موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
مالیات های مستقیم

آیین نامه اجرای وصول مالیاتها

شماره:5365/1774/4/30 تاریخ: 24/02/1368 پیوست:  آئین نامه اجرائی وصول مالیاتها  فصل اول – درشرایط صدوربرگ اجرائی: ماده 1- هرگاه مودی پس ازابلاغ برگ اجرائی ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 بدهی...

بیشتر بخوانید
آئین نامه اجرایی ماده 6 معافیت های مالیاتی سالانه املاک مسکونی استیجاری

آئین نامه اجرایی ماده 6 معافیت های مالیاتی سالانه املاک مسکونی استیجاری

شماره ابلاغ : 128753/ت17970هـ شماره انتشار : 15197 تاریخ ابلاغ: 1376/02/01 تاریخ روزنامه رسمی : 1376/02/16 هیأت وزیران در جلسه مورخ 24 / 1 /1376 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1317 / 100 مورخ 16 /8 /1375 وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت ا...

بیشتر بخوانید
آیین نامه تبصره ماده 6

آیین نامه تبصره ماده 6

شماره:118444/ت 112هـ تاریخ:1368/02/24   آیین نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 مجلس شورای اسلامی ماده 1- واحدهای مسکونی که طبق ضوابط مشروحه ذیل باتنظیم سند رسمی برای سکونت به اجاره واگذار می ش...

بیشتر بخوانید