موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

حق بیمه قرارداد های پیمانکاری عمرانی

حق بیمه قرارداد های پیمانکاری عمرانی

حق بیمه قرارداد های پیمانکاری عمرانی

حق بیمه قرارداد های پیمانکاری عمرانی

حق بیمه قرارداد های پیمانکاری عمرانی

در خصوص حق بیمه قرارداد های پیمانکاری عمرانی در اجرای مواد (38) و (41) قانون تامین اجتماعی و به منظور کنترل و نظارت بر حسن انجام تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان کار و مقاطعه کاران، واحدهای اجرایی موظف می باشند نسبت به تشخیص و تعیین حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری به شرح آتی اقدام نمایند .

1- تعریف قراردادهای مشمول ضوابط طرح ای عمرانی

طبق مصوبه 1364/07/14  هیات وزیران موضوع تایید آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد ، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی و مصوبات (129) ،(143) و (238) شورای عالی تامین اجتماعی ، قراردادهایی مشمول ضوابط طرح های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای دولت ) تلقی می گردند که توامان دارای دو شرط ذیل باشند :

الف)قراردادهای پیمان  کاران براساس فهارس بهای پایه سازمان برنامه و بودجه و قراردادهای مهندسان مشاور طبق ضوابط طرح های عمرانی (تیپ سازمان برنامه و بودجه) مذکور منعقد شده باشند .

ب) تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای ، استانی ) تامین شده باشد .

توجه(1): در اجرای ماده (20) آینی نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی مصوب 1363/12/8 ، دستگاه های اجرایی مکلف می باشند بلافاصله یک نسخه از قراردادهای منعقده را منضم به موافقتنامه طرح با اعلام انعقاد قرارداد بر مبنای فهارس بهای پایه یا ضوابط طرح های عمرانی (تیپ سازمان برنامه و بودجه) و شماره طرح و ردیف بودجه به شعبه مربوطه ارسال نمایند .

توجه(2):مطابق ماده (22) آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی مصوب 1363/12/8 ، قرارادهایی که پیمانکار یا مشاور آن شرکت خارجی باشد، از شمول ضوابط طرح های عمرانی خارج و تابع مقررات عام سازمان خواهند بود.

2- انواع قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی

-قراردادهای پیمانکاران .

-قراردادهای مهندسان مشاور .

3- نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی (طرح تملک دارایی های سرمایه ای )

در اجرای ماده (38) قانون و مصوبه 1364/07/14  هیات وزیران موضوع تائید مصوبات (129) و (143) شورای عالی تامین اجتماعی، با تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و اعمال میزان حق بیمه ماده (28) قانون به نسبت مزد، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی پیمانکاران مقطوعا به میزان 6 درصد ناخالص کل کارکرد بعلاوه 6 دهم درصد بعنوان حق بیمه بیکاری ، جمعاً به میزان 6/6 درصد ناخالص کل کارکرد می باشد که ذیحسابی ها مکلف می باشند از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل 6/1 درصد ( یک ممیز شش درصد ) بابت حق یمه کارکنان کسر و معادل 5 درصد نیز بابت حق بیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبار  طرح برداشت نموده و مبالغ مذکور را مجموعاً به میزان 6/6 درصد بلافاصله به حساب سازمان واریز نمایند .

4- نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی مهندسان مشاور(طرح تملک دارایی های سرمایه ای )

در اجرای ماده (38) قانون و مصوبه  1364/07/14  هیات وزیران موضوع تائید مصوبات (129) و (143) شورای عالی تامین اجتماعی، با تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و اعمال میزان حق بیمه ماده (28) قانون به نسبت مزد، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی مهندسین مشاور طبق مصوبات (129) ، (143) ، و (238) شورای عالی تامین اجتماعی مقطوعا به میزان 14 درصد ناخالص کل کارکزد بعلاوه 6/1 درصد به عنوان حق بیمه بیکاری ، جمعاً به میزان 15/6 درصد ناخالص کل کارکرد می باشد که ذیحسابی ها مکلف می باشند از هر صورت حساب مهندس مشاور معادل 3/6 دردصد بابت حق بیمه کارکنان کسر و معادل 12 درصد نیز بابت حق بیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مبالغ مذکور را مجموعاً به میزان 15/6 درصد بلافاصله به حساب سازمان واریز نمایند .

توجه: قراردادهای مشاوره ای مهندسان مشاور در شعبه مربوط به محل استقرار دفتر مرکزی شرکت متمرکز و مفاصا حساب هر قرارداد نیز به تفکیک از همان شعبه صادر می گردد.

5- سایر مقررات قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی ( طرح تملک دارایی های سرمایه ای )

1-5-به موجب مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی کلیه قراردادهای مقاطعه کاری طرح های مربوط به سازمان صنایع دفاع، قراردادهای آستان قدس رضوی در رابطه با طرح توسعه حریم ، قراردادهای تسطیح و آماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی که اعتبار آن ها از محل فروش اراضی آماه به متقاضیان و اشخاص تامین گریده باشد ، قراردادهای ساختمانی وززارت  دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران که بر اساس فهرست بهای پایه و یا ضوابط طرح های عمرانی (تیپ سازمان برنامه و بودجه) منعقد شده باشد صرف نظر از نحل اعتبار طرح های مذکور از نظر احتساب حق بیمه مشمول مصوبات شماره (129) و (143) و (238) شورای عالی تامین اجتماعی خواهند بود .

2-5- واگذارندگان طرح های عمرانی مکلف می باشند همزمان با پرداخت هر صورت وضعیت پیمانکار یا صورتحساب مهندسان مشاور ، حق بیمه سهم کارکنان شاغل در قرارداد را کسر و پس از برداشت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح، مبالغ مذکور را مجموعا و بلافاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند .

” مقررات جدید قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی بر اساس آخرین بخشنامه سازمان “

توجه(1): طبق بخشنامه شماره 174733 /94 مورخ 1394/07/22  سازمان برنامه و بوبدجه از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور ، در طرح ها و پروژه هایی که مشمول بخشنامه شماره 2800/54-6772-1 مورخ  1364/06/28  می شوند ،چنانچه دستگاه های اجرایی حداکثر پس از یک ماه از تائید صورتحساب مهندسان مشاور با صورت وضعیت پیمانکاران مسبت به پرداخت آن ها اقدام ننمایند، باید بلافاصله نسبت به واریز نمودن حق بیمه صورتحساب یا صورت وضعیت به حساب سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند؛ در غیر این صورت چنانچه مشاور یا پیمانکار به دلیل تاخیر دستگاه اجرایی مشمول جریمه دیرکرد در پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان شاغل شود، دستگاه اجرای موظف به پرداخت اصل حق بیمه و جرایم حاصل از دیرکرد پرداخت آن خواهد بود

لیکن آن بخش از اقداات مطالباتی شامل اعلام بدهی،رسیدگی به اعتراض پیمانکار وفق مواد(42) و (43) قانون تامین اجتماعی به طرفیت پیمانکار و اقدامات اجرایی ماده (50) قانون تامین اجتماعی در این خصوص می بایست علیه واگذارنده کار انجام پذیرد. براین اساس انجام عملیات اجرایی ماده اخیرالذکر از مقاطعه کاران منتفی می باشد .

توجه (2): ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15  مقرر می دارد «کلیه دستگاه های مضووع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران ، مهندسان مشاور و سازندگان می باشند مکلفند مالیات ، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر اینصورت دسگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات ، عوارض، حق بمه و بیمه بیکاری متعلق ، جریمه های مربوط به آن را نیز پرداخت میکند.»

3-5- طبق مصوبه شماره 4409 مورخ 1366/05/18   شورای عالی تامین اجتماعی در صورتی که مقاطعه کاران مجری قراردادهای مشمول طرح های عمرانی ، بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به مقاطعه کار فرعی واگذار نمایند ، مشروط بر اینکه حق بیمه کلیه صورت وضعیت های تایید شده مقاطعه کار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصا حساب مقاطعه کار فرعی پرداخت شده باشد ، وصول حق یمه طبق ضریب بابت قرارداد مقاطعه کار فرعی منتفی می باشد ، واحدهای اجرایی مکلف میباشند با وصول سایر بدهی ها از قبیل : لیست خارج دوره و جرائم،نسبت به صدور مفاصا حساب حداکثر تا مبلغ مندرج در صورت وضعیت های تایید شده مقاطعه کار اصلی اقدام نمایند .

” حق بیمه قرارداد های پیمانکاری عمرانی براساس بخشنامه جدید درآمد مطالبه خواهد شد ” 

توجه(1): با توجه به اینکه در اجرای مصوبه شماره 4409 مورخ 1366/05/18   شورای عالی تامین اجتماعی ، مفاصا حساب پیمانکاران فرعی بدون مطالبه و  وصول حق بیمه طبق ضریب صارد می گردد؛ به هنگام محاسبه و یا صدور مفاصا حساب قرارداد اصلی ، کارکرد پیمانکاران فرعی قابل کسر از کارکرد پیمانکار اصلی نبوده و محاسبه حق بیمه و یا صدور مفاصا حساب قرارداد اصلی می بایست بر مبنای مبلغ ناخالص کل کارکرد انجام پذیرد.

4-5-ذی حسابی دستگاه های اجرایی موظف می باشند اسناد پرداخت حق بیمه قراردادهای عمرانی مقاطعه کاران را یا قید مشخصات مهندسان مشاور ، پیمان و نام شعبه واقع در محل استقرار دفتر مرکزی و مشخصات مقاطعه کار ، قرارداد و نام شعبه واقع در محل اجرای عملیات یا شعبه ای که به موجب مجوز خاص نسبت به تشکیل پرونده مطلباتی برای قرارداد منعقده اقدام نموده ، به نزدیکترین شعبه سازمان به محل استقرار ذی حسابی تحویل و رسید دریافت نمایند و شعب مذکور مکلف میباشند حق بیمه وصول شده برای سایر واحدها را با صدور اعلامیه بستانکار ، حداکثر ظرف 48 ساعت به شعبه مقصد ارسال نمایند .

5-5-چنانچه مبالغی مربوط به سایر واحدها سهوا در حساب وصولی های شعبه منظور و به دلیل خاتمه عملیات بیلان مالی ، امکان صدور اعلامیه بستانکار فراهم نباشد ، شعبه مبداً می بایست سوابق و تاییدیه وصول مبالغ اشاره شده را با اخذ گزارش موضوعی برگ پرداخت های وصول شده  ، به شعبه محل اجرای پروژه ارسال و حساب پرداختی های کارگاه در  سیستم مکانیزه را صفر و شعبه مقصد نیز پس از اخذ تاییدیه ، مبالغ وصولی را حساب بستانکار منظور نماید .

” درخصوص حق بیمه قرارداد های پیمانکاری عمرانی بخشنامه 14 جدید درآمد ملاک عمل نخواهد بود  ” 

6-5-طبق توافقات به عمل آمده با وزارتخانه های «اموراقتصادی و دارایی» و «راه و شهرسازی» حق بیمه کراکنان شاغل در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات 129، 143 و 238 شورای عالی تامین اجتماعی به منظور دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان ، ارایه خدمات قانونی به بیمه شدگان و صدور مفاصا حساب به شرح بندهای آتی با اولویت پرداخت نقدی از طریق ارائه اسناد خزانه اسلامی صورت میگیرد و اداره کل امور مالی با همکاری ادارت کل وصول حق بیمه و استان ذی ربط طبق تفویض اختیارات صورت گرفته موظف می باشند نسبت به صدور اعلامیه بستانکار معادل مبالغ مندرج در اسناد خزانه اسلامی اقدام نمایند.

7-5-در خصوص قراردادهای عمرانی حائز شرایط محاسبه ، طبق بند (هــ) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه 1395 کل کشور و بند (ت) ماده(1) آیین نامه اجرایی شماره 38463 مورخ 2/4/1395 و مصوبات بعدی هیات وزیران و بند «2» جلسه شماره 1712 مورخ 24/7/1395 هیات مدیره سازمان، اسناد خزانه اسلامی فاقد حفظ قدرت خرید ، مشمول مطالبه جرائم پرداخت حق بیمه به میزان 2 درصد ماهانه تا سررسید اسناد مذکور خواهد بود برابر تبصره «2» ناده (3) مصوبه شماره 94141 مورخ 1397/07/17  هیات وزیران و بند «1» جلسه شماره 1816 مورخ 1397/04/23 هیات مدیره سازمان ، منحصراً اسناد دارای « حفظ قدرت خرید» از مطالبه جرائم تاخیر پرداخت حق بیمه مذکور معاف می باشند .

 

——————————————————————————————————————————–

برای دریافت مشاوره تامین اجتماعی و نیز آگاهی کامل از قوانین موضوعه  با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *