موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
تکالیف مفاصا حساب تامین اجتماعی

تکالیف مفاصا حساب تامین اجتماعی

تکالیف مفاصا حساب تامین اجتماعی

تکالیف مفاصا حساب تامین اجتماعی

تکالیف مفاصا حساب تامین اجتماعی شامل اهمیت و چگونگی دریافت ان براساس بخشنامه تنقیح و تخلیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران درخصوص کلیه کارفرمایان در چهارچوب ضوابط و مقررات اجرایی موضوع مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی که جایگزین مجموعه بخشنامه های ۱۴ جدید درآمد گردیده است به شرح زیر می باشد :

1- اهمیت مفاصاحساب ماده 38 قانون تامین اجتماعی

مفاصا حساب ماده 38  قانون سندی است رسمی مبنی بر کنترل و نظارت سازمان بر تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان کار و مقاطعه کاران در پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات موضوع قرارداد که به دو صورت دوره ای یا نهایی به صورت الکترونیک صادر می شود و به موجب آن واگذارنده کار مجاز خواهد بود نسبت به پرداخت 5 درصد کل کار و آخرین قسط مقاطعه کار تا میزان کارکرد مندرج در مفاصا حساب اقدام نماید .

1-1-در راستای ارتقای خدمات بیمه ای و الزامات دولت الکترونیک ابلاغ مفاصاحساب ماده (38) قانون از طریق سامانه خدمات الکترونیک و غیر حضوری ساطمان تامین اجتماعی به نشانی : Eservices.tamin.ir/https /انجام می پذیرد، لذا ضررورت دارد واگذارندگان کار و مقاطعه کاران با اخذ شماره کارگاهی نزد واحدهای اجرایی سازمان ، با تکمیل درخواست استفاده  از خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی و ایجاد حساب کاربری در سامانه مذکور نسبت به دریافت مفاصاحساب صادره اقدام نمایند .

2-1-باتوجه به اینکه مطابق ماده (38) قانون تامین اجتماعی پرداخت پنج درصد بهای کل کار و آخرین قسط مقاطعه کار ا زطرف کارفرما منوط به ارائه مفاصاحساب از سوی سازمان می باشد، لذا چنانچه واگذارندگان کار با اعلام اطلاعات مبنای محاسبه دوره ای از قرارداد، درخواست صدور مفاصاحساب نمایند ، واحدهای اجرایی مکلف می باشند، پس از مطالبه ووصل حق بیمه کارکنان شاغل در دروه مبنای محاسبه نسبت به صدور مفاصحساب دوره ای برابر مقررات اقدام نمایند .

3-1-واحد ووصل حق بیمه شعب مکلف می بانشد با حصول اطمینان از ماخذ احتساب حق بیمه و صحت محاسبات انجام شده و وصول کامل مطالبات مربوطه خلاصه ای از اطلاعات مبنای محاسبه حق بیمه از قبیل ماخذ کسر حق بیمه ، دوره اجرای قرارداد، تعهدات طرفین پیمان در تامین مصالح و ماشین آلات مکانیکی و … را در ذیل مفاصاحساب درج نمایند .

تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان کار، مقاطعه کاران و سازمان تامین اجتماعی

مطابق مواد (28)،(38)،(39) قانون تایمن اجتماعی و تبصره های مربوطه ، آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان و آئین نامه نحوه تسلیم صورت مزد ، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی مصوب شورایعالی تامین اجتماعی ، وظایف کارفرمایان (واگذارنده کار )، مقاطعه کاران و سازمان در راستای اجرای مراتب مذکور به شرح زیر می باشد :

2 – تکالیف مفاصا حساب تامین اجتماعی – وظایف و تکالیف کارفرمایان (واگذارندگان کار)

1-2-واگذارندگان کار مکلف هستند در قراردادهای منعقده ، مقاطعه کاران را متعهد نمایند که کارکنان شاغل در اجرای پیمان ها را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نموده و صورت مزد و حقوق و حق بیمه مقرر را برابر مواد (28) و (39) قانون تامین اجتماعی در مهلت قانونی به سازمان ارسال و پرداخت کنند .

2-2- یک نسخه از قرارداد منعقده را هم زمان با ابلاغ قرارداد به همراه ضمائم و پیوست های مربوطه و اصل گواهی تایید اصالت قرارداد را به شعب ذیربط سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند .

3-2-پنج درصد هر صورت وضعیت یا صئرتحساب پرداختی به پیمانکاران و مهندسان مشاور را کسر و نگهداری نموده و پرداخت مبالغ مکسوره  و آخرین قسط مقاطعه کاران را موکول به ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی نمایند .

4-2-در خاتمه عملیات پیمان با اعلام موضوع قرارداد، مبلغ ناخالص کل کارکرد ، تاریخ شروع و خاتمه کار ، نحوه و تهیه و تامین مصالح مصرفی ، صئرت ریز کسورات حق بیمه و حسب مورد سایر مبانی محاسباتی از جمله ارزش ریالی نصالح واگذاری، نحوه تامین ماشین آلات و درصد کار انجام یافته به صورت مکاینیک و غیر مکانیکی، ارسال صورت وضعیت قطعی و فهرست پیمانکارن فرعی به واحد اجرایی ذی ربط، مقاطعه کار را جهت اخذ مفاصاحساب به شعبه مربوط معرفی نماید .

5-2-در اجرای تبصره الحاقی مورخ 26/2/1372 به ماده (38) قانون تامین اجتماعی ، مطالبات سازمان از پیمانکاران و مهندسان مشاور، که حداقل یمک سال از تاریخ خاتمه ، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته است و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام مشخصات مقاطعه کاران ، از محل 5% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به سازمان پرداخت نمایند .

6-2-در صورت عدم رعایت مراتب قانونی اشاره شده در بندهای فوق برابر ماده (38) قانون تامین اجتماعی و تبصره ذیل آن مسئولیت پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه بعهده کارفرمایان (واگذارندگان کار) خواهد بود و حق دارند وجوهی که از این بابت به سازمان پرداخت نموده اند را از مقاطعه کار مطالبه و وصول نمایند .

3- تکالیف مفاصا حساب تامین اجتماعی –  تکالیف و تعهدات بر عهده مقاطعه کاران

3-1-ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرمایان منضم به اصل گواهی واگذارنده کار مبنی بر معرفی مقاطعه کار و تایید اصالت قرارداد همراه با مدارک هویتی به شعبه تامین اجتماعی ذی ربط .

2-2-اراسل تفکیک صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای منعقده و کارکنان دفتر مرکزی تا آخرین روز ماه بعد به واحد اجرایی ذی ربط در مهلت مقرر وفق ماده (39) قانون تامین اجتماعی .

3-3-پرداخت مانده حق بیمه طبق صورتحساب بدهی ابلاغ شده   از سوی سازمان و اخذ مفاصحساب ماده (38) قانون تامین اجتماعی جهت هریک از قراردادهای اجرا شده بنابر دادنامه شماره 651 مورخ 12/9/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری .

4-4-در صورتی که مقاطعه کار به بدهی اعلام شده بنابر مواد (42) و (43) قانون تامین اجتماعی معترض باشد می تواند ظرف مهلت مقرر اعتذاض خود را به سازمان تسلیم نموده و چنانچه درخواست صدور مفاصاحساب داشته باشد می تواند مبلغ بدهی طبق اعلامیه را به حساب سپرده موقت کارفرمایان نزد سازمان واریز و مفاصاحساب دریافت نماید .

5-5-رعایت ماده (38) قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن به عناون واگذارنده کار در مورد مقاطعه کاران فرعی .

6-6-با توجه به الزام پیمانکار به پرداخت حق بیمه طبق ماده (38) قانون تامین اجتماعی ، توافق یا انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص چگونگی پرداخت حق بیمه کارگران شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری نافی وظایف و مسئولیت های پیمانکار در پرداخت حق بیمه و سالب اجازه قانونی سازمان در مطالبه حق بیمه از پیمانکار نمی باشد .

7-7- اجرای تکالیف مقرر طبق تبصره الحاقی مورخ 26/2/1372 مجلس شورای اسلامی به ماده (38) قانون تامین اجتماعی .

4- تکالیف مفاصا حساب تامین اجتماعی – تکالیف و وظایف سازمان

1-4-اطلاع رسانی به هنگام قوانین، مقررات و مصوبات مرتبط با مواد (38) و (41) قانون تامین اجتماعی .

2-4-شفاف سازی ضوابط اجرایی مربوطه در راستای ایفای حقوق شرکای اجتماعی و در دسترس قرارداد بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره .

3-4-تشکیل پرونده و تخصیص ردیف پیمان برای هریک از قراردادهای مقاطعه کاری و دریافت صورت مزد و حقوق و ارائه خدمت قانونی به بیمه شدگان .

4-4-احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد و ابلاغ مراتب به مقاطعه کاران با حصول اطمینان از ماخذ مبنای احتساب حق بیمه و صحت محاسبات انجام شده .

5-4-ارائه ریز محاسبات حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد ، حسب درخواست مقاطعه کاران .

6-4-رسیدگی به اعتراضات به عمل آمده برابر مواد (42) و (43) قانون تامین اجتماعی .

7-4- اجرای تکالیف مقرر طبق تبصره الحاقی مورخ 26/2/1372 مجلس شورای اسلامی ماده (38) قتنون تامین اجتماعی .

8-4- تطبیق گواهی های واصله ا زواگذارنده کار با مفاد قرارداد و سوابق موجود و در صورت مشاهده مغایرت ، بررسی موضوع و استعلام از واگذارنده کار با اخذ مدارک و مستندات مربوطه برای مشخص نمودن  علت مغایرت.

9-4- انتقال وجه واریزی از حساب سپرده موقت کارفرمایان به حساب قطعی سازمان پس از فطعیت بدهی و استرداد مازاد آن به حساب مقاطعه کار .

10-4-صدور مفاصاحساب موضوع ماده (38) قانون تامین اجتماعی ظرف یک روز کاری پس از پرداخت بدهی.

11-4-عدم صدور درخواست بازرسی از دفاتر قانونی مقاطعه کاران ، در مرود قراردادهایی که حق بیمه آن ها مطابق ماده (41) قانون دریافت و مفاصاحساب صادر می گردد.

5- سایر موارد در خصوص تکالیف مفاصا حساب تامین اجتماعی

در موارد ابهام در اجرای این بخشنامه ، نظر کارشناسی اداره کل وصول حق بیمه ملاک عمل خواهد بود .

در مواردی که در خصوص اجرای این بخشنامه ابهاماتی از سوی واحدهای اجرایی ، تخصصی و یا تشکیل های ذیربط مطرح گردد مراتب در کمیته وحدت رویه متشکل از نمایندگان معاونت بیمه ای، اداره کل وصول حق بیمه ، اداره کل حقوقی و قوانین و نماینده تشکل بخش خصوصی (اتاق ها و کانون عالی کارفرمایان ) مربوطه مورد بررسی واقع و تصمیم مقتضی اتخاذ میگردد.

 اداره کل وصول حق بیمه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به بررسی و تدوین قرایندهای مربوط به نحوه تعیین ماخذ حق بیمه قبل از انعقاد پیمان اقدام نماید .

در اجرای طرح تحول دیجیتال و بهبود فرآیندهای خدمات بیمه ای و در راستای بهره گیری از خدمات الکترونیکی در تسهیل فضای  کسب و کار ، افزایش رضایتمندی ذینفعان ، کاهش مراجعات و حذف کاغذ در مراودات اداری ،شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف است حداکثر ظف یک ماه از تاریخ صدور  این بخشنامه با همکاری اداره کل وصول حق بیمه و مدیریت فناوری و تحول دیجیتال نسبت به تهیه نرم افزار مروبطه اقدام نماید .

 

——————————————————————————————————————————–

برای دریافت مشاوره تامین اجتماعی و نیز آگاهی کامل از قوانین موضوعه    با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *