باشد.

ث-عدم رعایت احکام مذکور در مواد (12) ،(13) و (14) این قانون ، معادل یک درصد (1%) مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ده میلیون (10.000.000)ریال ، هریک که بیشتر باشد.

تبصره1- مبلغ جریمه های ثابت مندرج در این قانون ، متناسب با نرخ تورم سالانه براساس آخرین اعلام بانک مرکزی ، هرسال توسط سازمان اعلام میوشد.

تبصره 2- سازمان نمی تواند بیتر از (50%) جریمه های موضوع این ماده را مطابق ماده(191) قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قراردهد.

تبصره 3-در صورت اعمال جریمه های موضوع بندهای “الف” و “ث” این ماده،جریمه موضوع ماده(169) قانون مالیات مستقیم اعمال نمی شود. در صورت اعمال جریمه های مذکور در بند “ب” ،جریمه های مذکور در بندهای “الف” و “ت” اعمال نمی شود.

درادامه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان :

ماده23-هر شخصی که به قصد تقلب یااخلال در نظام مالیاتی کشور ، اقدام به تولید ،عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند ،یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند ،علاوه بر جبران ضرر و زیان ،حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس ، محکوم می شود.

تبصره 1- تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار ، حسب مورد موجب مجازات های تعریزی درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، می شود.

تبصره2- اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت  گروهی و سازمان یافته ،موجب مجازات های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی و به غیر از حبس ، می شود.

ماده24-در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (2) این قانون ،سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادر کننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است  حداکثر ظرف مدت یک هفته  از اعلام سازمان ، نسبت به اخظار کتبی به واحد متخلف اقدام کند چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافتاخظار ، نسبه عضویت در سامانه  مؤدیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای با ردوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدورمجوز ، توسط نیروی انتظامی ، و در مورد کسب و کارهای مجازی ، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ، تعدیل یا مسدود خواهد شد.

در صورتی که پس از گذست پانزده روز ، مرحع صادر کننده مجوز تعطیلی واحد متخلف  رابه نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأساً تعطیلیواحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند . در این صورت ، مرجع صادر کننده مجوز، با تخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت .

تبصره1-در صورت تداوم تخلف واحد کسب و کار پس از گذشت یک سال ، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجه صادر کننده مجوز ابطال خواهد شد.

تبصره 2-بانک مرکزی موظف است درگاهها و پایانه های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد ، مسدود کند.

ماده25- پس از انقضای مواعد (مهلت ها) مذکور در ماده (3) این قانون ، صورتحساب هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد ، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود .

تبصره 1-ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینه های ، مفاد این ماده را رعایت کنند.

تبصره 2-سازمان مکلف است امکان راستی آزمایی صورتحساب های موضوع این ماده را برای خزانه داری کل ،دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاههای نظارتی حسب مورد فراهم کند.

فصل ششم- نظارت بر اجراء

ماده26- سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان ، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان ،ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیر مالیاتی به مؤدیان ،پشتیبانی و استاندارسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلام های مورد نیاز ، از جمله گزراش های الکترونیکی پرداخت ،از حدمات شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.

شرایط نحوه انتخاب ،چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان ، تعیین تعرفه ها و سایر مقررات مربوط به شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی ،براساس قوانین مربوطه به موجب آیین نامه است که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون وسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

نظارت برحسن اجرای این قانون برهده کارگروه یاد شده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده 27- سازمان مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و اصلاحات بعدی آن و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقصادی ،اجتماعی و فرهنیگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395،متناسب با ظرفیت فنی و اجرائی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی ، تنظیم مقررات و تعیین استاندارها و مشخصات فنی و شاخصهای توسعه  نظام شبکه پایانه های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید. مصوبات مرکز مذکور پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجراء است.

ماده28-نحوه مطالبه ،وصول ،تقسیط ،بخشودگی و ترتیبات پرداخت مربوط به جریمه های موضوع این قانون طبق احکام قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

ماده29-پس از انقضای مواعد مذکور در ماده (3) این قانون ، تبصره(2) ماده (169) قانون مالیات مستقیم مصوب 1366 بااصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو و اکام مندرج د رتبصره های (1) ، (2) و (3) ماده (15) و همچنین ماده (66) قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 با اصلاحات  و الحاقات بعدی آن برای اشخاص مشمول این قانون منتفی می شود.

قانون پایانه های فروشگاهی مشتمل بر بیست و هشت تبصره  در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه  یکهزار و سیصد و نودو هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1/8/1398/به تأیید شورای نگهبان رسید.

برای دانلور نسخه pdf قانون بر روی لینک زیر کلیک فرمایید :

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

 

برای دریافت مشاوره مالیاتی و دریافت اطلاعات کامل با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *