موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
دارایی ثابت مشهود

دارایی ثابت مشهود

دارایی ثابت مشهود

دارایی ثابت مشهود

دارایی ثابت مشهود دارای چه مفهومی می باشد و تعاریف مرتبط با دارایی ثابت مشهود که می تواند کمک بسیار ارزنده درخصوص شناسایی صحیح و طبقه بندی مناسب اقلام دارایی های ثابت نماید به چه ترتیب است  . به این منظور و به منظور آشنایی بیشتر با دارایی های ثابت مشهود ،  تعاریف دارایی ثابت مشهود به شرح زیر می باشد :

 1-دارایی ثابت مشهود :

به دارایی مشهودی اطلاق می شود که :

الف . به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالا ها یا خدمات ، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می شود .

ب . انتظار رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرارگیرد .

2-استهلاک دارایی ثابت مشهود :

عبارت است از تخصیص سیستماتیک مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن .

3-مبلغ استهلاک پذیر :

عبارت است از بهای تمام شده یک دارایی یا سایر مبالغ جایگزین شده بهای تمام شده در صورتهای مالی ، به کسر ارزش اسقاط آن .

4- عمر مفید دارایی ثابت مشهود :

عبارت است از :

الف . مدت زمانی که انتظار می رود یک دارایی مورد استفاده واحد تجاری قرارگیرد .

ب . تعداد تولید یا سایر واحدهای مقداری مشابه که انتظار می رود در فرآیند استفاده از دارایی توسط واحد تجاری تحصیل گردد .

5-بهای تمام شده دارایی ثابت مشهود :

عبارت است از مبلغ وجه نقد یا معادل نقد پرداختی یا ارزش منصفانه سایر مابه ازاهایی که جهت تحصیل یک دارایی در زمان تحصیل آن واگذار شده است .

6-ارزش اسقاط  دارایی ثابت مشهود :

عبارت است از مبلغ خالصی که انتظار می رود در پایان عمر مفید پس از کسر هزینه‌‌های مورد انتظار فروش آن دارایی ،‌ عاید واحد تجاری گردد .

7-ارزش منصفانه دارایی ثابت مشهود :

مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشنده ای مطلع و مایل می توانند در معامله‌ای حقیقی و در شرایط عادی یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند .

8-مبلغ دفتری دارایی ثابت مشهود :

مبلغی است که دارایی پس از کسر استهلاک انباشته و ذخیره کاهش ارزش مربوط ، به آن مبلغ در ترازنامه منعکس می شود .

9-مبلغ بازیافتنی دارایی ثابت مشهود :

عبارت است از خالص ارزش فروش یا ارزش اقتصادی یک دارایی ، هر کدام بیشتر است . ارزش اقتصادی یک دارایی عبارت از خالص ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی ناشی از کاربرد مستمر دارایی از جمله جریانهای نقدی ناشی از فروش نهایی آن است .

10-بهای جایگزینی مستهلک شده :

عبارت است از بهای ناخالص جایگزین یک دارایی ( یعنی بهای جاری جایگزین یک دارایی نو با توان خدمت دهی مشابه ) پس از کسر استهلاک مبتنی بر بهای مزبور و مدت استفاده شده از آن دارایی .

11-شناخت اولیه دارایی ثابت مشهود :

یک قلم دارایی ثابت مشهود زمانی به عنوان دارایی شناسایی می شود که :

الف . جریان منافع اقتصادی آتی مرتبط با دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشد .

ب . بهای تمام شده دارایی برای واحد تجاری ، به گونه ای اتکا پذیر قابل اندازه‌گیری‌باشد .

12-اندازه گیری دارایی ثابت مشهود به هنگام شناخت اولیه :

یک قلم دارایی ثابت مشهود که حائز شرایط شناخت به عنوان یک دارایی باشد ، به هنگام شناخت اولیه باید به بهای تمام شده (‌متشکل از قیمت خرید ، عوارض گمرکی و مالیاتهای غیر قابل استرداد خرید و هرگونه مخارج مرتبط مستقیمی که برای رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره برداری متحمل می شود . برای محاسبه قیمت خرید ، تخفیفات تجاری کسر می گردد . ) اندازه گیری شود .

13-مخارج بعدی دارائیهای ثابت مشهود :

مخارج بعدی مرتبط با یک قلم دارایی ثابت مشهود را که قبلا به عنوان دارایی شناسایی شده است باید زمانی به مبلغ دفتری دارایی اضافه کرد که شواهد کافی مبنی بر وقوع جریان منافع اقتصادی آتی ناشی از این مخارج که مازاد بر استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی است  به درون واحد تجاری وجود داشته باشد . سایر مخارج بعدی باید در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شود .

14-اندازه گیری پس از شناخت اولیه :

پس از شناخت اولیه یک قلم دارایی ثابت مشهود ،‌ این قلم باید به مبلغ دفتری یعنی بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و ذخیره کاهش ارزش ،‌ در ترازنامه ارائه شود . از سوی دیگر به دلیل وجود شرایط تورمی ، ارزش منصفانه داراییهای ثابت مشهود به طور قابل ملاحظه ای نسبت به مبالغ دفتری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن افزایش یافته که این امر خصوصیت کیفی مربوط بودن اطلاعات و در نتیجه مفید بودن اطلاعاتمندرج در صورتهای مالی را کاهش داده است .

لذا می بایستی داراییهای ثابت مشهود به مبلغ تجدید ارزیابی یعنی ارزش منصفانه دارایی در تاریخ تجدید ارزیابی پس از کسر استهلاک انباشته مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی ، نمایش یابد . پس از انجام تجدیدارزیابی ، استهلاک انباشته قبلی حذف و مبلغ تجدید ارزیابی ، از هر نظر جایگزین ناخالص مبلغ دفتری قبلی آن دارایی خواهد شد . و مازاد تجدید ارزیابی نیز به شرح ذیل اعمال حساب خواهد شد :

مازاد تجدید ارزیابی نیز به شرح ذیل اعمال حساب خواهد شد :

الف . افزایش مبلغ دفتری یک قلم دارایی ثابت مشهود در نتیجه تجدید ارزیابی آن (‌درآمد غیر عملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی )‌ مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود و در صورت سود و زیان جامع انعکاس می یابد . هرگاه افزایش مزبور عکس یک کاهش قبلی ناشی از تجدید ارزیابی باشد که به عنوان هزینه شناسایی گردیده است‌، در این صورت این افزایش تا میزان هزینه قبلی شناسایی شده در رابطه با همان دارایی باید به عنوان درآمد به سود و زیان دوره منظور شود .

ب . کاهش مبلغ دفتری یک قلم دارایی ثابت مشهود در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه شناسایی می شود . هرگاه کاهش مزبور عکس یک افزایش قبلی ناشی از تجدید ارزیابی باشد که به حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور شده است ، در این صورت ، این کاهش باید تا میزان مازاد تجدید ارزیابی مربوط به همان دارایی به حساب مازاد تجدید ارزیابی بدهکار و در صورت سود و زیان جامع انعکاس یابد و باقیمانده به عنوان هزینه شناسایی شود .

15-معاوضه داراییها :

الف . بهای تمام شده یک قلم دارایی ثابت مشهود که در معاوضه با تمام یا بخشی از یک دارایی ثابت مشهود غیر مشابه یا دارایی دیگر تحصیل می گردد بر اساس ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده که برابر ارزش منصفانه دارایی واگذار شده پس از تعدیل از بابت مبالغ نقد یا معادل نقد انتقال یافته است ، اندازه گیری می شود .

ب . یک قلم دارایی ثابت مشهود ممکن است در مبادله با دارایی مشابه دیگری که دارای کاربرد مشابه در همان رشته فعالیت تجاری است و ارزش منصفانه مشابهی دارد ، تحصیل شود .در این حالت ،‌از آنجا که فرآیند کسب درآمد کامل نشده است ، سود یا زیانی شناسایی نمی شود و بهای تمام شده دارایی تحصیل شده برابر با مبلغ دفتری دارایی واگذار شده پس از تعدیل بابت هرگونه مازاد نقدی یا غیر نقدی دریافت یا واگذار شده است .

با این حال ، ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده ممکن است شواهدی دال بر کاهش دارایی واگذار شده نسبت به مبلغ دفتری آن به دست‌دهد در چنین شرایطی بهای تمام شده دارایی تحصیل شده برابر با مبلغ دفتری دارایی واگذار شده پس از تعدیل از بابت کاهش ارزش آن است . هرگاه داراییهای دیگری از قبیل وجه نقد ، بخشی از مابه ازای مبادله را تشکیل دهد . این امر ممکن است بیانگر غیر مشابه بودن ارزش منصفانه اقلام مورد مبادله باشد که در این صورت دارایی تحصیل شده با توجه به مفاد بند ((الف)) اندازه گیری خواهد شد.

16-برکناری دائمی و واگذاری دارایی ثابت مشهود :

یک قلم دارایی ثابت مشهود در زمان واگذاری یا هنگامی که به طور دائمی بلا استفاده می شود و هیچ منافع اقتصادی آتی از واگذاری آن انتظار نمی رود باید از ترازنامه حذف شود . سود یا زیان ناشی از برکناری یا واگذاری یک قلم دارایی ثابت مشهود که معادل تفاوت عواید خالص برآوردی حاصل از واگذاری دارایی و مبلغ دفتری آن است باید به عنوان درآمد یا هزینه در صورت سود و زیان شناسایی شود .

 

————————————————————————————————————————–

برای دریافت خدمات استقرار نظام دارایی های ثابت و کدینگ اموال   با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *