موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بخشنامه 14/8 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/8 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/8 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/8 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/8 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/8 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی توسط شعب تامین اجتماعی و فرآیند آن پرداخته است . متن بخشنامه 14/8 جدید درآمد به شرح زیر می باشد  :

موضوع : نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

در اجرای بند «و» بخشنامه 14 جدید درآمد مبنی بر نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده فی مابین دانشگاهها ، مراکز علمی ،آموزشی و پژوهشی ،پارک های علم و فن آوری ، مراکز رشد و شرکتهای مستقر در آنها که دارای مجوز از وزارتین علوم ،تحقیقات و فن آوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی هستند و مراکز پژوهشی مصوب مجلس شورای اسلامی ،شورایعالی انقلاب فرهنگی به عنوان کارفرما و دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی به عنوان طرف دوم یا مجری منعقد میگردد توجه واحدهای اجرایی را به مراتب ذیل جلب میدارد:

1-مصادیق امور پژوهشی و تحقیقاتی

1-1-طرحهای کلان ملی پزوهشی فن آوری ، نوآوری و نمونه سازی شامل موضوع یابی و کارشناسی که انجام آنها به اولویت های اصلی کشور پرداخته و دارای اثر گذاری ملی باشد.

2-1-طرح های پژوهشی بنیادی ، کاربردی، توسعه ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی باعث ارتقای کمی و کیفی محصولات ،خدمات و فرآیند ها می شود و دارای متقاضی و بهره بردار مشخص میباشد.

3-1-طرحهای پژوهشی در حوزه های ارزشی و معرفتی ،علوم انسانی ، هنر ،علوم پایه ،علوم سلامت و بهداشت ،علوم بین رشته ای ، فنی ، مهندسی و کشاورزی.

4-1-طرح های ارتقاء و توسعه ظرفیت های تحقیقاتی دانشگاهها ،مراکز پژوهشی، مراکز نخبه پرور از طریق انجام طرحهایمشترک پژوهشی ، تجهیز آزمایشگاهها، کارگاهها ،کتابخانه ها و تقویت زیر ساخت های فن آوری اطلاعات برای امور پژوهشی.

5-1-طرحهای  تحقیقاتی کاربردی که توسط شرکتهای دانش بنیان مورد تأیید به اجرا در می آیند.

6-1-طرحهای تحقیقاتی سرمایه گذاری در تجاری سازی یافته های جدید پژوهشی و فن آوری که برای اولین بار به بازار عرضه می شوند.

7-1-تهیه ،تدوین و چاپ کتب علمی و فنی برای چاپ نوبت اول.

در ادامه بخشنامه 14/8 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است :

8-1-همایش ،سمینار ،کنفرانسو نشست ها برای ارائه نتیجه تحقیقات و مقالات .

9-1-طرح های باز مهندسی نمونه های وارداتی تولید در داخل کشور.

10-1-طرح های باز مهندسی نمونه های وارداتی تولید در داخل کشور.

11-1- طرح های حمایت از مسابقات علمی و فن آورانه دانشجویی.

12-1-طرح های پژوهشی مشترک و تبادل فن آوری با مراکز دانشگاهی ، تحقیقاتی و فن آوری در کشورهای دوست.

13-1-فعالیتهای که در جهت افزایش دانش فنی و علمی و کاربرد آن دانش در ایجاد کالاها و وسایلتولید جدید و بهبود کیفیت کالاها و فرآیند های تولید انجام میشود.

14-1-فعالیتهای پژوهشی که با هدف استفاده از دانش حاصل از تحقیق پایه برای ساختن اشیاء یا خلق موقعیتهای مناسب برای یشبرد مقاصد علمی انجام می شوند.

در ادامه بخشنامه 14/8 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است :

15-1-فعالیتهای طراحی مفهومی ، پایه ، تفصیلی سیستمی و زیر سیستمی .

16-1-ساخت نمونه آزمایشگاهی ،مهندسی و نیمه صنعتی.

17-1-دوره آموزشی  فنی و حرفه ای.

18-1-طرح های معاملات پیدایش ، مطالعات توجیهی و تهیه طرح ،مطالعات اقتصادی و مطالعات آماری.

19-1- طرح های مطالعات بنیادی ، کاربردی، راهبردی و توسعه ای و مطالعات ارزیابی زیست محیطی.

20-1-طرح های مطالعات موضوعی ،بخشی ،جامع و میان بخشی و مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین .

21-1-طرح های تهیه و تنظیم استانداردها ،ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی.

22-1-قراردادهای تهیه نرم افزار ،امکان سنجی پروژه ، مهندسی ارزش ، برنامه ریزی آموزشی توسعه منابع انسانی ، پایش و ارزشیابی طرح ها ، کنترل مهندسی ، امکان سنجی ،طراحی و مدیریت سیستم ها

2-مراکز پژوهشی و تحقیقاتی طرف قرارداد

مراکزی که می توانند با بررسی عناوین امور پژوهشی و تحقیقاتی فوق و بر اساس توانمندی در حیطه وظایف طرحها را اجرا نمایند به شرح ذیل می باشد:

الف ) کلیه دانشگاهها ،پژوهشگاهها، مراکز و موسسات پژوهشی دولتی و غیر انتفاعی ، جهاد دانشگاهی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری ، وزارت بهداشت ،درمان و آموزشی پزشکی و مراکز پژوهشی دستگاهای اجرایی.

ب)شرکتهای دانش بنیان خصوصی و تعاونی ،شرکتها و واحدهای فن آوری مستقر در پارک ها و مراکز رشد علم و فن آوری

ج)مراکز پژوهشی حوزه های علمیه با هماهنگیمدیریت حوزه علمیه قم.

د)محققان و فن آوران بخش خصوصی در صورت تأیید دستگاه متولی.

ه)مراکز علمی و شرکتهای دانش بنیان معرفی شده توسط ستادهای فناوریهای راهبردی و کانون های همانگی دانش و صنعت مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.

3-نحوه تشخیص قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی:

مرجع تشخیص پژوهشی و تحقیقاتی بودن قراردادهای مزبور منحصراً به عهده وتایید وزارتین علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (معاونت پژوهش و فناوری ) میباشد و در کلیه موارد مسئولیت تایید تحقیقاتی و پژوهشی بودن قرارداد بعهده مرجع تایید کننده فوق الاشاره خواهد بود.

4-نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی

الف) در مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراکز علمی دولتی و یا موسسات وابسته به آنها و یا موارد مندرج در بند «2» فوق به عنوان پیمانکار منعقد و پیمانکار مزبور نیز دارای شخصیت حقوقی مشتقل نبوده و وابسته به وزارتخانه ها و کارکنان آنان مشمول صندوق حمایتی خاص غیر از تأمین اجتماعی باشند ، در این صورت بایستی بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت ق بیمه قرار داد ، مفاصا حساب مربوطه صادر شود.

ب)در مواردی که قرارداد تحقفیقاتی و پژوهشی توسط موسسات و مراکز  مندرج در بند«2» که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند ، منعقد و انجام شود ، چنانچه مجری دارای دفاتر قانونی بوده و آنرا جهت حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهد ، دفاتر قانونی آنان مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قرار گرفته و صدور مفاصا حساب قرارداد آنان با رعایت بند یک بخشنامه 2/14 جدید درآمد بلامانع خواهد بود.

ج) در مواردیکه قرارداد تحقیقاتی پژوهشی توسط اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی انجام می وشد چنانچه برابر گواهی واگذارندگان کار در قرارداد از رایانه و نرم افزار و سیتمهای سخت افزاری و……. استاده شود. قرارداد کلاً مکانیکی محسوب و حق بیمه متعلقه وفق ماده دوم مصوبه مورخ 24/1/70 محاسبه و مطالبه خواهد شد.

در ادامه بخشنامه 14/8 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است :

د)در مواردیکه قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با شخص حقیقی ( یک یاچند نفر به صورت دسته جمعه که اسامی کلیه افراد در متن قرارداد بعنوان پیمانکار درج شده باشد ) منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصی کار تحقیقات و پژوهش و اجتناب ناپذیر بودن مشارکت شخص پیمانکار به عنوان مجری درانجام کار قرارداد چنانچه با تأیید واگذارنده کار موضوع عملیات به تنهایی و توسط شخص پیمانکار انجام شده باشد ، قرارداد مشمول ماده 38قانون تأمین اجتماعی نبوده و از اعمال ضرایب معاف  میباشد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل ، معاونین بیمه ای و کارشناسان ارشد درآمد ادارت کل استانها ، روسا ، معاونین بیمه ای و مسئولین درآمد شغب میباشند.

برای دریافت مشاوره تامین اجتماعی و دریافت اطلاعات کامل با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *