موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

آرشیو برای دسته بندی: قانون تامین اجتماعی

ماده 90 قانون تامین اجتماعی

ماده 90 قانون تامین اجتماعی

ماده 90 قانون تامین اجتماعی ماده 90 قانون تامین اجتماعی  – افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها...

بیشتر بخوانید
ماده 91 قانون تامین اجتماعی

ماده 91 قانون تامین اجتماعی

ماده 91 قانون تامین اجتماعی ماده 91 قانون تامین اجتماعی – برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد‌شد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و ...

بیشتر بخوانید
ماده 92 قانون تامین اجتماعی

ماده 92 قانون تامین اجتماعی

ماده 92 قانون تامین اجتماعی ماده 92 قانون تامین اجتماعی – به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف درمانی ناشی از اجرای این قانون 3 نفر از کارشناسان بیمه درمانی به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی‌در شورای فنی سازمان تأمین خدمات درمانی موض...

بیشتر بخوانید
ماده 93 قانون تامین اجتماعی

ماده 93 قانون تامین اجتماعی

ماده 93 قانون تامین اجتماعی ماده 93 قانون تامین اجتماعی – تغییر میزان ازکارافتادگی در موارد زیر مستلزم تجدید نظر در مبلغ مستمری میباشد. 1- مستمری ازکارافتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط ازکارافتادگی کلی به محض اشتغال مجدد...

بیشتر بخوانید
ماده 94 قانون تامین اجتماعی

ماده 94 قانون تامین اجتماعی

ماده 94 قانون تامین اجتماعی ماده 94 قانون تامین اجتماعی – هر گاه برای یک مدت دو یا چند کمک نقدی موضوع این قانون به بیمه شده تعلق گیرد فقط کمک نقدی که میزان آن بیشتر است پرداخت‌خواهد شد به استثنای کمک ازدواج و عائله‌مندی و نو...

بیشتر بخوانید
ماده 95 قانون تامین اجتماعی

ماده 95 قانون تامین اجتماعی

ماده 95 قانون تامین اجتماعی ماده 95 قانون تامین اجتماعی  – مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق‌بیمه آنها منظور خواهد شد.   بازگشت به قانون تامین ...

بیشتر بخوانید
ماده 96 قانون تامین اجتماعی

ماده 96 قانون تامین اجتماعی

ماده 96 قانون تامین اجتماعی ماده 96 قانون تامین اجتماعی – سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزی...

بیشتر بخوانید
ماده 97 قانون تامین اجتماعی

ماده 97 قانون تامین اجتماعی

ماده 97 قانون تامین اجتماعی ماده 97 قانون تامین اجتماعی – هر کس به استناد اسناد و گواهیهای خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسائل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده‌نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود...

بیشتر بخوانید
ماده 98 قانون تامین اجتماعی

ماده 98 قانون تامین اجتماعی

ماده 98 قانون تامین اجتماعی ماده 98 قانون تامین اجتماعی – کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه به پرداخت مبلغی معادل‌نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تأ...

بیشتر بخوانید
ماده 99 قانون تامین اجتماعی

ماده 99 قانون تامین اجتماعی

ماده 99 قانون تامین اجتماعی ماده 99 قانون تامین اجتماعی – کارفرمایانی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق به قبل از فروردین 1354 خود با‌سازمان توافق نمایند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائ...

بیشتر بخوانید