موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات

بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات

بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات

بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات

براساس بخشنامه 682 فنی سازمان تامین اجتماعی چگونگی بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام گردید . بخشنامه مربوط به بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات به شرح زیر می باشد :

بخشنامه بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات

در اجرای مصوبه شماره 1253/97/1100 مورخ 1397/04/27  مضووع بند 6 یک هزار و هشتصد و شانزدهمین جلسه مورخ 1397/04/23 هیأت مدیره محترم سازمان مقرر گردید، فعالان حوزه رسانه و مطبوعات از تاریخ اجرای این بخشنامه مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند، لذا در زمینه چگونگی اجرای بیمه افراد مزبور توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل معطوف می دارد :

مشمولین این بخشنامه آن دسته از فعالان حوزه رسانه فاقد رابطه مدبگیری می باشند که دارای تاییدیه  از معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و تحت پوضض مقررات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند . سایر کارکنان که رابطه استخدامی  مزدبگیری با کارگاه های ذیربط دارند مشمول بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی بوده و کارفرمایان مکلفند مطابق مواد 28، 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنان اقدام نمایند.

مشمولین یاد شده می بایست از سوی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا نمایندگی آن در استانها به سازمان معرفی و سن متقاضی در تاریخ شروع بیمه ( ثبت معرفی نامه در واحدهای اجرائی سازمان ) حداکثر “50” سال تمام باشد . این گروه از متقاضیان از تاریخ اجرای موافقت نامه فی مابین و در چارچوب دستورالعمل اجرائی  آن مشمول مقررات تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت .

توجه : منظور از رسانه ، بنگاه های خبری و اطلاع رسانی و کلیه رسانه های مکتوب، برخط (آنلاین)، الکترونیکی و دیجیتال هستند که دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند.

2-درصورتیکه متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد ، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول به سقف سنی مجاز ( 50 سال) وی اضافه می گردد و در صورت احراز شرایط ،بعنوان مشمول پذیرفته می شود.

در ادامه بخشنامه بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات آمده است :

3-مسئولیت شناسائی مشمولین ، معرفی و یا خروج افراد به دلیل غدم احراز شرایط عضویت و پاسخگوئی به شکایات و..، از تکالیف مرجع یاد شده می باشد  .

4-مبلغ حق بیمه تعیین شده همه ماه توسط بیمه شده حاکثر ا آخرین روز ماه بعد از طریق درگاه الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی به حساب متمرکز سازمان واریز می گردد.

5- شروع بیمه پردازی هریک از مشمولین از تاریخ ثبت معرفی نامه فرد و پرداخت حق بیمه در واحد اجرائی ذیربط می باشد و پذیرش حق بیمه ماقبل آن میسر نخواهد بود .

توجه: اعتبار معرفی نامه افراد حداکثر سه ماه ازتایخ صدور، مشروط به ثبت در بازه زمانی مورد اشاره در واحد اجرائی می باشد که لازم است حق بیمه ماه اول تا آخرین روز ماه بعد در مدت اعتبار معرفی نامه  مربوطه پرداخت گردد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه فرد در بازه زمانی مذکور(دوره سه ماهه) می بایست نسبت به صدور معرفی نامه جدید اقدام نمایند.

6-ملاک احتساب سابقه و برقراری حمایتهای مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای هریک از مشمولین ، مشروط به پرداخت کامل حق بیمه می باشد .

7-مشمولین این بخشنامه  می بایست  با معرفی سازمان و براساس مفاد بخشنامه های ذیربط (چنانچه واجد شرایط انجام معاینات  بد و بیمه پردازی باشند ) قبل از پرداخت حق بیمه ، به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گرفته و میزان توانایی جسمی و روحی آنان برابر ضوابط مقرر مورد سنجش قرار گیرد .

8- خروج بیمه شده با اعلام مرجع معرفی کننده و یا به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از پرداخت حق بیمه تلقی می گردد و ادامه بیمه پردازی فرد موصوف، منوط به ارائه معرفی نامه جدید و احراز مجدد شرایط مربوطه می باشد .

در ادامه بخشنامه بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات آمده است :

9-نرخ حق بیمه معادل 27% مبنای پرداخت حق بیمه می باشد.

10-مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی ک 5 سال و یا کمتر از 5 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حاقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در زمان ثبت معرفی نامه در واحد اجرائی مربوطه خواهد بود .

11-مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از 5 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر  میانگین دستمزد آخرین 360 روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرائی به انتخاب متقاضی خواهد بود .

12-مبنای پرداخت حق بیمه کلیه بیمه شدگان فعال در هرسال ، متناسب با افزایش دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سالاه افزایش می یابد  و در صورت قطع پرداخت حق بیمه مطابق درخواست جدید و با توجه به سایر شرایط تعیین می گردد.

13-باتوجه به اینکه این گروه از بیمه شدگان ، فاقد رابطه مزدبگیری با مرجع معرفی کننده می باشند، لذا از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/69 مجلس شورای اسلامی خارج بوده و بر این اساس حق بیمه مربوطه (3% مبنای کسر حق بیمه ) نیز صول نخواهد شد .

همچنین درخصوص بخشنامه بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات می خوانیم  :

14-کلیه حمایتهای مقرر درماده “3” قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه “54” به استثنای بند “ج” (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری) با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بعدی به این گروه از متقاضیان خواهد شد .

15-شرایط برقراری و میزان تعهدات کوتاه مدت ، مستمریهای بازنشستگی، بازماندگان ، از کارافتادگی کلی و همچنین استفاده ا زخدمات درمانی و بهداشتی باتوجه به مفاد این بخشنامه و در چارچوب قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود .

توجه 1: این گروه از مشمولین از پرداخت فرانشیز در مراکز ملکی سازمان همانند بیمه شدگان اجباری معاف می باشند .

توجه 2: در صورت بررسی و احراز شرایط برقراری مستمری ( بازنشستگی و از کارافتادگی کلی) می بایست مراتب ترک کار و عدم اشتغال، از  مرجع ذی ربط جهت ارائه حمایت های مذکور استعلام گردد.

16-متقاضیانی که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا ادامه بیمه به طور اختیاری می باشند ، در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه می توانند پس از پایان دوره پیش پرداخت بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه مقرر در بندهای “1” و “2” این بخشنامه با ارئه معرفی نامه از مرجع معرفی کننده و یا نمایندگی های مربوطه و رعایت سایر شرایط مقرر ، از جمله انجام معاینات پزشکی موضوع بند 7 ( در صورت عدم انجام معاینات پزشکی قبل از قرارداد) صرفاً در مرحله تغییر نوع بیمه ، بدون انجام معاینات مجددپزشکی در زمره مشمولین قرار گیرند . بدیهی است در صورتیکه این افراد پرداخت حق بیمه را بعد از شروع بیمه قطع نمایند ، ورود مجدد انان منوط به رعایت مقررات مربوطه مطابق سایر مشمولین خواهد بود .

متقاضیانی که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا ادامه بیمه به طور اختیاری می باشند

17-بیمه شدگان مربوطه در صورت تمایل می توانند  در هر مرحله نسبت به قطع بیمه پردازی بیمه های توافقی و ادامه پرداخت حق بیمه حسب ضوابط مقرر در چارچوب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ، ادامه بیمه و به طور اختیاری و …. اقدام نمایند.

18-به منظور تفکیک بیمه شدگان موضوع این بخشنامه  از سایر بیمه شدگان ، کد فعالیت 28510 تخصیص می یابد .

19-شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است همزمان با صدور این بخشنامه نسبت به ساخت و نصب نرم افزار مربوطه در واحدهای اجرائی اقدام نماید .

مسئول حسن اجرای این بخنامه مدیران کل بیمه ای ، رؤسا و کارشناسان ارشد امرو فنی بیمه شدگان ، وصول حق بیمه ، نامنویسی و حسابهای انفرادی و امر فنی مستمری های ادارات کل استان ها و رؤسا ، معاونین و مسئولین ذیربط در شعب خواهند بود .

برای دریافت مشاوره تامین اجتماعی و دریافت اطلاعات کامل با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *