تشکیل پرونده تامین اجتماعی

تشکیل پرونده تامین اجتماعی

تشکیل پرونده تامین اجتماعی بر اساس بخشنامه تنقیح و تخلیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران درخصوص کلیه کارفرمایان در چهارچوب ضوابط و مقررات اجرایی موضوع مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی که جایگزین مجموعه بخشنامه های ۱۴ جدید درآمد گردیده است ، به شرح زیر می باشد :

تشکیل پرونده مطالباتی و دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان 

مطابق ماده (۳۸) قانن تامین اجتماعی مصوب ۰۳/۰۴/۱۳۵۴ در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود ، کارفرمایا مکلف می باشند مقاطعه کاران را متعهد نمایند که کارکنان خود و کارکنان  مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نمایند و کل حق بیمه زا به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون بپردازند و جهت تضمین انجام این تعهد ، کارفرمایان مکلف می باشند پرداخت پنج درصد بهای کل کار و آخرین قسط مقاطعه کار را موکول به صدور مفاصا حساب از سوی سازمان نمایند ؛ لذا انجام تکالیف و تعهدات قانونی سه جانبه بر عهده سازمان ، واگذارندگان کار و مقاطعه کاران مستلزم ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده یا اسناد  مدارک واگذاری عملیات مقاطعه از سوی هریک از طرفین پیمان و تشکیل پرونده مطالباتی نزد واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی می باشد.

در دوره اجرای  قرارداد ، مقاطعه کاران موظف به ارایه صورت مزد و حقوق کارکنان و پرداخت حق بیمه مقرر و ارسال قرارداد های منعقده با مقاطعه کاران فرعی و سایر تکالیف مقرر طبق ضوابط و مقررات قانونی بوده و واگذارندگان کار نیز مکلف می باشند ضمن انجام تکالیف تصریح شده در قانون نسبت به ارسال متمم ها و الحاقیه های صادره ، اعلام اصلاحات و تغییرات قرارداد اقدام ، و در خاتمه عملیات پیمان ، با اعالام اطلاعات مبنای محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به همراه صورت حساب ها و صورت وضعیت های قطعی تایید شده به سازمان تامین اجتماعی ، درخواست مفاصا حساب نمایند ؛

بدیهی است مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی  مصوب ۱۳۷۲/۰۲/۲۶  و آیین نامه اجرایی اجرایی آن، در صورت عدم ارائه مفاصا مقاطعه کار ظرف یک سال از تاریخ فسخ ، خاتمه یا تعلیق قرارداد ، واگذارندگان کار مکلف می باشند نسبت به اعلام اطلاعات مبنای محاسبه و میزان پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به واحد اجرایی مربوطه اقدام نموده و سازمان نیز موظف می باشد با کنترل و نظارت بر حسن انجام تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان کار و مقاطعه کاران نسبت به مطالبه و وصول حق بیمه متعلقه و صدور مفاصا حساب اقدام نماید، لذا با توجه به اهمیت موضوع ، فرآیند تخصیص شماره کارگارهی و تشکیل پرونده مطالباتی به شرح ذیل می باشد :

-دریافت قراردادهای مقاطه کاری و تشکیل پرونده مطالباتی .

-احراز هویت کارفرما و بررسی اصالت قرارداد .

-تخصیص کد متمرکز پیمان .

-دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان .

۱- دریافت قرارداد مقاطه کاری و تشکیل پرونده مطالباتی

واحدهای اجرایی مکلف می باشند با توجه به ضرورت کنترل و نظظارت اثربخش سازمان بر انجام تعهدات و تکالیف مقرر در قانون تامین اجتماعی توسط مقاطعه کاران و در اجرای ماده (۷) آیین نامه طرز تنطیم صورت مزد و حقوق موضوع ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی مصوب مورخ ۱۳۵۴/۱۲/۱۹   شورای عالی تامین اجتماعی به شرح ذیل اقدام نمایند :

۱-۱-واحدهای اجرایی میباست نسبت به دریافت نسخه کامل قرارداد به همرا ضمایم ،پیوست ،اسناد ومدارک مربوطه  (اعم از اینکه قرارداد به صورت حضوری دریافت و یا غیرحضوری بارگذاری گردد) اقدام نمایند. در ضمن قراردادهایی که به زبانی غیر از زبان فارسی تنظیم گردیده ،اخذ ترجمه رسمی اسناد قرارداد الزامی می باشد .

۲-۱-در خصوص قراردادهای محرمانه چنانچه مقاطعه کار با ارئه گواهی واگذارنده کار و در دوره اجرای عملیات پیمان درخواست تشکیل پرونده و ارسال صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای عملیات را ارائه نماید، لازم است پس از بررسی و احراز اصالت و محرمانگی قرارداد از طریق اداره حراست اداره کل استان ، واحدهای اجرایی نسبت به تخصیص کد کارگاهی اقدام نمایند.

۳-۱-واحدهای اجرایی مکلف می باشند صرقا نسبت به تشکیل پرونده مطالباتی جهت قراردادهای مقاطعه کاری که محل اجرای عملیات در حوزه عملکرد همان واحد واقع گردیده است اقدام نمایند .

” تشکیل پرونده تامین اجتماعی به منظور ارسال لیست های حقوق و دستمزد الزامی می باشد ” 

۴-۱-چنانچه محل اجرای قرارداد خارج از حوزه عملکرد شعبه باشد به استثنا قراردادهای حالت های خاص مندرج در این بخشنامه و یا تمرکزهای صادره از سوی اداره کل وصول حق بیمه و ادارات کل استان ،قرارداد می بایست به شعبه محل اجرای پیمان ارسال و مراتب نیز به واگذارنده و مقاطعه کار اعلام گردد.

۵-۱-مجوز تمرکز در یک شعبه ، در ارتباط با قراردادهایی که محل اجرای آن در حوزه عملکرد یک استان پراکنده باشد توسط اداره کل مربوطه و قرارداد هایی که محل اجرای آن در محدوده عملکرد چند استان باشد توسط اداره کل وصول حق بیمه صادر می گردد.

۶-۱-قراردادهای فرعی ، در شعبه ای که جهت قرارداد اصلی تشکیل پرونده شده مترکز میگردند و موارد خاص مندرج در این بخشنامه و یا مجوز خاص صادره از سوی اداره کل وصول حق بیمه یا ارادات کل استان از این قاعده کلی مستثنی می باشند .

۲-  احراز هویت کارفرما و بررسی اصالت قرارداد

۱-۲-مشخصات طرفین قرارداد، موضوع ، مبلغ ، مدت و شرایط و تعهدات آنان جز ارکان اساسی کلیه قراردادها بوده و هریک از ارکان قراردادها بید جامع و کامل باشد ، لذا لازم است واحدهای اجرایی از انطباق کامل مشخصات مذکور از قبیل نام واگذارنده و مقاطعه کار شماره ثبت ،شناسه ملی و دارنده حق امضای اشخاص حقوقی و شماره ملی و  کد اقتصادی اشخاص حقیقی ،مشخصات کامل و شناسنامه ای مقاطعه کاران حقیقی ،نشانی کامل اقاتگاه و شماره تلفن طرفین در قرارداد منعقده و مطابقت آن با اساسنامه و آگهی های تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی اطمینان حاصل نمایند.

۲-۲-آدرس اشخاص حقوقی ،نشانی مندرج در آگهی روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت به عنوان اقاتگاه قانونی می باشد.

تبصره : تغییر آدرس شرکت های تعاونی که در مجمع به تصویب رسیده است و در مرحله ثبت در روزنامه رسمی می باشد تا ثبت در روزنامه رسمی رونوشت مصوبه مجمع ملاک خواهد بود .

۳-۲-نشانی پیمانکار شخص حقیقی ،آدرس نامبرده که در متن قرارداد ذکر شده است می باشد و چنانچه در قراردادی نشانی شخص حقیقی درج نگردیده باشد ، هنگام اخذ قرارداد لازم است به صورت مکتوب /ادرس دقیق مقاطعه کار را که به تایید واگذارنده کار رسیده است اخذ نمایند .

 

۳- تخصیص شماره متمرکز پیمان

۱-۳-برای مقاطعه کاران حقوقی در شعبه محل استقرار اقامتگاه ، شماره کارگاه اصلی اختصاص داده می شود و به هریک از قراردادها نیز ردیف پیمان متصل به شماره اصلی تخصیص یافته و بلافاصله مراتب امر به مقاطعه کار و واگذارنده اعلام میگردد.

۲-۳-چنانچه دفتر مرکزی پیمانکار در محدوده سایر شعب باشد امکان جستجوی شماره کارگاه و کد شعبه برای سایر شعب فراهم گردیده است، ضمنا بعد از جستجوی شماره کارگاه از طریق گزینه پیمان، امکان ثبت اطلاعات قرارداد برای کاربر میسر می باشد .

۳-۳-در صورت عدم تخصیص شماره کارگاهی در محدوده سایر شعب جهت دفتر مرکزی، واحد اجرایی محل اجرای پیمان با شعبه ای که محدوده آدرس دفتر مرکزی است مکاتبه و درخواست بازرسی از آدرس دفتر مرکزی نموده و پس از انجام بازرسی و تخصیص کدکارگاهی ، مراتب را به شعبه درخواست کننده اعلام می نمایند .

۴-۳-در صورتی که آدرس دفتر مرکزی مندرج در قرارداد با /ادرس موجود در شعبه محل تشکیل دفتر مرکزی مقاطعه کار مغایرت داشته باشد ، واحد اجرایی ضمن تخصیص ردیف پیمان و تشکیل پرونده جهت قرارداد، نسبت به اعلام مراتب به انضمام آگهی تغییرات آدرس به منظور انجام بازرسی و اصلاح نشانی به شعبه محل دفتر مرکزی اقدام نمایند .

۵-۳-واحدهای اجرایی مکلف به ثبت شمارهه کارگاهی واگذارندگان کار در ردیف پیمان می باشند در ضمن ثبت شماره کارگاهی و شناسه ملی سازمان سرپرست برای تخصیص شماره کارگاهی به واحدهای تابعه کد فاقد شناسه ملی مستقل می باشند، الزامی است .

۶-۳-در خصوص مقاطعه کارانی که به صورت مشارکت (کنسرسیوم) عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرند و همچنین قراردادهای مشارکت مدنی که صورت وضعیت ها به صورت مشترک ارایه و پرداخت می گردد نحوه تشکیل پرونده برابر بند (۱-۵) خواهد بود و در مورد مقاطعه کارانی که بدون ثبت مشارکت در اداره ثبت شرکتها اقدام به انعقاد قرارداد مشارکتی می نمایند و برابر مفاد قرارداد و تعهدات طرفین ، صورت وضعیت ها به صورت مجزا تنظیم و پرداختی از طرف واگذارنده کار به صورت تفکیک و براساس صورت وضعیت کارکرد به حساب طرفین مشارکت واریز گردد، ردیف پیمان به هریک از اعضاء مشارکت به صورت مجزا تخصیص و دریافت صورت مزد و حقوق و حق بیمه افراد شاغل در اجرای پیمان نیز به صورت تفکیک در شعبه محل اجرای پیمان صورت خواهد گرفت .

۴ – دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان

۱-۴-طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آن، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری مشمول مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی برابر آیین نامه «طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع اراسل آن ها به سازمان موضوع ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی » می باشد .

۲-۴-دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در قرادادهای مقاطعه کاری از تاریخ شروع عملیات اجرایی پیمان تا تاریخ اتمام عملیات اجرایی و خاتمه قرارداد با رعایت مهلت مقرر در ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی و تبصره ذیل ماده (۶) آیین نامه مربوطه الزامی است .

۳-۴-در قراردادهای اجرایی تاریخ تنطیم صورت جلسه تحویل موقت ، تاریخ خاتمه پیمان بوده و بدیهی است چنانچه حسب مفاد صورت جلسه تحویل موقت پیمانکار مکلف به رفع  نقص گردیده باشد ، تاریخ تنظیم صورت جلسه رفع نقص تاریخ خاتمه پیمان تلقی می گردد .

۴-۴-تعهدات طرفین قرارداد یا امضاء و ابلاغ آن نافذ میگردد، لیکن در مورادی که واگذارندگان کار پیش از امضای قرارداد با ارسال مستندات برگزاری یا ترک تشریفات مناقصه و گواهی واگذارنده کار نسبت به اعلام تاریخ شروع عملیات موضوع قرارداد و اشتغال کارکنان اقدام نمایند ،واحدهای اجرایی مکلف می باشند تا تاریخ ارائه قرارداد که نمی بایست مدت آن متجاوز از ۳ ماه باشد ، نسبت به دریافت حق بیمه و صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای عملیات قبل از انعقاد و همچنین بعد از انعقاد قرارداد و ادامه دوره اجرای عملیات پیمان برابر نقررات اقدام نمایند .

در صورت درخواست دریافت صورت مزد و حقوق بیشتر از ۳ ماه در بند فوق ، حداکثر تا دو ماه دیگر نیز با ارئه اسناد و مدارک ئ دلایل مثبته با تائید مدیر کل استان امکان پذیر می باشد .

——————————————————————————————————————————–

برای دریافت مشاوره تامین اجتماعی و نیز آگاهی کامل از قوانین موضوعه    با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...