موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بخشنامه 14/5 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/5 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/5 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/5 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/5 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/5 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی کلید در دست( PC و EPC)در پروژه های گازرسانی،انتقال نیرو،تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره مدیریت و نحوه احتساب جرائم حق بیمه قراردادهای پیمانکاری توسط شعب تامین اجتماعی و فرآیند آن پرداخته است . متن بخشنامه 14/5 جدید درآمد به شرح زیر می باشد  :

1-نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی کلید در دست( PC و EPC)در پروژه های گازرسانی،انتقال نیرو،تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره مدیریت

2نحوه احتساب جرائم حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

نظر به اینکه در راستای سیاستهای دولت مبنی بر واگذاری بخشی از امور مربوط به گاز و برق به بخش خصوصی ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت توانیر و شرکتهای برق منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب کشور در قراردادهایی که با پیمانکاران جهت اجرای پروژه های گازرسانی و برق رسانی و احداث تصفیه خانه و تلمبه خانه ، منعقد مینمایند بر خلاف روال گذشته که تجهیزات را رأسا خریداری و در اختیار پیمانکار قرار می دادند ،

قرارداد ساخت یا خرید تجهیزات توأم با اجرا یا حمل و نصب بصورت کلید در دست ( خرید کالا و تجهیزات و اجرا ) بصورت یک قرارداد واحد با با پیمانکار منعقد مینمایند و در قرارداد منعقده مبلغ قرارداد به تفکیک قیمت تجهیزات و اجرا درج و صورت کارکردهای موقت و قطعی نیز بر همان مبنا و حداکثر تا ۲۵ درصد کاهش یا افزایش نسبت به مبلغ اولیه مندرج در قرارداد پرداخت میگردد

بنا به درخواست شرکتهای مذکور و پس از بررسی نمونه قراردادهای منعقده توافق و مقرر گردید حق بیمه قراردادهای مذکور با توجه مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی موضوع بخشنامه ۱۴۹ درآمد و ۱۴ جدید درآمد و تائید مراتب در رای شماره ۸۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب زیر محاسبه و وصول گردد لذا لازم است واحدهای اجرائی بهنگام محاسبه حق بیمه پیمانهای مزبور موضوع را رعایت و به ترتیب زیر عمل نمایند .

الف ) قراردادهای بصورت کلید در دست ( PC و EPC ) پروژه های گازرسانی

در کلیه قراردادهای مذکور چنانچه قیمت تجهیزات به تفکیک در قرارداد درج شده باشد در این صورت تا میزان مندرج در صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار ( مشروط بر اینکه حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزایش داشته باشد ) از محاسبه حق بیمه معاف میباشد و حق بیمه کارکرد اجرا و خدمات به ترتیب زیر محاسبه میگردد .

۱-حق بیمه قراردادهای گازرسانی شامل پروژه های خطوط انتقال ( بین شهری و کمربندی شهرها ) گاز رسانی شهری ، گازرسانی به روستاها و صنایع و شرکتهای صنعتی به ماخذ ۷ درصد ناخالص کارکرد اجرا و خدمات طبق صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار محاسبه گردد .

۲-در قراردادهای نصب انشعاب و علمک معادل ۷۰ درصد کارکرد اجرا و خدمات مکانیکی منظور و حق بیمه آن به ماخذ ۷ درصد و ۳۰درصد مابقی کارکرد غیر مکانیکی منظور و حق بیمه بماخذ ۱۵ درصد محاسبه گردد .

۳-در قراردادهایی که منحصراً نصب کنتور و رگلاتور باشد حق بیمه نسبت به ناخالص کارکرد اجرا و نصب بماخذ ۱۵ درصد محاسبه گردد .

۴-در کلیه موارد فوق بیمه بیکاری به میزان ۱/۹ حق بیمه محاسبه شده میباشد .

ب ) قراردادهای بصورت کلید در دست پروژه های انتقال نیرو و برق رسانی

در کلیه قراردادهای مذکور چنانچه قیمت تجهیزات در قرارداد به تفکیک درج شده باشد در اینصورت تا میزان مندرج در صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار ( مشروط بر اینکه حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزایش داشته باشد از محاسبه حق بیمه معاف میباشد و حق بیمه کارکرد اجرا و خدمات به ترتیب زیر محاسبه میگردد :

۱-در مورد قراردادهای خطوط انتقال نیرو معادل ۷۵ درصد از کارکرد اجرا و خدمات بابت کارکرد مکانیکی و با مصالح منظور و حق بیمه آن به ماخذ ۷ درصد و نسبت به ۲۵ درصد مابقی کارکرد که غیر مکانیکی میباشد حق بیمه بماخذ ۱۵ درصد محاسبه میگردد .

۲-در مورد قراردادهای نصب و راه اندازی پستهای انتقال نیرو معادل ۸۰ درصد از کارکرد اجرا و خدمات بابت کارکرد مکانیکی و با مصالح منظور و حق بیمه آن به ماخذ ۷۰ درصد و نسبت به ۳۰ درصد مابقی کارکرد که غیر مکانیکی میباشد حق بیمه بماخذ ۱۵ درصد محاسبه می گردد .

۳-در کلیه موارد فوق بیمه بیکاری به میزان ۱/۹ حق بیمه محاسبه شده میباشد .

در ادامه بخشنامه 14/5 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است :

ج) قراردادهای پروژه های ساخت و راه اندازی تصفیه خانه ها و تلمبه خانه های آب و فاضلاب

در کلیه قراردادهای مذکور چنانچه لیست تجهیزات به تفکیک در قرارداد درج شده باشد در اینصورت تا میزان مندرج در صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار ( مشروط بر اینکه حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزایش داشته باشد ) بابت ارزش تجهیزات از محاسبه حق بیمه معاف میباشد و حق بیمه بخش طراحی و مهندسی ، نصب و آموزش و آزمایش و راه اندازی تصفیه خانه و تلمبه خانه و نظارت در بهره برداری و به ماخذ ۱۵ درصد کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه محاسبه گردد .

د) قراردادهای حمل و نقل ریلی

نظر به اینکه طبق بررسیهای بعمل آمده در خصوص قراردادهای حمل و نقل ریلی پیمانکاران مربوطه ۶۰ الی ۸۰ درصد از مبلغ کارکرد قرارداد منعقده با واگذارندگان کار را بابت استفاده از امکانات ریلی و نیروی کششی به راه آهن جمهوری اسلامی ایران پرداخت می نمایند لذا باید نسبت به ناخالص کارکرد قراردادهای حمل و نقل مذکور پس از کسر سهم راه آهن بابت خدمات ارائه شده ( با تایید راه آهن ) حق بیمه بماخذ ۷ درصد سهم پیمانکار محاسبه و وصول و مفاصاحساب نسبت به کل کارکرد قرارداد صادر گردد .

ه ) قراردادهای مشاوره مدیریت

۱- قراردادهایی بعنوان قرارداد مشاوره مدیریت شناخته می شوند که شرکت مجری قرارداد ( پیمانکار ) در اداره ثبت شرکتها جهت انجام خدمات مدیریت به ثبت رسیده و عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران بوده و قرارداد آنها نیز در ارتباط با موضوعات زیر باشد :

۱- مدیریت پروژه ( شامل مطالعات امکان سنجی مدیریت پروژه و مهندسی ارزش )

۲-مدیریت برنامه ریزی ( شامل مدیریت با برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی سازمانی و مدیریت بر هدف )

۳- مدیریت تولید ( شامل برنامه ریزی تولید ، برنامه ریزی سیستم انبار و کنترل موجودی ، طراحی و جانمایی کارخانه و مطاله کار و زمان )

۴- مدیریت نیروی انسانی ( شامل تنظیم آئین نامه های استخدامی ، ساختار سازمانی ، برنامه ریزی انسانی ، طرح ریزی آموزش و توسعه منابع انسانی ، نیاز سنجی آموزشی ، طبقه بندی مشاغل ، سیستم حقوق و دستمزد ، ارزیابی عملکرد کارکنان و آئین نامه های انظباطی )

در ادامه بخشنامه 14/5 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است :

۵-مدیریت کیفیت و بهره وری ( شامل مدیریت با کنترل کیفیت ، سیستم های تضمین با مدیریت کیفیت ISO9000,QS 9000,VDA,SOGEDOC,ISOTS16949,HACCP,TR9000,TL9000, مدیریت کیفیت جامع ، کاهش ضایعات ، مدل های تعالی سازمانی یا جایزه کیفیت ، نظام پیشنهادات ، تولید ناب ، نظام مدیریت مشارکتی ( کمیته های QCC ) ، بهبود بهره وری ، اندازه گیری بهره وری ، ارزیابی عملکرد سازمان )

۶-مدیریت نگهداری و تعمیرات ( شامل برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیران تعمیرات بهره ور جامع ، برنامه ریزی ، بازرسی بر مبنای ریسک )

۷- مدیریت مالی ( شامل خدمات حسابداری ، سیستم های مالی ، حسابداری بازرگانی ، حسابداری صنعتی ، حسابرسی ، طراحی پروژه های سرمایه گذاری ، مشاوره های مالی و مالیاتی )

۸- مدیریت بازرگانی ( شامل مذاکره و عقد قرارداد سیستم مدیریت صادرات و واردات ، سیستم بازاریابی ، سیستم مدیریت امور گمرکی ، سیستم مدیریت حمل و نقل )

۹- مدیریت اطلاعات ، آمار و انفورماتیک ( شامل سیستم های نرم افزاری ، سیستم های سخت افزاری ، مدیریت شبکه ، سیستم های اطلاعات مدیریت MIS نظام های آماری ، ثبتی نمودن اقلام آماری )

۱۰- مدیریت انرژی ( شامل سیستم مدیریت انرژی در صنعت سیستم مدیریت انرژی غیر صنعتی )

۱۱- مدیریت زیست محیطی ( تحلیل اثر زیست محیطی تاسیسات و طرح های ML4 استانداردهای مدیریت زیست محیطی ISO 14000 مدیریت ایمنی و حرفه ای OHSAS18000 )

12-مدیریت شهری

– نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مشاوره مدیریت که شرایط بند ” ۱″ فوق را دارند به ترتیب زیر میباشند :

۱-۲- در مواردی که شرکت مشاور مدیریت دارای دفاتر و اسناد قانونی باشد در اینصورت میباید از محاسبه و مطالبه حق بیمه قرارداد آنها بر اساس ماخذ مندرج در بخشنامه ۱۴ جدید درآمد خودداری و یا وصول حق بیمه بر اساس گزارش بازرسی از دفاتر قانونی آنها مفاصاحساب قرارداد صادر گردد .

۲-۲- در مواردی که شرکت مشاور مدیریت فاقد دفاتر قانونی بوده و یا از ارائه دفاتر قانونی خودداری نماید حق بیمه قرارداد طبق بند ” ۲-۲ ” قسمت ” ب ” بخش دوم از فصل دوم بخشنامه ۱۴ جدید درآمد بماخذ ۱۵ درصد محاسبه مطالبه گردد . بدیهی است چنانچه شرکت مشاور مدیریت در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد میبایستی از حق بیمه محاسبه شدده به ترتیب فوق کسر و مانده مطالبه گردد .

و) نحوه محاسبه جرائم حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

باتوجه به ماده “۱۱” قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و چگونگی واریز حق بیمه در قراردادهای مشمول ماده ” ۳۸ ” مقرر میگردد جرائم تاخیر تادیه و عدم ارسال لیست پیمانکاران به شرح آتی محاسبه و مطالبه گردد :

۱-جریمه عدم ارسال لیست

در صورتیکه پیمانکاران در طول دوره اجرای قرارداد حداقل جهت یک ماه لیست کارکنان شاغل در عملیات قرارداد را در مهلت مقرر ماده “۳۹ ” قانون تامین اجتماعی به شعب سازمان ارسال نمایند از شمول جریمه عدم ارسال لیست معاف بوده و در غیر اینصورت مطابق مصوبه مورخر ۱۳۷۳/۰۹/۰۵ مجلس محترم شورای اسلامی و با در نظر گرفتن میزان اصل حق بیمه ماهیانه حسب مورد جریمه به ماخذ ۵% ، ۱۰% ، ۱۵% ، و ۳۰% محاسبه و مطالبه میگردد بدیهی است در صورتیکه لیست کارکنان با تاخیر ارسال گردد جریمه دیر کرد منحصراً نسبت به حق بیمه مندرج در لیست همان ماه خواهد شد .

۲-جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه

۱-۲- در قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی و همچنین قراردادهای غیر عمرانی که حق بیمه توسط واگذارنده کار از هر صورت وضعیت با صورتحساب پیمانکار و مشاور کسر و به حساب سازمان واریز میگردد با پیمانکار لیست ارسال و حق بیمه لیستهای ارسالی را نیز پرداخت مینماید .

پس از محاسبه حق بیمه وفق مقررات مربوطه در صورت وجود مانده بدهی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری در محاسبه اولیه جریمه ای بابت تاخیر تادیه محاسبه نمیگردد و پس از ابلاغ مانده بدهی به پیمانکار ، چنانچه ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت ننماید مشمول جریمه تاخیر تادیه میگردد باین ترتیب که اگر تاریخ خاتمه قرارداد با تحویل موقت قبل از ۱۳۸۲/۰۷/۰۱ باشد جریمه تاخیر و تادیه طبق قانون مصوب ۱۳۷۴/۰۵/۰۹ نسبت به کل مانده بدهی و اگر تاریخ خاتمه قرارداد یا تحویل موقت از ۱۳۸۲/۰۷/۰۱ به بعد باشد طبق ماده ” ۱۱″ قانون نوسازی صنایع برای هر ماده تاخیر بمیزان ۲ درصد محاسبه میگردد .

در ادامه بخشنامه 14/5 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است :

۲-۲- در مورد قراردادهای غیر عمرانی که حق بیمه ای توسط واگذارنده کار و یا پیمانکار به ترتیب مندرج در بند ” ۱-۲″ به سازمان پرداخت نشده است در محاسبه اولیه جریمه تاخیر و تادیه برای مدت یکسال محاسبه و مطالبه میگردد باین ترتیب که اگر تاریخ تحویل موقت یا خاتمه قرارداد قبل از ۱۳۸۴/۰۷/۰۱ باشد بر مبنای کل حق بیمه قرارداد جریمه تاخیر تادیه به ماخذ مندرج در قانون مصوب ۱۳۷۳/۰۵/۰۹( ۷% ، ۱۲% ، ۱۷% ، ۲۲% ) و چنانچه از ۱۳۸۲/۰۷/۰۱ به بعد باشد طبق ماده “۱۱ ” قانون نوسازی صنایع به ماخذ ۲ درصد در هر ماه پس از گذشت۳۰ روز از تاریخ تحویل موقت یا خاتمه کار و حداکثر برای ۱۲ ماه محاسبه و از کارفرما مطالبه میگردد .

چنانچه پیمانکار ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ بدهی آن را پرداخت نکند در مورد بدهیهایی که تاریخ تحویل موقت یا خاتمه قرارداد قبل از ۱۳۸۲/۰۷/۰۱ میباشد جریمه تاخیر بر مبنای کل بدهی ( اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ) طبق قانون مصوب ۱۳۸۲/۰۵/۰۹و در مورد بدهیهایی که تاریخ تحویل موقت یا خاتمه قرارداد از ۱۳۸۲/۰۷/۰۱ به بعد میباشد طبق ماده ” ۱۱″ قانون نوسازی صنایع و ماهانه بماخذ ۲درصد تعلق میگیرد مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای و کارشناسان ارشد درآمد ادارات استانها ، روسا ، معاونین بیمه ای و مسئولین درآمد شعب میباشند .

برای دریافت مشاوره تامین اجتماعی و دریافت اطلاعات کامل با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *