موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی

حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی

حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی

حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی

حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی

به منظور محاسبه حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی براساس بخشنامه تنقیح و تخلیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران درخصوص کلیه کارفرمایان در چهارچوب ضوابط و مقررات اجرایی موضوع مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی که جایگزین مجموعه بخشنامه های ۱۴ جدید درآمد گردیده است در ابتدا  قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی به سه دسته به شرح زیر تقسیم می گردد :

بخش اول – قرارداد های مصادیق ماده 47 قانون تامین اجتماعی

بخش دوم – قرارداد های مصادیق ماده 41 تامین اجتماعی

بخش سوم – حالت های خاص قراردادهای غیر عمرانی

حال نحوه محاسبه حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی براساس دسته بندی مذکور به شرح زیر می باشد :

بخش اول : قراردادهای مصادیق ماده 47  قانون تامین اجتماعی

در اجرای مواد (38) و (47) قانون تامین اجتماعی و به منظور نظارت بر حسن انجام تکالیف به عهده واگذارندگان کار و بررسی و کنترل تعهدات بر عهده مقاطعه کاران که نسبت به انجام عملیات موضوع قرارداد در محل کارگاه ثابت با کارکنان شاغل در همان کارگاه اقدام می نمایند ، ئاحدهای اجرایی موظف می باشند با توجه به ماهیت حقوقی مقاطعه کار با اعمال ماده (47) قانون نسبت به محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای این بخش به شرح ذیل و برابر مقررات اقدام نموده و با احراز شرایط مربوطه ، مفاصاحساب قرارداد را ظرف یک روز کاری صادر نمایند:

-قراردادهای مقاطعه کاری دارای کارگاه های صنعتی ، خدماتی ، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت .

-قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات .

-قراردادهای تحقیقاتی و پؤوهشی.

-قراردادهای دانش بنیان .

-قراردادهای پیمانکاران مشمول نظام حمایتی خاص .

-قراردادهای منعقده با دفاتر پیشخوان خدمات دولت .

-قراردادهای مشاوره مدیریت .

-قراردادهای کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی .

-قراردادهای نمایندگی ها و کارگزاری شرکت های بیمه .

-قراردادهای نمایندگی فروش بلیط شرکت های حمل و نقل هوایی ، ریلی و زمینی .

-قراردادهای حسابرسی .

-قراردادهای شرکت های تامین سرمایه .

-قراردادهای شرکت های کارگزاری بورس .

-قراردادهای هواپیمایی و بالگردی .

-قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاه های زنجیره ای .

-قراردادهای فروش محصولات با نمایندگی نجاز فروش و خدمات پس از فروش .

-قراردادهای نگهداری کالا ، مرکبات و غلات در انبارها و سردخانه ها و سیلوهای مکانیزه .

-قراردادهای ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی توسط هتل ها .

-قراردادهای پورسانت فروش .

-قراردادهای مؤسسات فرهنگی ، انتشارات و تبلیغات د رمجلات و فضاهای مجازی .

 

1- مقررات مرتبط با قراردادهای مقاطعه کاری دارای کارگاه های صنعتی ، خدماتی ، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت

1-1-ماده (40) قانون رفع موانع تولیذ رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مورخ 1/2/1394:

مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تویلید یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود ، براساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گوه قراردادهای پیمان را صادر کند .

2-1-برابر دادنامه های شماره 10051 مورخ 29/2/1398 و 10309 مورخ 28/9/1398 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ؛ کارگاه ثابت کارگاهی است متعلق به پیمانکار که منحصرا به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان تاسیس نگردیده ، دارای ماهیت دایمی بوده و به نحوی که در آ« یک فعالیت اقتصادی به صورت مستمر با بهره گیری از نیروی انسانی و وسایل مادی برای ارایه خدمات به مراجعان انجام می شود و کارگاه صنعتی ، خدماتی ، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت ؛ کارگاه ثابتی است که دارای مجوز فعالیت صنعتی، خدماتی ، تولیدی و یا فنی و مهندسی از مراجع ذی صلاح بوده و پیمانکار با استفاده از امکانات موجود د افراد شاغل در همان کارگاه نسبت به اجرای عملیات موضوع قرارداد منعقده با واگذارندگان کار اقدام می نمایند .

3-1-ماده (11) قانون حداکثر استفاده از توان تئویلدی و خدمات یکشور و حمایت از کالای ایارنی مصوب 15/2/1398: سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه قرارادادها و پیمان های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه ای ) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت و دارای کارگاه صنعتی ، خدماتی ، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان ( با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه های ثابت پبمان کار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه ها انجام می وشد را بر مبنای صورت مزد و حقوق ماهیانه کارکنان یا بررسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصا حساب قرارداد یا پیمان را صادر کند .

در مواردی که  این گونه قراردادها و پیمان ها عملیات اجرایی شامل ساخت توأم با یکپارچه سازی ، سرهم بندی (مونتاژ)، نصب ، نظارت ، بازرسی،آزمون و راه اندازی ، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسوط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصا حساب قرارداد (پیمان) را صادر کند.

محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قراردادها و پیمان ها ممنوع است .

تبصره-در صورتی که پیمانکارن و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمانهای صدر این ماده از کارگاه های غیرثابت استفاده کنند ، منحصراً حق بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش مذکور (برمبنای صورت مزد و حقوق ماهیانه ) عمل نشده و براساس روش های قانونی مربوطه محاسبه خواهد شد .

 

2- نحوه شناسایی کارگاه های صنعتی ، خدماتی ، تولیدی و یا فنی مهندسی ثابت

چگونگی و نحوه شناسایی حق بیمه قراردادهعای مورد اجرای پیمانکارانی که دارای کاگاه صنعتی ، خدماتی ، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت در ارتباط با موضوع پیمان بوده و عملیات قرارداد در کارگاه ثابت پیمانکار توسط کارکنان شاغل در همان کارگاه انجام میگیرد به شرح ذیل می باشد:

1-2-کاگاه هایی که به منظور اجرای عملیات پیمان تاسیس و تجهیز شده باشند و هم چنین محل های تحویلی کارفرما به پیمان کار و محل هایی که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعات و .. صرفاً برای دوره زمانی اجرای موضوع عملیات به صورت موقت ایجاد و پس از خاتمه قرارداد برچیده ، جمع آوری و تعطیل می گردد، حکم کارگاه ثابت را ندارند .

2-2-کارگاه های صنعتی ، خدماتی ، تویلدی و یا فنی و مهندسی ثابت می بایست از زمان انعقاد قرارداد دارای فعالیت مرتبط و منطبق با موضوع عملیات پیمان و پرونده کارگاهی فعال در واحد اجرایی سازمان باشند .

3-2-واگذارندگان کار مکلف می باشند قراردادهای مذکور را منضم به گئاهی اجرای عملیات موضوع پیمان در محل کارگاه ثابت پیمانکار، بلافاصله به واحد اجرایی سازکان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع است ارسال نمایند ، این گونه قراردادها در محل شعبه مربوط به کارگاه ثابت برای هریک از قراردادهای منعقده و تشکیل پرونده پیمان کاری مجزا ؛ مفاصا حساب موضوع ماده (38) قانون را صادر نمایند .

4-2-در قراردادها وپیمان های غیرعمرانی (غیرتملک رایی سرمایه ای ) پیمانکاران و یا پیمان کاران طراحی و ساخت داری کارگاه های صنعتی ، خدماتی ، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان ( با مصالح یا بدون مصالح ) در کارگاه های ثابت پیمان کار توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه ها انجام می شود چنانچه عملیات  اجرایی شامل ساخت توأم با یکپارچه سازی ، سرهم بندی (مونتاژ)، نصب ، نظارت ، بازرسی ، آژمون و راه اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود ،

حق بیمه متعلقه حسب مورد برابر بندهای(14) و (15) محاسبه خواهد شد. بدیهی است در ص.رتی که پیمانکاران ویا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان ها پیشگفت از کارگاه های غیر ثابت استفاده کنند ، منحصراً حق بیمه این بحش از پیمان و یا قرارداد حساب مورد وفق مصوبه 24/01/1370 شورای عالی تامین اجتماعی محاسبه خواهد شد .

3-  نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی

1-3- در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر و اسناد قانونی خود براساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نموده اند می بایست حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق لیست و بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصا حساب قراردادها بدون اعمال ضریب صادر گردد .

2-3-واحدهای اجرای مکلف می باشند بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داده و چنانچه با توجه به امکانات و اولویت های تعیین شده امکان انجام بازرسی از دفاتر قانونی پیمانکار در مدت زمان محدود وجود نداشته و پیمانکار نیز در اخز مفاصا حساب تعجیل داشته باشد ، در این حالت در صورتی که پیمانکار لیست کارکنان خود را ارسال و طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد بدهی قطعی باشد به منظور مساعدت بیشتر در زمینه صدور مفاصاحساب قرارداد پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی ، با اخذ تعهدنامه در دوره قرارداد به شرح پیوست این بخشنامه که به امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود .

3-3-در مواردی که پیمانکاران مضوع بند فوق طبق پرونده مطالباتب کارگاهی و دفتر مرکزی ، دارای بدهی قطعی بوده و توانایی پرداخت آن را به صورت یکجا نداشته باشند، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی قطعی در دوره اجرای قرارداد اقدام نمئده و مانده بدهی را تقسیط نماید با تکمیل فرم تعهدنامه پیوست این بخشنامه ، صدور مفاصا حساب اینگونه قراردادها بدون اعمال ضریب بلامانع می باشد.

4-3-در مواردی که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا از ارائه دفاتر قانونی خودداری نماید، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد، برابر ماده (41) قانون محاسبه و در صورت ارائه صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای عملیات از سوی پیمانکار در شماره کارگاهی و معرفی افراد شاغل در اجرای عملیات از سوی پیمانکار در شماره کارگاهی و معرفی افراد شاغل در اجرای قرارداد از سوی واگذارنده کار، می بایست پس از کسر حق بیمه مستند به صورت مزد و حقوق ارسالی کارکنان مذکور در دوره اجرای قرارداد ، مانده بدهی از پیمانکار مطالبه و وصول گردد.

4- نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقیقی

1-4-در مورد قراردادهای مورد اجرای اشخاص حقیقی که دارای پرونده کارگاهی نزد سازمان بوده و با گواهی واگذارنده کار و با توجه به ظرفیت کارگاه از قبیل تعداد نیروی انسانی ، فاضای کارگاه و … احراز گردد موضوع عملیات پیمان در کارگاه ثابت انجام پذیرفته است و پیمانکاران نیز نیت به اراسل مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه کارکنان وفق مقررات نموده و طبق پرونده مطالباتی کارگاهی نیز فاقد هرگونه بدهی باشد، صدور مفاصا حساب قرار آن ها بلامانع خواهد بود .

2-4-در مواردی که پیمانکار حقیقی طبق پرونده مطالباتی کارگاهی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت آن را بصورت یکجا نداشته باشد ، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی کارگاه در دوره قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی قطعی را تقسیط نماید، صدور مفاص حساب قرارداد بلامانع باشد .

3-4- در مواردی که پیمانکاران حقیقی بابت کارکنان خود نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق و همچنین حق بیمه مربوطه اقدام ننموده و یا از محل کارگاه بازرسی کارگاهی صورت نگرفته باشد ، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق ماده (41) قانون محاسبه و مطالبه گردد.

5- حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی – قراردادهای فن آوران اطلاعات و ارتباطات

اشخاص حقوقی برابر اساسنامه دارای فعالیت انفورماتیکی و دارای مجوز فعالیت معتبر و مرتبط می باشند، جنانچه موضوع قرارداد آنان منطبق با یکی از موارد مندرج در پیوست این بخشنامه باشد و طبق گواهی واگذارنده کار عملیات موضوع پیمان توسط کارکنان دفتر مرکزی مقاطعه کار انجام گردد، این گونه قراردادها در شعبه محل استقرار دفتر مرکزی شرکت متمرکز و نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات طبق بند (14) خواهد بود .

6- حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی  – قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

1-6-قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که طبق بند (الف) ماده(12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/02/1398 فی مابین واگذارندگان کار و دانشگاه ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری یا بهداشت ، در مان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی حوزه های علمیه ، منعقد گردیده اند تابع ضوابط این بخش خواهد بود .

2-6-در مواردی که واحدهای اجرایی درخصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی ابهام داشته باشند، می توانند حسب مورد مراتب را از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی حوزه های علمیه استعلام نمایند .

7- نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحققیاتی و پژوهشی

1-7-در مواردی که قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه ها یا مراکز علمی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری یا بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی حوزه های علمیه به عنوان مجری یا پپیمانکار منعقد گردد صدور مفاصا حساب بر اساس بند (14) بلامانع است .

2-7-در قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که با یک یا چند نفر به صورت دسته جمعی ( اشخاص حقیقی) به عنوان مجری منعقد می گردد و اسامی افراد مذکور در متن قرارداد به عنوان پیمانکار درج شده باشد و عملیات پیمان با تأیید واگذارند کار منحصراً توسط شخص یا اشخاص فوق انجام گیرد ، واحد اجرایی مربوطه می بایست گواهی عدم شمول به ماده (38) قانون تامین اجتماعی را صادر نماید .

3-7-در مواردی که اشخاص فوق دارای مجوز تحقیقاتی و پژوهشی مربوطه نباشند یا از ارائه دفاتر و اسناد مالی خودداری نمایند، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق ماده دوم مصوبه 24/01/1370 شورای عالی تامین اجتماعی به ماخذ 7 درصد محاسبه و مطالبه خواهد شد .

4-7-واحدهای اجرایی جهت بررسی و احراز  اصالت مجوزهای صادره می بایست از طریق پایگاه رسمی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری وبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اقدام و یا اصل مجوز با تصویر ارائه شده، توسط رییس امور وصول حق بیمه شعب تطبیق و در پرونده بایگانی گردد.

 8- حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی –  قراردادهای دانش بنیان

شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان که از حمایت ها و تسهیلات قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات برخوردار می باشند و در اجرای قانون یاد شده با انعقاد قراردادهای پیمانکاری در زمینه های دانش بنیان انجام فعالیت نموده و موضوع قراردادهای منعقده شرکتها و مؤسسات مزبور مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته باشد با معرفی و تأیید موضوع توسط معاونت یاد شده ، حق بیمه قراردادهای منعقده اینگونه شرکت ها و مؤسسات براساس لیست و بازرسی خواهد بود و واحدهای اجرایی می بایست در صورت نداشتن بدهی قطعی ، ضمن صدور مفاصا حساب قرارداد منعقده وفق ماده (38) قانون تامین اجتماعی و تبصره های ذیل آن نسبت به بررسی لیست های ارسالی طبق ماده (39) قانون تامین اجتماعی  و انجام بازرسی طبق ماده (47) قانون (اعم از کارگاهی و دفاتر ) اقدام نمایند .

تبصره:قراردادهای معرفی شده منحصراً در خصوص موضوعات دانش بنیان مورد تایید و با معرفی معاوت علمی و فناوری رئیس جمهور بوده و سایر قراردادهای مورد اجرای شرکتها و مؤسسات مزبور طبق مقررات جاری سازمان و یا رعایت ماده (41) قانون تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه خواهد شد .

9-  مقاطعه کاران مشمول نظام حمایتی خاص

در مواردی که وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با انعقاد قرارداد ، عملیاتی را به صورت مقاطعه کاری بر عهده گرفته و اجرا نمایند چنانچه کل عملیات پیمان منحصراً توسط کارکنان مشمول نظام حمایتی خاص غیر از تامین احتماعی انجام گرفته باشد در صورت تایید واگذارنده کار، و احراز موضوع ، نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اینگونه قراردادهای صدور مفاصاحساب طبق بند (14) خواهد بود . چنانچه مقاطعه کاران مزبور در اجرای عملیات پیمان از کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی نیز استفاده نمایند می بایست صورت مزد و حقوق و حق بیمه کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعینیز استفاده نمایند ؛ بدیهی است احتساب حق بیمه مربوطه وفق مفاد ماده (41) قانون تامین اجتماعی با لحاظ صورت مزد و حقوق و حق بیمه های پرداختی بلامانع می باشد .

10 – قراردادهای منعقده با دفاتر پیشخوان خدمات دولت

با عنایت به تصمیم نامه شماره 61116/42401 مورخ 18/3/1389 وزیران عضو کارگروه اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده(46) برنامه پنجم و بند (پ) ماده(67) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی به منظور کاهش تصدی های دولت و سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارایه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه های اجرایی ایجاد و مجری قراردادهای ارایه خدمات به شهروندان و کاهش مراحعات مردم به دستگاه های اجرایی ایجاد و مجری قراردادهای ارایه خدمات دستگاه های اجرایی به مردم می باشند نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اینگونه قراردادهای دفاتر پیشخوان دولت حسب مورد طبق بندهای (3) و (4) خواهد بود .

11 – حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی – قراردادهای مشاوره مدیریت

شرکت هایی که برابر اساسنامه در اداره ثبت شرکتها جهت انجام خدمات مدیریت به ثبت رسیده و برابر گواهی واگذارنده کار موضوع عملیات پیمان توسط کارکنان در محل دفتر مرکزی شرکت انجام گیرد، این گونه قراردادها در واحد اجرایی محل استقرار دفتر مرکزی مترکز و مفاصا حساب هر پیمان به صورت جداگانه صادر و نحوه محاسبه به شرح بند(3) خواهد بود .

12 –  حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی – قراردادهای کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی

در اجرای مصوبه شماره 12068/200 مورخ 10/7/1384 شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی موضوع مصوبات سیصدوسی و دومین وسیصدوسی وششمین جلسات شورای عالی تایمن اجتماعی در خصوص واگذاری ارائه خدمات بیمه ای به کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی ، با توجه به موضوع و نحوه ارائه خدمات بیمه ای ، وظایف و چگونگی اجرای قراردادهای مذکور، محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور به شرح بند (3) خواهد بود .

13 – حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی – قراردادهای نمایندگی ها و کارگزاری شرکت های بیمه

با عنایت به دادنامه شماره 481 مورخ 31/2/1397 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم رعایت ماده (38) قانون تامین اجتماعی در مورد قراردادهای نمایندگی شرکتهای بیمه با موضوع واگذاری ارائه خدمات و عملیات بیمه گری به اشخاص حقوقی و حقیقی، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای فوق الذکر با توجه به موضوع، نحوه و اجرای آن در کارگاه ثابت ، حسب مورد براساس بندهای (3) و (4) محاسبه و نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام خواهد بود .

14 – قراردادهای نمایندگی فروش بلیط شرکت های حمل و نقل هوایی، ریلی و زمینی

شرکت های که موضوع فعالیت آن ها وفق اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی «ارائه خدمات فروش بلیط و..»باشد نحوه مطالبه و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل، در « قراردادهای فروش بلیط» با توجه به نحوه اشتغال کارکنان ،محل و چگونگی اجرای قرارداد، براساس بند (3) خواهد بود .

15 – حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی – قراردادهای حسابرسی

در قراردادهای منعقده فی مابین شرکتها و مؤسسات مالی و حسابرسی با واگذارندگان کار با موضوع حسابرسی مالی ، حسابرسی داخل یو عملیاتی، بازرسی از دفاتر قانونی، خدمات تنظیم صورت های مالی ، اصلاح حساب و حسابداری ، طرح و اجرای سیستم های مالی اعم از دستی یا مکانیزه ، تعیین ارزش سهام شرکتها  و تعهد پذیره نویسی اوراق مشارکت ، که انجام کار منحصراً با استفاده از کارکنان شرکتها و یا مؤسسات مالی و حسابرسی انجام می گیرد محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور براساس بند (3) خواهد بود .

16 -حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی –  قراردادهای شرکت های تامین سرمایه

شرکت های تامین سرمایه به ثبت رسیده که دارای مجوز فعالیت معتبر از سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند و برابر اساسنامه نسبت به انعقاد قراردادهایی با موضوع عملیات تامین سرمایه شامل تعهد پذیره نویسی و بازار گردانی اوراق بهادار ، ارائه خدمات مدیریت دارایی ها، ارائه خدمات مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری و اداره صندوق های مزبور و سرمایه گذاری درآن ها، سبدگردانی، ارائه خدمات مشاوره پذیرش ، مشاوره سرمایه گذاری، مشاوره عرضه ، پشتیبانی و پردازش اطلاعات مالی، طراحی شیوه تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار و فروش محصولات عرضه شده در بورس کالای ایرانی اقدام می نمایند و موضوع عملیات پیمان را منحصراً با استفاده از کارکنان متخصص خود انجام می دهند محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور طبق بند (3) خواهد بود .

17 – حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی – قراردادهای شرکت های کارگزاری بورس

شرکت های کارگزاری موضوع مصادیق نهادهای مالی مذکور در بند 21 ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار که دارای مجوز فعالیت معتبر از سازمان بورس و اراق بهادار می باشند و برابر اساسنامه نسبت به انعقاد قراردادهایی با موضوع ، خدمات کارگزاری ، معامله گری و بازار گردانی شامل معامله اوراق بهادار، معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آن ها، بازار سازی و بازار گردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده و خدمات مالی و مشاوره ای شامل مدیریت صندوق های سرمایه گذاری ، نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه، بازاریابی برای فروش اوراق بهادار ، سبدگردانی اوراق بهادار ، مشاور و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا هریک از بورس ها و بازار های خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالاها،

مشاوره در زمینه های قیمت گذاری و روش فروش و عرضه اوراق بهادار، طراحی اوراق، خرید و فروش یا نگهداری اوراق، سرمایه گذاری ،مدیریت ریسک، ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها، طراحی و تشکیل نهادهای مالی اقدام می نمایند و موضوع عملیات پیمان را منحصراً با استفاده از کارکنان متخصص خود انجام می دهند، محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور طبق بند(3) خواهد بود .

18 – حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی – قراردادهای هواپیمایی و بالگردی

شرکت هایی که موضوع فعالیت آن ها وفق اساسنامه و آگهی مندرج در روزنامه رسمی «انجام پروازهای هوایی داخلی و یا خارجی اجاره هواپیما و بالگرد ، حمل بار و یا جابجایی مسافر، برقراری خطوط حمل و نقل هوایی و …» باشد نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای صرفاً حمل بار و یا مسافر توسط هواپیما و بالگرد، حق بهره برداری از تعدادی صندلی درهر پرواز، اجراه هواپیما و بالگرد، با توجه به نحوه اشتغال کارکنان، محل و چگونگی اجرای قرارداد براساس بند (3) خواهد بود .

 

19-حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی –  قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاه های زنجیره ای

با توجه به اینکه انعقاد قراردادهای مقاطعه کاران داری شخصیت حقوقی یا حقیقی با موضوع فروش محصولات ارایه شده از سوی واگذارنده کار با حفظ حق مالکیت و رعایت ضوابط مربوطه، با نشان و تابلوی شرکت تحت عنوان «اعظای امتیار نمایندگی(فرانچایز) » فی مابین شرکت فروشگاه های زنجیره ای صورت می گیرد، با امعان نظر به شرح خدمات،نوع، نحوه تامین محل انجام کار از سوی پیمانکار محاسبه حق بیمه افراد شاغل و صدور مفاصاحساب در قراردادهای مذکور تا میزان حق الزحمه دریافتی، حسب مورد طبق بندهای(3) و (4) خواهد بود .

 

20 – قراردادهای فروش محصولات با نمایندگی های مجاز فروش و خدمات پس از فروش

با عنایت به این که نمایندگی های مجاز فروش و خدمات پس از فروش با اخذ مجوز و انعقاد قرارداد با موضوعات فروش محصولات ، نسبت به انجام فعالیت با استفاده از کارکنان شاغل در همان کارگاه، اقدام به ارائه خدمات فروش و پس از فروش محصولات در دوره گارانتی به نیابت از واگذارندگان کار می نمایند و برابر صورت حساب های ارسالی حق الزحمه دریافت می کنند، محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در این گروه از قراردادها تا میزان حق الزحمه دریافتی حسب مورد برابر بندهای(3) و (4) می باشد .

21 – قراردادهای نگهداری کالا، مرکبات و غلات در انبار ها و سردخانه ها و سیلوهای مکانیزه

با توجه به اینکه  درقراردادهای منعقده اجرایی با موضوع نگهداری کالا، مرکبات و غلات در انبارها و سردخانه ها و سیلوهای مکانیزه، ارایه خدمات در محل ثابت متعلق به پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در همان کارگاه صورت میگیرد،محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در این گروه از قرارداد حسب مورد برابر بندهای (3) و (4) می باشد .

 

22 – قراردادهای ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی توسط هتل ها

نظر به اینکه قراردادهای ارایه خدمات اقامتی و پذیرایی توسط هتل ها در محل ختل و با استفاده از امکانات موجود و کارکنان شاغل صورت می گیرد لذا محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای یاد شده حسب مورد برابر بندهای (3) و(4) می باشد .

23 – حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی – قراردادهای پورسانت فروش

در قراردادهای پرسانت فروش که اشخاص حقوقی یا حقیقی به نیابت از تولید کنندگان جنس، کالا،مواد،ماشین آلات و دستگاه ها نسبت به فروش محصولات د رمحل کارگاه ثابت خود اقدام و حق الزحمه متعلقه را تحت عناوین پورسانت فروش، تخفیف فروش ،جایزه جنسی و یا پروموشن دریافت میکنند،حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات،حسب مورد طبق بندهای (3 ) و(4 ) محاسبه و مطالبه می گردد.

24 –  قراردادهای موسسات فرهنگی،انتشارات و تبلیغات در مجلات و فضاهای مجازی

چنانچه موسسات فرهنگی دارای مجوز قعالیت معتبر و مرتبط باشند و اقدام به انعقاد قرارداد، با موضوع انتشارت و تبلیغات در مجلات و فضای مجازی نمایند و طبق گواهی واگذارنده کار عملیات موضوع پیمان را در محل کارگاه ثابت متعلق به پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در همان کارگاه صورت گیرد، محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در اینگونه قراردادها بابر بند (3) می باشد .

 

بخش دوم)قراردادهای مصادیق ماده(41) قانون تامین اجتماعی

اجرای مواد (38) و (41) قانون و مصوبه 1370/01/24  وشورای عالی تامین اجتماعی موجب حفظ و صیانت از حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری و تقویت انگیزه مقاطعه کاران جهت معرفی کارکنان شاغل به سازمان، ارائه سورت مزد و حقوق بیمه شدگان و برآورد تقریبی از مبلغ حق بمیه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به عنوان هزینه سربار به قیمت تمام شده و مشارکت غیر مستقیم واگذارندگان کار در پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل د رقراردادها مذکور بدون ایجاد هرگونه چالش برای مقاطعه کاران جهت کلیه قراردادهای مقاطعه کاری فاقد شرایط اشاره شده در فصل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ( عمرانی) که تحت عنوان قراردادهای غیرعمرانی شناخته می شوند، می باشد

در این بخش با تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و اعمال میزان حق بیمه ماده (28) قانون نسبت مزد، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مورد اجرای مقاطعه کاران تعیین گردیده و تسهیلات مناسبی را در تعیین تکلیف میزان حق بیمه  متعلقه و صدور مفاصاحساب آنان فراهم آورده است .

25 – نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی خدمات مشاور

قراردادهای خدمکات مشاور مهندسان مشاور در واحد اجرایی واقع در حوزه دفتر مرکزی شرکت ، متمرکز و پس از مطالبه و وصول حق بیمه متعلقه، مفاصاحساب هر قرارداد به تفکیک از همان شعبه صادر می گردد نحوه اقدام ، در خصوص قراردادهای تیپ مهندسان مشاور با لحاظ موضوع عملیات قراردادها به شرح ذیل می باشد :

1-25-قراردادهای با موضوع «نقشه برداری» 70درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی تلقی  و حق بیمه مربوطه به ماخذ 7 درصد و30 درصد کارکرد دستمزدی محسوب و حق بیمه متعلقه به ماخذ 15درصد محاسبه می گردد. ضمناً چنانچه پیمانکارن نیز مجری قرارداد با موضوع «نقشه برداری» باشند، مشمول این بند خواهند بود.

2-25-قراردادهای با موضوع «خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح»،60 درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی تلقی و حق بیمه مربوطه به ماخذ 7درصد و40درصد کارکرد، دستمزدی محسوب و حق بیمه متعلقه به ماخذ 15 درصد محاسبه میگردد.

3-25-قراردادهای با موضوع «طراحی»،60درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی تلقی و حق بیمه مربوطه به ماخذ 7درصد و40درصد کارکرد دستمزدی محسوب و حق بیمه متعلقه به ماخذ 15درصد محاسبه میگردد.

4-25-قراردادهای با موضوع «نظارت عالیه و کارگاهی»20درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی تلقی و حق بیمه مربوطه به ماخذ 7درصد و80درصد کارکرد دستمزدی محسوب و حق بیمه به ماخذ 15 درصد محاسبه میگردد.

5-25-چنانچه موضوع  عملیات قرارداد «ترکیبی از موارد فوق» بوده و ناخالص کارکرد هر موضوع به تفکیک در متن اولیه قرارداد و گواهی نهایی واگذارنده کار درج شده باشد، حق بیمه به تفکیک هر موضوع برابر موارد فوق قابل محاسبه خواهد بود و در صورت عدم تفکیک ، حق بیمه برابر بند(6-36) محاسبه می گردد.

6-25-در خصوص سایر قراردادهای تیپ مهندسان مشاور از جمله «خدمات مدیریت طرح، بهره برداری و نگهداری» محاسبات حق بیمه نسبت به کل ناخالص کارکرد به مأخذ 15 درصد خواهد بود .

26 – نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی پیمانکاران

1-26-برابر مصوبه 24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی در قراردادهای غیر عمرانی اجرایی در صورتی که تهیه و تامین کلیه مصالح به عهده و هزینه مقاطعه کار باشد حق بیمه کارکنان شاغل طبق ماده(2) مصوبه مزبور با اعمال ماخذ 7درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد محاسبه خواهد شد .

2-26-حق بیمه قراردادهای دستمزدی، خدماتی غیرمکانیکی و نیز قراردادهایی که تهیه تمامی مصالح و یا ماشین آلات به عهده و هزینه واگذارنده کار است طبق ماده (1) مصوبه مذکور به ماخذ 15درصد ناخالص کارکرد می باشد.

توجه:در اجرای نظر مورخ 1399/06/27 فقهای معظم شورای نگهبان، در خصوص کلیه قراردادهای دستمزدی، خدماتی غیرمکانیکی،چنانچه کارفرما با ارئه دلایل و مدارک و مستندات اثبات نماید که نسبت به مزد به کل کار کمتر از پنجاه و شش درصد کل ناخالص کارکرد می باشد، موضوع می بایست توسط واحدهای اجرایی بررسی گردد.

3-26-خحق بیمه قراردادهایی که در اجرای آن ها  تهیه مصالح مصرفی کلا به عهده و زینه پیمان کار باشد و یا موضوع قرارداد منحصراً ارائه خدمات بوده و یا در اجرای کار نیازی به مصالح نباشد و نوع کار ایجاب نماید که کل کار قرارداد منحصراً ارائه خدمات بوده و یا در اجرای کا رنیازی به مصالح نباشد و نوع کار ایجاب نماید که کل کار به صورت مکانیکی انجام پذیرد،طبق ماده (2) مصوبه فوق به میزان 7 درصد ناخالص کارکرد می باشد .

4-26-طبق تبصره ذیل ماده (2) مصوبه24/01/1370 شورای عالی تامین اجتماعی قیمت تجهیزاتی که پیمان کار زا طزیق گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری می نماید مشمول کسر حق بیمه نمی باشد.

تبصره1:با توجه به شرایط تحریمی کشور چنانچه تجهیزات قراردادها بدون گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری گردد پیمانکاران مکلف می باشند جهت احراز خرید تجهیزات نسبت به ارایه مدارک از جمله صورتحساب یا سیاهه تجاری(commercial invoice)،اعلامیه تامین ارز، پروانه ارزیابی (برگ سبز گمرکی) یا پروانه ارزیابی الکترونیکی، گواهی ورود کالا به منطقه ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد، که تایید واگذارنده کار رسیده باشد، به واحد اجرایی مربوطه اقدام نمایند ، تمام یا قسمتی از این مدارک که به نام پیمان کار یا واگذارنده کار یا واگذارنده کار رسیده باشد م یتواند جهت احراز موضوع کفایت لازم را داشته باشد . در ضمن ماشین آلات و تجهیزاتی که به صورت عبور موقت به کشور وارد و پس از اتمام کار از کشور خارج می شود و هم چنین مصالح مصرفی خارجی مشمول این بند نمی باشد.

تبصره2:ارزش تجهیزاتی که توسط واگذارنده کار تامین و پیمانکار منحصراً عملیات اجرایی را انجام می دهد و ارزش تجهیزات در صورت وضعیت ها و کارکرد پیمانکار لحاظ نگردیده ، مشمول کسر حق بیمه بابت قرارداد موردئ اجرای پیمانکار نمی باشد .

5-26-در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمان کار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده کار باشد، ارزش ریالی مصالح واگذار شده و به پیمان کار به کل ناخالص کارکرد افزوده و حق بیمه متعلقه طبق ماده (3) مصوبه یاد شده به ماخذ 7 درصد محاسبه می گردد، در ضمن مفاصاحساب قرارداد بر مبنای کل کارکرد پیمان کار صادر خواهد شد .

6-26-قمیت مصالح انحصاری و اختصصای در قراردادهای آسانسور و تأسیسات، آهن آلات در قراردادهای سوله سازی که تهیه آن در اختیار واگذارندگان کاراست، پارچه در قراردادهای دوخت و دوز، آسفالت در قراردادهای جاده سازی و آسفالت کاری ، موکت و کف پوش و کابینت در قراردادهای مربوطه در صورتی که توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان به پیمان کار تحوسل شود به عنوان مصالح وا گذاری تلقی نشده و قیمت آن ها به کل کارکرد اضافه نمی گردد.

7-26-در مواردی که موضوع قرارداد منحصراً ارائه خدمات بوده و یا در اجرای کار نیازی به مصالح تباشذ و نوع کار ایجاب نماید تمام یا بخشی از کار با استفاده از ماشین آلات مکانیکی که تهیه آن به عهده و هزینه پیمانکار می باشد . انجام گیرد با عالام مراتب و ارسال مدارک از سوی واگذارنده کار ، وفق ماده (4) مصوبه (24/01/1370 شورای عالی تامین اجتماعی حق بیمه کارکرد بخش مکانیکیبه ماخذ 7 درصد و حق بیمه کارکرد بخش غیرمکانیکی به ماخذ 15 درصد محاسبه و مطالبه می گردد .

8-26-قراردادهای ارزی، در قراردادهایی که تمام یا قسمتی از مبلغ اولیه یا کارکرد آن به صورت ارزی می باشد در صورت اعلام کارکرد ارزی، مبلغ و تاریخ پرداخت صورت وضعیت های موقت با ارسال مستندات پرداخت و اظهار میزان صورت وضعیت آخر از سوی واگذارنده کار، واحدهای اجرایی مکلف می باشند ضمن محاسبه معادل ریالی کارکرد ارزی قرارداد براساس نرخ تسعیر ارز در روز پرداخت صورت وضعیت های موقت و نرخ برابری ارز در تاریخ محاسبه سازمان برای صورت وضعیت آخر، نسبت به احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد بر مبنای ناخالص کل کارکرد قطعی قرارداد اقدام نمایند .

توجه(1)-در تمامی موارد نرخ تسعیر ارز سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل می باشد .

توجه(2)-در قراردادهایی که تهیه و تامین تجهیزات به عهده و هزینه پیمانکار می باشد، اعلام کارکرد ارزی و ریالی تجهیزات به تفکیک هر صورت وضعیت از سوی واگذارنده کار الزامی باشد.

توجه(3)- در صورت عدم همکاری وا گذارنده کار یا مقاطعه کار در ارائه مبلغ تفکیکی صورت وضعیت ها، تاریخ پرداخت صورت وضعیت های ماقبل آخر و یا مستندات پرداخت ، نرخ تسعیر ارز در تاریخ محاسبه سازمان ملاک عمل خواهد بود .

توجه(4)-چنانچه مانده بدهی قراردادهای مذکور در اجرای ماده (50) قانون تامین اجتماعی یا مواد (3) و (4) آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (38) قانون تامین اجتماعی مصوب 18/03/1373 وصول می گردد، لازم است معادل ریالی مانده بدهی بخش ارزی قرارداد بر مبنای نرخ تسعیر ارز تاریخ وصول ،مبنای وصول قرار گیرد.

9-26-با توجه به اینکه طبق مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی کل ناخالص کارکرد قبل از هرگونه کسورات مشمول ماده (41) قانون تامین اجتماعی می باشد، در صورتی که واگذارندگان کار مبالغی از کارکرد مقاطعه کار را تحت عنوان جرائم از صورت وضعیت یا صورتحساب قطعی کسر نمایند، واحدهای اجرائی مکلف می بانشد حق بیمه را نسبت به کل ناخالص کارکرد قبل از اعمال هرگونه کسورات محاسبه و پس از وصول، مفاصا حساب مربوطه را به نسبت کل ناخالص کارکرد صادر نمایند .

10-26- با توجه به ماهیت مالیات بر ارزش افزوده ،در صورت تایید واگذارندهگان کار مبالغ پرداختی به مقاطعه کاران بابت مالیات مذکور، مستند به صورت وضعیت قطعی یا صورتحساب مقاطعه کار مشمول ماده (41) قانون تامین اجتماعی نمی باشد و جزء ناخالص کارکرد مندرج در مفاصا حساب ماده (38) قانون محسوب نمی گردد.

بخش سوم: حالت های خاص قراردادهای عمرانی

در اجرای قوانین، آیین نامه های اجرایی و مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی ، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه و هیات مدیره سازمان، توافقات صورت گرفته و لزوم استفاده از تجهیزات مکانیکی و ماشین آلات در برخی از قراردادها، حق بیمه کارکنان شاغل در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به شرح ذیل مورد محاسبه و مطالبه قرار خواهد گرفت:

-قراردادهای پیمانکاران و مهندسان مشاور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

-قراردادهای کلید در دست PC  یا EPC در پروژه های مخابراتی شرکت های مخابرات و ارتباطات سیار.

-قراردادهای PC  و EPC مورد اجرای پیمانکاران برخی شرکت های دولتی .

-قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز .

-قراردادهای تنظیمات ساختمان اداری، تجاری،بیمارستان ها، مراکز آموزشی و …..و نگهداری تاسیسات و محوطه آن ها .

-قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی .

-قرارداهای حمل و نقل بار و کالا بین شهری و جابجایی مسافر بین شهری و درون شهری.

-قرارداد های باطله برداری، استخراج و تحویل موادمعدنی.

-قرارداد های بازاریابی و جذب پیام های بازرگانی.

-قراردادهای حمل و نقل ریلی.

-قراردادهای اجاره فضا و ارایه خدمات تبلیغاتی .

-قراردادهای خدمات دریایی.

-قراردادهای خن کاری در بنادر.

-قراردادهای اجرایی ژئوتکنیک.

-قراردادهای بهره برداری از جایگاه های سوخت .

-قراردادها یخرید و فروش .

27 – قراردادهای پیمان کارارن و مهندسین مشاور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

طبق تبصره ذیل ماده (6) مصوبه 24/1/1370 شورای عال یتامین اجتماعی ، حق بیمه قراردادهای منعقده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با مقاطعه کاران یک درصد کمتر از درصدهای قید شده در مواد یک و دو مصوبه مذکور تعیین شده است ، لذا ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مشاوره ای فوق به میزان 14درصد و حق بیمه قراردادهای اجرایی به میزان 6 درصد می باشد .

28 –  قراردادهای کلید دردست PC  یا EPC  در پروژه های مخابراتی شرکت های مخابرات و ارتباطات سیار

برابر تفاهم نامه شماره 10472/5020 مورخ 19/2/1388 فیمابین سازمان و شرکت مخابرات ارتباطات سیار نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور در صورتی که عملیات اجرا و خدمات ( حمل و نصب ) توام با خرید تجهیزات به صورت یکجا د رقالب یک قرارداد واحد به عهده پیمانکار باشد و مبلغ تجهیزات و مواد غیر از مصالح مصرفی به تفکیک از کارکرد خدمات ، اجرا و قیمت مصالح مصرفی در متن اولیه قرارداد درج گردد

در این صورت معادل هشت درصد از کارکرد بخش تهیه تجهیزات( انحصاری) بابت هزینه های جانبی خرید منظور و حق بیمه متعلقه وفق ماده اول مصوبه مورخ 24/01/1370 به مأخذ 15 دردص محاسبه و مابقی مبلغ تجهیزات از محاسبات حق بیمه معاف و در خصوص کارکرد بخش خدمات، اجرا و مواد مصرفی شامل (قیر، سیمان، آجر و ماسه و…) حسب مورد و برابر ماده چهار مصوبه مورخ 24/01/1370 شورای عالی تایمن اجتماعی به شرح ذیل می باشد :

1-28-در عملیات کابل کشی ارتباطی فیبر نوری و نصب و اجرای تجهیزات شامل انواع ترمینال ها (ODC  – ICD ) انواع فیوز و ترمینال ها، انواع سوئیچ های مخابراتی و دیتا ( سیار و ثابت )، انواع راک ( OCDF) و تجهیزات مربوطه ، انواع تجهیزات ACCESS ، انواع پست های برق ، انواع باطری ، انواع یک سو کننده (UPS+مولدهای برق)،انواع دیزل، انواع خازن ، انواع M.D.F ، کولر اسپیلت (24000 و 18000 دارای گارانتی)،انواع کانکس و انواع کابل نوری با لحاظ نحوه اجرای موضوع عملیات و ماشین آلات مورد نیاز ،نسبت به 90 درصد ناخالص کارکرد پیمان کار به ماخذ 7 درصد و نسبت به 10 درصد کارکرد پیمان کار حق بیمه به ماخذ 15 درصد محاسبه و مطالبه می گردد.

2-28- در عملیات اجرایی شامل کابل کشی (هوایی ، خاکی و کانالی )، مفصل بندی ، کاابل برگردان ، انواع لوله های P.V.C  ( خم و گوانیزه )، انواع ساب داکت ، اناوع کابل مخابراتی (زمینی ،  هوایی و اوانع فیبر نوری، مهادار و کابل برق )، انواع صندوق (ONU  با کلیه متعلقات و کافو با کلیه متعلقات )، انواع تیر فلزی ، انواع ترمینال های مخابراتی ، انواع کنتاکتور ( ما/زول – عدسی ) ، انواع پست ( 10 الی 200 زوجی) ، انواع مفصل ( خاکی ، حرارتی ، هوایی و نوری ) با توجه به ماشین آلات مورد نیاز و مصالح غیر انحصاری مصرفی مورد تعهد پیمان کار ، کابل برگردان ، نصب پست ، نصب روکش ، سدبندی و حفاری با توجه به ماشین آلات مورد نیاز ، حق بیمه نسبت به 70 درصد ناخالص کارکرد پیمان کار با اعمال ماخذ 7 درصد و نسبت به 30 درصد مابقی کارکرد حق بیمه به ماخذ 15 درصد محاسبه و مطالبه می گردد.

3-28-در عملیات نگهداری و نصب انواع لدر، کپسول آتش نشانی (CO2-KG) انواع دکل و آنتن ، انواع رادیو ، نگهداری سوییچ ، شبکه کابل هوایی BTS  تلفن های همگانی ، نصب دکل ، نگهداری مراکز مخابراتی ، سیم کشی ، نوسازی ، نگهداری شبکه کابل هوایی با لحاظ نوع کار و ماشین آلات مورد نیاز، نسبت به 50 درصد ناخالص کارکرد پیمان کار به ماخذ 7 درصد و نسبت به 50 درصد مابقی کارکرد به ماخذ 15 درصد محاسبه و مطالبه می گردد.

29 – قراردادهای PC  و EPC مورد اجرای پیمان کاران برخی شرکت های دولتی

در قراردادهای منعقده بین شرکت ملی گاز ایران در پروژه های گازرسانی ( قیمت مصالح اختصاصی و تجهیزات شامل لوله و اتصالات فولادی و پلی اتیلن و شیرآلات مخصوص گازرسانی ،مصالح و مواد عایق کاری ، عکس براداری از جوش ها و حفاظت کاتدیک ، نوار زرد اخطار ، الکترود مخصوص پروژه ها ی گازرسانی ، دستگاه ها و تجهیزات و متعلقات صنعتی ایستگاه های ورودی شهری و داخل شهری و قطعات و تجهیزات انشعابات از قبیل کنتور و رگلاتور) ،قراردادهای شرکت توانیر و شرکت های برق منطقه ای در پروژه های انتقال نیرو ( برق رسانی) و قراردادهای شرکت آب و فاضلاب کشور در پروژه های تصفیه خانه و تلمبه خانه ، با مقاطعه کاران طرف قرارداد ، واگذارنده کار موظف است یک قرارداد واحد با پیمان کار منعقد نماید ،

در صورتی که عملیات ساخت یا خرید تجهیزات توام با اجرا  و حمل و نصب به صورت کلید در دست ( خرید کالا، تجهیزات و اجرا) باشد و چنانچه در متن اولیه قرارداد ، مبلغ قرارداد، به تفکیک قیمت مصالح اختصاصی ، تجهیزات، کارکرد اجرا درج و در صورت کارکردهای موقت ، قطعی و گواهی نهایی واگذارنده کار نیز با همان مبنا و حداکثر تا 25 درصد افزایش و یا کاهش نسبت به مبلغ اولیه مندرج در قرارداد درج گردیده باشد ، مبلغ تجهیزات خریداری شده توسط پیمانکار با ارایه اسناد و مدارک مبین خرید تجهیزات و بکارگیری آن در اجرای پروژه ، از محاسبه حق بیمه معاف و در خصوص کارکرد بخش خدمات، اجرا و مواد مصرفی با توجه به مصوبه مورخ 24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی به ترتیب زیر اقدام میگردد.

ضمناً در صورتی که قرارداد حایز شرایط فوق نباشد حق بیمه برابر سایر مفاد این بخشنامه محاسبه و مطالبه می گردد.

1-29-حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای گازرسانی شامل پروژه های خطوط انتقال بین شهری و کمربندی شهرها، گازرسانی شهری ، گازرسانی روستاها و صنایع و شرکت های صنعتی با اعمال ماخذ 7درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد اجرا و خدمات محاسبه می گردد .

2-29-حق بیمه کارکنان شاغل در ارجای قراردادهای نصب انشعابات و علمک معادل 70درصد ناخالص کارکرد اجرا و خدمات بابت کارکرد مکانیکی و با مصالح تلقی و با اعمال ماخذ 7 درصد و نسبت به 30درصد باقی مانده کارکرد ،حق بیمه با اعمال ماخذ 15 درصد محاسبه می گردد.

3-29-حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهایی که منحصراً نصب کنتور و رگلاتور باشد با اعمال ماخذ 15 درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد اجرا و نصب محاسبه می گردد.

4-29-حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای خطوط انتقال نیرو معادل 75 درصد ناخالص « کارکرد اجرا و خدمات» به عنوان کارکرد مکانیکی و یا مصالح محسوب و با اعمال ماخذ 7 درصد  و نسبت به 20 درصد باقی مانده کارکرد حق بیمه با اعمال ماخذ 15 درصد محاسبه و مطالبه می گردد .

5-29-حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای نصب و راه اندازی پست های انتقال نیرو معادل 80 درصد از ناخالص « کارکرد اجرا و خدمات » کارکرد مکانیکی و با مصالح تلقی و با اعمال ماخذ 7 درصد و نسبت به 20 درصد باقی مانده کارکرد حق بیمه با اعمال ماخذ 15 درصد محاسبه می گردد .

6-29-حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای بخش طراحی و مهندسی ، نصب و آموزش و آزمایش و راه اندازی تصفیه خانه و تلمبه خانه و نظارت بر بهره برداری و…. با اعمال ماخذ 15 درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد محاسبه می گردد.

توجه؛ با عنایت به اینکه نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای PC ، EPC  در دست بررسی می باشد لذا تا حصول نتیجه نهایی مفاد بندهای فوق لازم الاجرا می باشد.

30 – حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی – قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

در مواردی که در قراردادهای خد مات شهری ( تنظیمات ، جمع آوری و حل پسماند) و نگهداری فضای سبز ، تامین ماشین آلات و ابزار مکانیکی به عهده و هزینه پیمانکار باشد، حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد حداکثر تامیزان 70 درصد مبلغ ناخالص کارکرد با اعمال ماخذ 7 درصد و نسبت به 30 درصد مانده کارکرد با اعمال ماخذ 15 درصد محاسبه می گردد .

31 – قراردادهای تنظیفات ساختمان های اداری،تجاری،بیمارستان ها ، مراکزآموزشی و … نگهداری تاسیسات و محوطه آنها

در قراردادهای تنظیفات ساختمان های اداری ، تجاری ، بیمارستان ها، مراکز آموزشی و … نگهداری تاسیاست و محوطه آنها ، با توجه به لین که قسمتی از مبالغ پرداختی به پیمان کاران بابت تامین ابراز و ماشین آلات برای نظافت و رفت و روب و نگهداری تاسیسات می باشد در صورت احراز مراتب، معادل 25 درصد ناخالص کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه با اعمال ماخذ 7 درصد و 75 درصد مانده کارکرد ، دستمزدی منظور و حق بیمه مربوطه با اعمال ماخذ 15 درصد محاسبه می گردد .

32 – حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی – قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی

1-32-با توجه به بند چهار مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه 20/10/1396 هیات امنای تایم اجتماعی و صندوق های تابعه، حق بیمه قراردادهای حمل و نقل موا نفتی که موضوع قرارداد به صورت کامل توسط رانندگانی صورت می گیرد که حق بیمه خود را طبق قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوب 18/2/1379 راسا پرداخت می نمایند، به میزان 4 درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه ( معالد هفت سی و ششم حق بیمه ) می باشد .

تبصره: در قراردادهای منعقده فی مابین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با رانندگان خود مالک که صرفاً شخص  راننده به تنهایی و بدون استفاده از بیمه شده ، مجری عملیات پیمان بوده ، و مورد تایید کارفرما و احراز سازمان واقع و راننده، راساً براساس قانون بیمه های اجتماعی رانددگان حمل و نقل بار و مسافر مصوبه 18/2/1379 نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام نموده باشد قرارداد مزبور از شمول ماده (38) قانون تامین اجتماعی خارج و از اعمال ماده (41) قانون تامین اجتماعی (ضریب ) معاف خواهد بود  .

شایان ذکر است قراردادهای منعقده با اشخاص حقوقی مشمول تبصره فوق نمی باشد .

2-32-پرداخت حق بیمه توسط رانندگان خود مالک به منزله ارسال لیست بوده و می بایست از مطالبه جریمه عدم  ارسال لیست از مقاطعه کار خودداری گردد.

3-32-رانندگانی که درکارگاه ها و مؤسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد یا حقوق دریافت می نمایند خارج از شمول قانون بیمه های تامین اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف می باشند طبق مواد (28) و(36) و با رعایت ماده (39) قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه ، صورت مزد و حقوق و حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود ، به سازمان ارسال و پرداخت نمایند .

33 – قراردادهای حمل و نقل بار و کالای بین شهری و جابجایی مسافر بین شهری و درون شهری

1-33-با توجه به دادنامه شماره 219 مورخ 09/10/1396 هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و طبق بند (11) مصوبه شماره 85 مورخ 19/10/1397 هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه ، آن بخش از کارکرد پیمانکاران قراردادهای حمل و نقل بار و مسافر که در آن رانندگان خود مالک بخشی از عملیات موضوع قرارداد را انجام و حق بیمه خود را رأساً بر ساس قانون بیمه های اجتماعی حمل و نقل بار و مسافر پرداخت می نمایند و موضوع قرارداد منحصراً حمل و نقل بار  و کالای بین شهری بدون لحاظ کارکرد بارگیری-انبارداری-جابجایی و سلیر اموری که در حمل و نقل مدخلیت ندارد به ماخذ 4 درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت سی و ششم حق بیمه ) می باشد .

2-33- حق بیمه آن بخش از کارکرد مربوط به بارگیری، انبارداری، جابجایی و سایر اموری که در حمل و نقل بار و کالای بین شهری موضوعیت ندارد وفق مصوبه 24/01/1370 شورای عالی تامین اجتماعی محاسبه می گردد..

3-33-پرداخت حق بیمه توسط رانندگان مذکور طبق بند 1-44- به منزله ارسال لیست می باشد و میبایست از مطالبه جریمه عدم عدم ارسال لیست از مقاطعه کار خودداری گردد.

4-33-رانندگانی که در کارگاه ها و مؤسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت می نمایند از شمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان خارج بوده و کارفرمایان آنان مکلف می باشند طبق مواد (28) و (36) و با رعایت ماده (39) قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه ، لیست و حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند .

34- حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی – قراردادهای باطله برداری ، استخراج و تحویل مواد معدنی

طبق بند (5) مصوبه شماره 357 مورخ 20/11/1386 شورای عالی تامین اجتماعی در قراردادهای باطله برداری ، استخراج و تولید مواد معدنی در معادن سنگ آهن (چادر ملو، چغارت ، مرکزی، گل گهر )،مس (اهر ، میدوک،سرچشمه)سرب و روی (انگوران ، مهدی آباد ، کالسیمسن)، چنانچه تامین و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات سنگین مورد نیاز از قبیل شاول ، دامپتراکت ، دستگاه های حفاری و هم چنین مصالح اختصاصی مانند دینامیت و آنفو به عهده و هزینه پیمان کار باشد ، با اعمال میزان حق بیمه مقرر در ماده (28) قانون به نسبت مزد از کل کار انجام یافته ، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکرو به ماخذ 5/4 درصد ناخالص کارکرد محاسبه می گردد.

35 –  حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی – قراردادهای بازاریابی و جذب پیام های بازرگانی

درقراردادهای بازاریابی و جذب پیام های بازرگانی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می گردد و قسمتی از دریافتی پیمانکار بابت امتیاز پخش به صدا و سیما می باشد با توجه به اینکه کلیه هزین های مربوط به تهیه تیزر به عهده مقاطعه کار است ، حداقل سهم پیمانکار 6/13 درصد ناخالص کارکرد تعیین و حق بیمه نسبت به سهم مذکور با اعمال ماخذ 7 درصد محاسب می گردد . بدیهی است صدور مفاصا حساب به میزان ناخالص کل کارکرد خواهد بود .

36 – حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی – قراردادهای حمل و نقل ریلی

در قراردادهای حمل و نقل ریلی که مقاطعه کاران با واگذارندگان کار منعقد می نمایند با توجه به اینکه 60 الی 80 درصد از دریافتی توسط مقاطعه کار بابت استفاده از امکانات ریلی و نیروی کششی به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران پرداخت می گردد با تایید راه آهن و پس از کسر سهم مذکور ، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد نسبت به مانده سهم پیمان کار با اعمال ماخذ 7 درصد محاسبه می گردد، بدیهی است صدور مفاصا حساب به میزان ناخالص کل کارکرد خواهد بود .

لازم به ذکر است در قراردادهای منعقده فی مابین شرکت راه آهن به عنوان واگذارنده کار با سایر پیمانکاران محاسبه حق بیمه می بایست نسبت به کل ناخالص کارکرد با رعایت سایر مفاد این بخشنامه صورت پذیرد .

37 –حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی –قراردادهای اجرای فضا و ارایه خدمات تبلیغاتی

در قراردادهای منعقده با موضوع «اجاره ، چاپ ، طراحی ، نصب ، اجرا ، نگهداری و تامین روشنایی بیلبوردهای تبلیغاتی » با توجه به اینکه پیمانکاران مذکور تا 80 درصد از مبلغ دریافتی را بابت اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر و یا جاده های بین شهری به شهرداری ها یا سازمان های زیبا سازی شهر و همچنین وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت می نمایند ، حداکثر تا هشتاد درصد از ناخالص کارکرد مقاطعه کار از مطالبه حق بیمه معاف و حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد نسبت به بیست درصد از مانده ناخالص کارکرد خواهد بود .

38 – حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی – قراردادهای خدمات دریایی

1-38-در قراردادهای خدمات دریایی که کشتی متعلق به واگذارنده کار است و موضوع عملیات آن ها راهبری به همراه نگهداری و تعمیرات کشتی بوده وتهیه تجهیزات ، مصالح مصرفی ، سوخت ، روغن و … به عهده و هزینه پیمان کار باشد معادل 70 درصد ناخالص کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه با اعمال ماخذ 7 درصد و 30درصد باقی مانده کارکرد به عنوان کارکرد دستمزدی تلقی و حق بیمه آن با اعنال ماخذ 15 درصد محاسبه می گردد .

2-38-قراردادهایی که موضوع آن صرفاً تامین نیروی انسانی باشد حق بیمه کارکنان شاغل با اعمال ماخذ 15 درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد محاسبه خواهد شد .

39 -حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی –  قراردادهای خن کاری در بنادر

با توجه به نحوه اجرای عملایت تخلیه و بارگیری محمولات از خن کشی ها در بنادر کشور و استفاده از تحهیزات و ماشین آلات مکانیکی در عملیات مذکور ، حق بیمه کارکنان شاغل در اینگونه قراردادها طبق ماده (4) مصوبه 24/01/1370 شورای عالی تامیناجتماعی نسبت به کارکرد غیر مکانیکی طبق ماده (1) مصوبه مذکور به ماخذ 15 درصد و نسبت به کارکرد مکانیکی طبق ماده (2) مصوبه یاد شده به ماخذ 7 درصد و در صورت عدم اعلام درصد مکانیکی توسط واگذارنده کار ، لازم است 20 درصد ناخالص کارکرد عملیات خن کاری با اعمال ماخذ 15 درصد و 80 درصد کارکرد فوق با اعمال ماخذ 7 درصد محاسبه گردد .

40 –  حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی – قرارداهای اجرایی ژئوتکنیک

حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهایی که با موضوع « عملیات اجرایی ژئوتکنیک » منعقد می گردد، با توجه به لزوم استفاده از تجهیزات و ماشین آلات مکانیکی در این گونه قراردادها و استقرار کارکنان در محل اجرای پیمان ، طبق ماده دوم مصوبه 24/01/1370 با اعمال ماخذ 7 درصد محاسبه و مطالبه و پرونده امر در شعبه محل اجرای پیمان تشکیل می گردد.

41 –  حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی – قراردادهای بهره برداری از جایگاه سوخت

با توحه به جلسات کارشناسی فی مابین سازمان و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و بررسی به عمل آمده از نمونه قراردادهای بهره برداری از جایگاه های سوخت ، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور با توحه به نوع ، مضووع و نحوه اجرای عملیات آنها نسبت به کل کارکرد انجام شده ، طبق ماده (2) مصوبه 24/01/1370 شورای عالی تامیناجتماعی با اعمال ماخذ 7 درصد محاسبه و پس از وصول ، مفاصا حساب مقاطعه کاران نسبت به مجموع کارمزد ناخالص و حق تبخیر دریافتی صادر می گردد .

42- حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی – قراردادهای خرید و فروش

باتوجه به تبصره یک ماده 9 الحاقی به تصویب نامه 24/01/1370 شورای عالی تامین اجتماعی و دادنامه مشاره 1847  مورخ 13/11/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، قراردادهای خرید و فروش اجناس ، مواد ، تحهیزات و اقلام مصرفی که موضوع قرارداد مهیا ، حاضر و اماهده بوده و تعهدات موضوع قرارداد منحصراً خرید یا فروش باشد و نیازی به تهیه یا انجام کار اضافی نباشد به دلیل فقد نیروی انسانی مشمول کسر حق بیمه قرار نگرفته و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود . لازم به ذکر است چنانچه مضووع قرارداد تهیه ، تامین و تحویل تجهیزات بدون کار اضافی باشد معادل هشت درصد از کارکرد بابت عملیات بازرگانی شامل؛ بازاریابی، برگزاری مناقصه ، آموزش ، خدمات پس از فروش و … منظور و حق بیمه متعلقه وفق ماده (1) مصوبه مورخ 24/01/1370 به ماخذ 15 درصد محاسبه و مابقی مبلغ تجهیزات از محاسبات حق بیمه معاف می باشد .

بخش چهارم : محاسبه حق بیمه و الزامات آن

انجام  کنترل و نظارت بر حسن انجام تکالیف و تعهدات طرفین پیمان و صیانت از حقوق اجتماعی کارکنان شاغل منوط به  دریافت اطلاعات مبنای محاسبه  از واگذارندگان کار و تعیین میزان حق بیمه متعلقه به شرح مقرر در فصل سوم و بخش های اول ، دوم و سوم این فصل خواهد بود ، اقدامات سازمان در این خصوص به شرح ذیل میباشد .

-اطلاعات مبانی محاسباتی حق بیمه قرارداد در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده (38) قانون .

-مبنای مطالبه حق بیمه .

-مقاطعه کاران فرعی .

-نحوه احتساب حق بیمه  کارکنان خارجی شاغل در قراردادهای داخل کشور .

-کارکنان دفتر مرکزی .

-اشتغال پیمانکار حقیقی در اجرای قرارداد مقاطعه کاری .

-مقاطعه کاران دارای قرارداد پورسانتاژ واگذاری .

-نحوه اقدام در خصوص کاربرگ شماره (3) بازرسی از دفاتر قانونی .

43 – اطلاعات مبانی محاسباتی حق بیمه قرارداد در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده (38)قانون

1-43-قانون الحاق یک تبصره به ماده (38) قانون تامین اجتماعی  مصوب 26/02/1372 مقرر می دارد:

«کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده (29) قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلف می باشند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه ، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب به سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل 5 درصد  کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند . میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیات تجدیدنظر موضوع ماده(44) قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد .

نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .

2-43-طبق مواد (2) و (5) آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (38) قانون تامین اجتماعی مصوب 18/03/1373 کلیه کارفرمایان مشمول این آیین نامه مکلف می بانشد د رمورد قراردادهایی که خاتمه ، تعلیق یا فسخ می گردند در صورت عدم ارائه مفاصا حساب از سوی پیمانکار ظرف یک سال از تاریخ خاتمه ، تعلیق و یا فسخ قرارداد ، در طی یک ماه نسبت به اعلام اطلاعات مبنای محاسبه شامل مبلغ کل کارکرد پیمان اعم از ارزی و ریالی ، تاریخ شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلیق پیمان ، نحوه تهیه مصالح ( به عهده کارفرما ، پیمانکار یا هر دو ) ، محل اجرای کار ، شرح مختصری از موضوع پیمان ، آخرین اقامتگاه قانونی پیمانکار و مهندس مشاور و میزان 5 درصد و آخرین قسط مضووع ماده (38) قانون تامین اجتماعی  نگهداری شده نزد کارفرما و نیز ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز سازمان همکاری نمایند .

3-43-  در اجرای ماده (5) آیین نامه مذکور و در خصوص قراردادهایی که مفا قرارداد یا مستندات پرونده مطالباتی مبین ان است که عملیات موضوع پیمان به اتمام رسیده لیکن اطلاعات مبنای محاسبه از سوی واگذارندگان کار ارسال نگردیده ، واحدهای اجرایی مکلف می باشند پس از سه ماده از تاریخ خاتمه قرارداد ضمن صدور و درخواست اطلاعات مبانی محاسباتی نسبت به ابلاغ آن به واگذارنده کار و اعلام آن به مقاطعه کار برابر مقررات اقدام نمایند .

4-43-در صورتی که گواهی واگذارنده کار با نوع ، موضوع ، تعهدات طرفین قرارداد ، صورت وضعیت یا صورت حساب کارکرد و سایر محتویات پرونده مغایرت داشته باشد ، واحدهای اجرایی موظف هستند علت مغایرت را با اخذ مستندات مربوطه مجدداً از واگذارنده کار استعلام ، و پس از دریافت اطلاعات برابر مقررات اقدام نمایند .

5-43-در صورت فسخ و یا اتمام عملیات پیمان و عدم همکاری وا گذارنده کار در ارائه مدارک یا اطلاعات میبانی محاسباتی ظرف مهلت مقرر، واحد اجرایی مکلف می باشند با توجه به نوع ، موضوع ، محل اجرای قرارداد، تعهدات طرفین پیمان در تامین مصالح مصرفی و ماشین آلات مکانیکی با ملحوظ داشتن کاربرگ های شماره (3) واصله ، اطلاعات و مستندات ارسالی از سوی پیمانکار و یا سایر اطلاعات و اسناد مضبوط در پرونده مطالباتی حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات را برابر مقررات محاسبه و مطالبه نموده و پس از وصول حق بیمه متعلقه نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام نمایند . بدیهی است برابر بند (5) آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده(38) قانون تامین اجتماعی مصوب 18/03/1373 بازرسی از دفاتر قانونی واگذارندگان کار موصوف می بایست با اولویت انجام گیرد.

6-43-مطابق ماده (3) آیین نامه مذکور واحدهای اجرایی در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها طبق قانون و براساس آرای هیات تجدیدنظر موضوع ماده (44) قانون تامین اجتماعی قطعی شده است مکلف می باشند حق بیمه را مجدداً به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابلاغ و چنانچه حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ مجدد ، مقاطعه کار مورد مطالبه را پرداخت نکند، بدهی را جهت واریز از محل 5 درصد و آخرین قسط موضوع ماده (38) قانون تایمن اجتماعی به واگذارنده کار ابلاغ نمایند .

7-43-برابر ماده (4) آیین نامه هاجرایی کارفرمایان مکلف می باشند بدهی قطعی شده موضوع ماده (3) آیین نامه را که توسط سازمان اعلام می شود حداکثر ظرف مهلت 25 روز از تاریخ ابلاغ ، تامین و به حساب سازمان واریز نمایند؛ چنانچه واگذارنده کار حداکثر ظرف مهلت 25 روز از تاریخ ابلاغ از محل 5 درصد و آخرین قسط موضوع ماده (38) قانون تامین اجتماعی بدهی مربوطه را پرداخت نکهند واحد های اجرایی مکلف می باشند طبق ماده (50) قانون تامین اجتماعی اقدامات قانونی جهت وصول مطالبات را معمول نمایند .

44 – مبنای مطالبه حق بیمه  قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی

باتوجه به دادنامه های شماره 9/84 مورخ 14/1/1384 و 10724 مورخ 22/10/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که حق بیمه مستند به صورت مزد و حقوق ارسالی از سوی مقاطعه کارارن در قراردادهای منعقده بیشتر از حق بیمه طبق مآخذ موضوع مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی ، هیات مدیره سازمان و سایر مفاد این بخشنامه باشد ، مبنای احتساب حق صورت مزد و حقوق اظهارنامه شده از سوی پیمانکار خواهد بود .

45 – مقاطعه کاران فرعی

در مواردی که پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نماید ، واحدهای اجرایی مکلف می بانشد حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای فرعی را با توجه به نوع ، موضوع عملیات و تعهدات طرفین محاسبه و پس از وصول ، مفاصا حساب صادر نمایند؛ بدیهی است به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی ، با تایید واگذارنده کار ، چنانچه حق بیمه پیمان اصلی کسر می گردد و در صورت یکه مفاصا حساب پیمانکار فرعی وفق ماده (47) قانون تامین اجتماعی صادر شده باشد معادل کارکرد پیمانکار فرعی از کارکرد پیمانکار اصلی قابل کسر می باشد .

46 – نحوه احتساب حق بیمه کارکنان خارجی شاغل در قراردادهای داخل کشور

1-46-با توجه به بند الف ماده (5) لایحه قانونی اصلاح ماده (5) قانون تامین اجتماعی مصوب 27/6/1358 در خصوص بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند ، در صورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جموهوری اسلامی ایران موافقتنامه های دوجانبه یا چند جانبه تامین اجتماعی منعقد شده باشد، طبق مفاد موافقتنامه عمل خواهد شد.

2-46- در خصوص قراردادهایی که محل اجرای آن داخل کشور بوده و در بخشی از عملایت پیمان اتباع خارجی مشغول به کار باشند ، در صورتی که کشور متبوع ، عضو مقاوله نامه شماره 19 سازمان بین المللی کار ( ILO) باشد و طبق گواهی مقامات صالحه دولت فوق از مزایای مندرج در ماده (3) قانون تامین اجتماعی بهره مند باشند لازم است اسامی افراد شاغل در قرارداد و مدارک بیمه گری مربوطه از مقاطعه کار اخذ گردد، ضمناً مقاطعه کار مکلف است صورت مزد و حقوق ماهانه افراد مذکور را به صورت جداگانه تنظیم و صرفاً معادل 3 درصد حقوق و مزایا، با رعایت حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال مربوطه به عنوان حق بیمه خاص مربوط به حوادث ناشی از کار و ارسال و پرداخت نماید .

3-46-حق بیمه متعلق به مجموع حقوق دریافتی افراد فوق الذکر با رعایت حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال مربوطه می بایست از حق بیمه محاسبه شده براساس کارکرد مقاطعه کار به شرح سلیر مفاد این بخشنامه کسر و مانده حق بیمه برابر مقررات مطالبه گردد.

4-46- در خصوص اتباع کورهایی که عضو مقاوله نامه مذکور نباشند و بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت نامه های دوجانبه یا چند جانبه تامین اجتماعی منعقد نشده باشد ، پرداخت 3 درصد حق بیمه حوادث ناشی از کار موضوعیت نداشته و واگذارندگان کار مکلف می باشند نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه مقرر در ماده (28) قانون برابر مقررات اقدام نمایند .

47 – کارکنان دفتر مرکزی

طبق مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی پیمانکاران مکلف هستند صورت مزد کارکنان دفتر مرکزی خود را بصورت جداگانه تنظیم و به انضمام حق بیمه مربوطه وفق مقررات جاری سازمان به شعبه تامین اجتماعی حوزه عملکرد دفتر مرکزی تسلیم و پرداخت نمایند . طبق مصوبه شماره 9343/100 مورخ 13/4/1377 دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 6/4/1377 شورای عالی تامین اجتماعی و مقررات جاری سازمان در مواردی که یک نفر از مدیران ، شرکا یااعضای هیأت مدیره بعنوان مسئول یا سرپرست پروژه در پیمان اشتغال بکار داشته و مزد دریافت کند با تأیید موضوع توسط واگذارنده کار، دریافت صورت مزد و حقوق نامبرده در قرارداد بلامانع خواهد بود .

48 –  اشتغال پیمانکار حقیقی در اجرای قرارداد مقاطعه کاری

در قراردادهای پیمانکاری منعقده با اشخاص حقیقی که شخص پیمانکار طبق گواهی واگذارنده کار به همراه سایر کارکنان دراجرای عملایت قرارداد عملاً اشتغال به کار داشته بشاد ، در این حالت پس از محاسبه حق بیمه پیمان طبق ماده (41) قانون و با رعایت تبصره (5) الحاقی به ماده (4) قانون تامین اجتماعی موضوع ماده (3) قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوطه مصوب 8/7/1387 مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه شماره 216449/ت 41297 ک مورخ 4/11/1388 هیات وزیران معادل حق بیمه پرداختی شخص پیمانکار دراجرای قانون اخیرالذکر و در دوره اجرای قرارداد از میزان حق بیمه مطالبه شده کسر و مابقی مطالبه ، وصول و سپس مفاصا حساب صادر گردد .

49 – مقاطعه کاران دارای قرارداد پورسانتاژ واگذاری تعهدات

در مواردی که با توافق سازمان بخشی از تعهدات مضووع ماده (3) قانون تامین اجتماعی واگذار و به تبع آن میزان حق بیمه مقرر در ماده (28) قانون تقلیل یابد، لازم است به هنگام محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد ، معادل پورسانتاژ متعلقه مستند به صورت مزد و حقوق ارسالی از سوی مقاطعه کارران (اعم از پیمانکاران و مهندسان مشاور ) وصول شده تلقی و مبالغ مروبط به لیست های هر پیمان با ماخذ کامل (27%) در محاسبه منظور گردد.

50 – نحوه اقدام در خصوص کاربرگ شماره (3) بازرسی از دفاتر قانونی

در اجرای ماده (5) آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی مورخ 27/02/1372 به ماده (38) قانون و با توجه به بخشنامه تنقیح و تخلیص بازرسی از دفاتر قانونی در خصوص هزینه های مندرج در کاربرگ شماره (3)، واحدهای اجرایی مکلف می بانشد کابرگ مذکور را به عنوان بخشی از مدارک و اطلاعات مبنای محاسبه در پرونده مطالباتی ردیف پیمان مربوطه ثبت و ضبط نمایند تا به هنگام انجام محاسبات دوره ای یا نهایی ، مورد بهره برداری واقع شود . چنانچه به موجب عدم همکاری واگذارنده کار در اعلام اطلاعات مبانی محاسباتی ، حق بیمه کارکنان شاغل صرفاض بر مبنای کارکرد استخراج شده از دفاتر واگذارنده کار و سایر اسنائ و مدارک موجود در پرونده مورد محاسبه و مطالبه قرار گیرد، صدور مفاصا حساب به نسبت کارکرد مبنای محاسبه بلامانع می باشد .

51 –  حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی – قراردادهای انفرادی

1-51- قراردادهایی که موضوع عملیات آن توسط شخص مجری به تنهایی انجام پذیرفته و دارای تبعیت دستوری و اقتصادی و انجام شخصی کار باشد و مشمول قوانین استخدامی از جمله قانون کار بوده ، قرارداد کار محسوب و کارفرما مکلف می باشد نسبت به ارائه مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه وفق ماده (39) قانون اقدام نماید .

2-52-مطابق دادنامه های شماره 58 مورخ 25/05/1376 و شماره 1815 مورخ 06/11/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قراردادهای مقاطعه کاری تک نفره که فاقد مشخصات بند (1-62) بوده و موضوع عملیات منحصراً توسط شخص مقاطعه کار به تنهایی انجام شده باشد ، از شمول ماده (38) قانون تامین اجتماعی خارج می باشند .

52 – نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور

طبق بند (ب) ماده (7) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/12/1375 ، مقرر گردیده کارکنان شاغل در قرارداد های صدور خدمات فنی به خارج از کشور از مزایای قانون تامین اجتماعی بهره مند گردند و برابر ماده (10) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/02/1398 ، تبصره زیر جایگزین تبصره های (1) و (2) ماده (12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تایم نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات د اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 01/05/1391 گردیده است :

«سازمان تامین اجتماعی مکلفاست به منظور بیمه کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می شوند، حق بیمه قراردادها (پیمان ها) را به صورت ریالی صرفاً براساس صورت مزد وحقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول کند و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند.»

از تاریخ15/2/1398 در خصوص ارائه خدمات قانونی به بیمه شدگان مزبور وفق تبصره ذیل ماده (10) قانون حداکثر استفاده ا زتوان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 مجلس شورای اسلامی اقدام خواهد گردید.

——————————————————————-

برای دریافت مشاوره تامین اجتماعی و نیز آگاهی کامل از قوانین محاسبه  حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *