موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
مفاصا حساب تامین اجتماعی

مفاصا حساب تامین اجتماعی

مفاصا حساب تامین اجتماعی

مفاصا حساب تامین اجتماعی

مفاصا حساب تامین اجتماعی براساس مفاد مواد  37 و 38  قانون تامین اجتماعی، به معنی تسویه نهایی مقاطعه کار ( پیمانکار )  با سازمان تامین اجتماعی می باشد .

ماده 37 قانون تامین اجتماعی مقرر می دارد :

هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال بصورت قطعی – شرطی – رهنی – صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بطور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید . دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخی به دفتر خانه ندهد، دفتر خانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد .

در صورتیکه بنا باعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی بمیزان حق بیمه ساقط کند . در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود . وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اطاق های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند . در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می باشد .

 تبصره- سازمان مکلف است حداکثر پس از یکماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید .

ماده 38 قانون تامین اجتماعی مقرر می دارد :

در مواردیکه انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را بترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد . پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد .

هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و موسسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند .

لذا با توجه به توضیحات فوق در دو صورت مفاصا حساب تامین اجتماعی بایستی اخذ گردد :

  • مفاصا حساب تامین اجتماعی در زمان نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال بصورت قطعی – شرطی – رهنی – صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بطور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد
  • مفاصا حساب تامین اجتماعی در مواردیکه انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود

مراحل درخواست  اخذ مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

1- اخذ نامه از کارفرما

نمونه نامه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

نمونه نامه مفاصا حساب تامین اجتماعی

بازگشت به نامه شماره  —————  مورخ —————- در اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی نظر به اینکه پرونده شرکت —————-  در رابطه با عملیات  ——————–  در خصوص تعیین حق بیمه و صدور مفاصا حساب در حال رسیدگی میباشد خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی سریعا نسبت به اعلام موار مشروحه ذیل اقدام نمایید .

1-تاریخ شروع و خاتمه پیمان با ذکر روز ، ماه و سال

2-اعلام مبلغ ناخالص کل کارکرد قطعی (صورت وضعیت قطعی ، تعدیل ، مابه التفاوت مصالح و … پیش از کسر هرگونه کسورات قانونی و توافقی ) یا اعلام مبلغ کل ناخالص  آخرین کارکرد پیمانکار (در صورت عدم تنظیم یا تأیید صورت  وضعیت قطعی قرارداد)، مبلغ 5% و آخرین قسط موضوع ماده 38 قانون .

3-تامین مصالح مصرفی پیمان بعهده و هزینه کدامیک از طرفین پیمان ( پیمانکار یا واگذارنده کار) بوده است.

4-چنانچه تامین قسمتی از مصالح بعهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده هزینه واگذارنده کار می باشد . ارزش ریالی مصالح واگذاری به پیمانکار و نوع آن را ( مصالح انحصاری یا غیر انحصاری) اعلام نمایند .

5-چنانچه خدماتموضوع پیمان توامان بصورت مکانیکی انجام پذیرفته ، درصد مکانیکی و غیر مکانیکی ، نوع و تعداد ماشین آلات مکانیکی ، درصد کارکرد هر ماشین به تفکیک و اینکه تامین ماشین آلات بعهده و هزینه پیمانکار بوده یا وگذارنده کار اعلام  گردد.

6-چنانچه پیمانکار دارای کارگاه صنعتی، فنی و تولیدی درارتباط با موضوع عملیات قرارداد منعقده میباشد و امور اجرائی پیمان در محل کارگاه پیمانکار انجام گردیده متقضی است نشانی محل اجرای پروژه و مبلغ ناخالص کل کارکرد قرارداد را به تفکیک عملیات ساخت ، حمل و نصب اعلام نمایند .

7-درج کدکارگاهی اختصاص یافته به قرارداد در صورت اطلاع، موجب مزید امتنان خواهد بود .

نمونه نامه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی دریافتی  از کارفرما از مهمترین مدارک مورد نیاز در دریافت مفاصاحساب تامین اجتماعی می باشد .

ضمناً متقضی است موارد اعلام شده را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت  این مرقومه به شعبه ارسال و اعلام دارند . در غیر اینصورت مورد مطالبه سازمان طبق آخرین اطلاعاتموجود در پرونده مورد رسیدگی و برابر مقررات مورد پیگیری و وصول خواهد بود .

پس از دریافت نامه توسط سازمان تامین اجتماعی ، کارشناس درآمد مربوطه  با توجه به اطلاعات قرارداد فی مابین و نیز مفاد نامه مذکور که از طریق کارفرما ارسال می گردد اعمال ضریب می نماید .

2- ارائه مدارک به تامین اجتماعی

مدارک لازم جهت دریافت  مفاصا حساب تامین اجتماعی

مدارک لازم جهت دریافت مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی به صورت زیر است:

1- ارائه نامه واگذارنده کار ( کارفرما ) مطابق نمونه فوق

2- تصویر مدارک شناسایی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره

3- تصویر روزنامه رسمی و اساسنامه

4- تکمیل فرم های مربوطه

5- اصل  قرارداد یا تصویر برابر اصل شده قرارداد

3- محاسبه حق بیمه قرارداد توسط تامین اجتماعی

محاسبه حق بیمه و اعمال ضریب به این صورت می باشد که  برای میزان  مکانیکی کار 7 درصد به اضافه یک پانزدهم هفت درصد محاسبه و برای میزان غیر مکانیکی کار  15 درصد به اضافه یک پانزدهم 15 درصد محاسبه می‌شود . لازم به توضیح است درمواردی ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی بدون دریافت ظرایب مذکور می باشد .

4- پرداخت حق بیمه و اخذ مفاصا حساب

در این مرحله پیمانکار با پرداخت حق بیمه تشخیصی توسط کارشناس درآمد تامین اجتماعی می تواند مفاصا حساب خود را دریافت نماید . همچنین درصورتی که به میزان حق بیمه اعتراض داشته باشد بایستی از طریق هیئت تشخیص مطالبات اعتراض خود را پی گیری نماید .

برای دریافت مشاوره تامین اجتماعی و دریافت اطلاعات درخصوص مفاصا حساب تامین اجتماعی با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *