موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بخشنامه 14/1 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/1 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/1 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/1 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/1 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/1 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع ساماندهی و فعال کردن پرونده های پیمانکاری توسط شعب تامین اجتماعی و فرآیند آن پرداخته است . متن بخشنامه 14/1 جدید درآمد که در تاریخ 1381/07/15 صادر گردیده ، به شرح زیر می باشد  :

موضوع : ساماندهی و فعال کردن پرونده های پیمانکاری

پیرو بخشنامه 14 جدید درآمد و دستور داری شماره 64052/52 مورخ 29/07/80 و با توجه به وضعیت خاص پرونده های پیمانکاری و چگونگی اجرای ماده «38»قانون تأمین اجتماعی و تبصره الحاقی آن از طرف واگذارندگان کار و با درنظر داشتن

تمهیدات پیش بینی شده در نرم افزار مکانیزه محاسبه حق بیمه و به منظور فعال سازی و پیگیری و صول بموقع مطالبات  سزمان در این بخش توجه کلیه واحدها را به مطالب زیر معطوف و اجرای دقیق آنها را تاکید می نماید.

الف) تعیین و انتخاب کارشناس موظف بعنوان مسئول پرونده های پیمانکاری

نظر به اینکه قراردادهای پیمانکاری در مقاطع زمانی مشخص انجام میگیرد چنانچه به محض خاتمه قرارداد اطلاعات مربوط به آن از واگذارنده کار و پیمانکار اخذ نشود و سریعاًحق بیمه محاسبه و مطالبه و وصول نگردد دسترسی به پیمانکار و وصول حق بیمه با مشکل مواجه خواهد شد ، لذا لازم است :

1-در کلیه شعب با معرفی رئیس شعبه و صدور ابلاغ از سوی مدیرکل استان یکنفر از کارشناسان مجرب درآمد به سمت مسئول پرونده های پیمانکاری منصوب گردد وظایف کارشناس مذکور تشکیل پرونده و ثبت اطلاعات قرارداد در سیستم نامنویسی پیمان ، دریافت اطلاعات و مدارک مورد نیاز از پیمانکار و کارفرما ، محاسبه و مطالبه بدهی قرارداد، پیگیری مطالبات تا مرحله صدور اجرائیه و اجرای تبصره ماده «38» قانون و تهیه و تنظیم مفاصا حساب قراردادهایی که حق بیمه آنها وصول شده است می باشد. ضمناً می بایستی به کارشناسان آموزشهای لازم در زمینه بخشنامه 14 جدید درآمد و نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری با سیستم مکانیزه داده شود.

2- تطبیق و تشخیص و تعیین مأخذ (درصد) حق بیمه قراردادهای پیمانکاری می بایستی با توجه به مندرجات و تعهدات پیمانکار و کارفرما در قراراداد در رابطه با چگونگی تهیه مصالح و …. طبق بخشنامه 14 جدید درآمد و تصویب نامه های مربوطه توسط مسئول درآمد شعبه و مسئول پرونده  پیمانکاریهای شعبه با تنظیم صورت جلسه ای که به امضاء هردونفر می رسد و رئیس شعبه آن را تأیید نماید انجام گیرد پس از ثبت درصد تعیین شده در سیستم صورت جلسه مذکور می بایست در پرونده مطالباتی قرارداد ضبط گردد.

تذکر :

در شعبی که با توجه به تعداد پرونده های پیمانکاری فعال و در حال اجرا نیاز به بیش از یک کارشناس وجود داشته باشد ادارت کل استانها باید به تناسب کارشناس به این امر اختصاص و منصوب نمایند.

 ب)نامنویسی پرونده های پیمانکاری

با عنایت به اینکه در دستور اداری شماره 64052 مورخ 29/07/80 در خصوص یکسان سازیو اصلاح نامنویسی پیمانکاران مراتب بطور مشروح درج و در نگارش تابستانه نرم افزار مکانیزه مقرر گردید منبعد پیمانکاران از طریق منوی نامنویسی پیمان نامنویسیو برای هر پیمانکار در شعبه منحصراً یک کد اصلی منظور و جهت پیمانهای مورد اجرا حسب مورد بازدن کلید F6 و سپس insert اطلاعات پیمان جدید پیمانکار در صفحه مخصوص که به همین منظور تعبیه گردیده ثبت و تأیید تا سیستم بطور اتوماتیک کدفرعی پیمان را تخصیص و در ردیف مربوطه ثبت نماید .لازم به ذکر است واحدهای اجرائی بهنگام دریافت لیست و حق بیمه می بایست دقت کافی مبذول و کدفرعی هر پیمان (001 الی آخر) را در برگ پرداخت صادره بطور صحیح ثبت نمایند تا بهنگام محاسبه پرونده لیست و حق بیمه های پرداختی جداگانه بابت هر پیمان بحساب مربوطه منظور گردد.

2-باتوجه به اینکه در منوی گزارش نواقص گزارشات پیمان و چگونگی نامنیسی های انجام شدهقبلی با عنوان نقائص پرونده های پیمانکاری پیش بینی گردیده است ، لذا لازم است واحدهای اجرائی حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول این بخشنامه با اخذ پرینت از منوی مذکور نسبت به تکمیل و اصلاح نامنویسی های قبلی اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات پرونده های هر شعبه بصورت قابل اخذ و کنترل باشد.

ج)ساماندهی و پالایش پرونده های موجود

نظر به اینکه در بخشنامه ها و دستورات اداری گشته مقرر گردیده بود حسب مورد در خصوص پرونده های  پیمانکاری اقدامات قانونی در جهت اخذ مدارک ، احتساب و وصول حق بیمه صدور مفاصا حساب و مختومه نمودن پرونده های متشکله در شعبه بعمل آمده و پیگیری گردد، لذا با در نظر داشتن مدت و تاریخ اجرای قراردادا و تغییر و تحول در دستگاه  های واگذارنده کار و عدم امکان دسترسی به برخی پیمانکاران و همچنین واریز حق بیمه پیمانها با مأخذ 2/3% از سوی ذیحسابیها در فاصله زمانی سالهای 55 لغایت 63 و میزان مانده بدهی برخی پرونده ها مقرر می گردد:

1-پرونده هائیکه با تکمیل اطلاعات برابر مقررات جاری سازمان حق بیمه متعلقه محاسبه و وصول و مفاصا حساب مربوطه صادر گردیده و لیکن پرونده های جاری نگهداری و یا علیرغم وصول مطالبات بدلیل عدم مراجعه پیمانکار مفاصاحساب مربوطه صادر نگردیده ( در اینگونه موارد نیازی به صدور مفاصا حساب نمی باشد ) لازم است هر دو گروه از پرونده های مذکور با تکمیل فرم شماره 9 ساماندهی ( پیوست ) دردونسخه تنظیم و پس از ثبت اطلاعات مربوطه در رایانه و ارسال یک نسخه از فرم تکمیل شده بهاداره کل استان و نیز تائید اداره کل مذکور پرونده های امر به بایگانی راکد ارسال گردد.

2-پرونده های پیمانکاری که بدلیلعدم همکاری واگذارنده و پیمانکار در اعلام اطلاعات و ارسال مدارک طبق محتویات پرونده (مبلغ اولیه پیمان )محاسبه و حق بیمه متعلقه وصول و فاقد بدهی می باشد نیز می بایست طبق بند یک اقدام گردد.

در ادامه بخشنامه 14/1 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است :

3- در خصوص پرونده های پیمانکاری متشکله در فاصله 1/1/55 لغایت اسفند63 که حق بیمه متعلقه برابر مصوبه 1635 مورخ 1/11/56 شورایعالی سازمان توسط واگذارندگان کار از صورت وضعیتهای پیمانکاران  و مهندسین مشاور و یا از محل اعتبار طرح با مأخذ 2/3% و 3% کسر و بحساب سازمان واریز و لیکن پیمان و اطلاعات تکمیلی آن جهت اقدامات قانونی به شعبه مربوطه ارسال و اعلام نگردیده و محتویات پرونده نیزمنحصراً چند فقره اظهارنامه واریز حق بیمه  و یا در برخی موراد لیست کارکنان شاغل در عملیاتبوده و بدلیل گذشت زمان و تغییرات قانونی در دستگاهههای واگذارنده کار و ذیحسابیها و عدم امکان دسترسی به پیمانکار  علیرغم مکاتبات انجام شده طبق بخشنامه 6 دید درآمد  دستور اداری شماره 76012/4-52 مورخ 12/8/79 امکان محاسبه حق بیمه نموده و لیکن پرونده طبق محتویات ( لیست و اظهارنامه ) فاقد بدهی بوده، می بایست برابر بند یک اقدام گردد.

4-پرونده های پیمانکاری و مهندسین مشاور که در سالهای گذشته در خصوص آنها در اداره کل درآمد، حق بیمه دریافت و اداره درآمد مرکزی سابق پرونده مطالباتی تشکیل و با ارسال رونوشت به شعب محل اجرای قرارداد لیست ، حقوق و دستومزد کارکنان شاغل در پیمان توسط شعب مذکور دریافت و لیکن اقدامات مطالباتی تا مرحله صدور مفاصا حساب از رطیق ادراه کل درآمد حق بیمه پیگیری و رونوشت مفاصا حساب صادره به شعبه ارسال و پرونده امر در اداره کل مذکورمختومه گردیده لازم است به شرح بند یک راکد و در خصوص پرونده هائیکه تاکنون رونوشت مفاصا حساب یا دستور مختومه نمودن پرونده ارسال نگردیده با هماهنگی ادراه کل درآمد حق بیمه اقدام لازم معمول گردد.

در ادامه بخشنامه 14/1 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است :

5-در مورد پرونده های پیمانکاری که حق بیمه متعلقه برابر اطلاعات اعلام شده از سوی واگذارنده کار یا پیمانکار تا تاریخ تصویب تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی (26/2/72) محاسبه و اعلام و بدلیل عدم امکان دستیابی به واگذارنده کار و پیمانکار مطالبات سازمان بحیطه وصول در نیامده و پیگیری آن در آینده نیز منتج به وصول نخواهد شد لازم است اینگونه پرونده ها از سایر پرونده های پیمانکاری تفکیک و برابر فرم شماره 10 ساماندهی درآمد( پیوست) صورت مشخصات پرونده های مذکور و میزان بدهی آنها به تفکیک اصل حق بیمه ، بیمه بیکاری ،جرائم در دو نسخه تهیه و ضمن ثبت اطلاعات مربوطه در رایانه و در صورتیکه در این ارتباط پرونده های اجرایی نیز تشکیل شده باشد

می بایست سوابق اجرائیات در جوف پرونده پیمانکاری ضبط و مشخصات آن در سیستم مکانیزه درج یک نسخه از آن به اداره کل استان مربوطه ارسال  و ادارت کل استانها با بررسی و تأیید صحت اقدامات انجام شده لیستهای مذکور را به اداره کل درآمد حق بیمه ارسال تا حسب مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ و جهت اقدام ابلاغ گردد.

6-در مواردیکه واگذارندگان کاردر اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی به آن معادل 5%کارکرد پیمان و آخرین قسط آن را بحساب سازمان واریز لیکن پرونده کماکان دارای بدهی باشد می بایست جهت وصول مطابلات سازمان بر علیه پیمانکار اقدام گردد. در صورتیکه امکان دسترسی به پیمانکار وجود نداشته باشد فهرست آها به شرح فرم پیوست تهیه و به اداره کل استان ارسال و ادارات کل استانها با بررسی و تأیید مراتب را به اراده کل درآمد حق بیمه ارسال تا بررسی و تصمیمات متقضی اتخاذ و ابلاغ گردد.

د)فعال سازی پرونده های پیمانکاری

1-باتوجه به تمهیدات پیش بینی شده در نرم افزار مکانیزه محاسبه حق بیمه و پس از پالایش پرونده های موجود به شرح بند های «ب» و «ج» لازم است مسئول مربوطه پرونده های پیمانکاری قابل محاسبه از منوی مشخصات اولیه پیمان که با در نظر داشتن تاریخ خاتمه عملیات در ردیف قرار می گیرند بصورت مستمر ( ماهیانه ) پیگیر های قانونی جهت اخذ مدارک و اطلاعات حسب بخشنامه 14 جدید در آمد معمول و نسبت به محاسبه پرونده اقدام نماید.

2-با نایت به اینکه در منوی گزارش وضعیت پیمانکاری لیست پرونده های دارای بدهی با اعلام وضعیت مربوطه ( قظعی و برآوردی) پیش بینی گردیده لازم است مسئول درآمد بصورت ماهیانه با مراجعه به منوی مذکور و مشاهده وضعیت بدهی پیمانها بر وصول آنها نظارت نموده و حسب مورد دستور صدور اخطاریه، اجرائیه یا عنداللزوم تسریع در رسیدگیدر هیاتهای تشخیص مطالبات معمول دارد.

3-باتوجه به اینکه در نرم افزار موجود در خصوص قراردادهای مهندسین مشاور سه وضعیت ( لیست یکجا و حق بیمه به تفکیک پیمان ، لیست تفکیک و حق بیمه پرداختی به تفکیک پیمان ، لیست کلی و پرداخت حق بیمه بصورت یکجا) پیش بینی و حسب مورد نیز در خصوص محاسبه حق بیمه پیمانها تمهیدات لازم پیش بینی گردیده می بایست جهت محاسبه حق بیمه قراردادهای مهندسین مشاور به شرح مذکور اقدام نمایند ولیکن در مواردیکه مهندسین مشاور دارای قردادهای متعدد بود و لیست کارکنان خود را بدون پرداخت حق بیمه به شعب مربوطه تسلیم می نمایند تا تکمیل  و نصب نرم افزار مربوطه از محاسبه و صدور اعلامیه خودداری نمایند.

در ادامه بخشنامه 14/1 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است :

4- با عنایت به تمهیدات پیش بینی شده در خصوص نحوه احتساب جرائم عدم اراسل لیست و عدم تأدیه حق بیمه در بخشنامه 14 جدید درآمد و مراتب مندرج در نگارش تابستانه بصورت (1/14،2/14،2/2/14،6/3/2/14 ) که با توجه به فصلهای بخشنامه و تفکیک آن در ارتباط با طرح های عمرانی ، غیرعمرانی ، حالات خاص طرحهای عمرانی و پرداخت حق بیمه توسط واگذارنده کار ، پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار ،بنیاد مسکن لازم است مسئولین پرونده های پیمانکاری توجه کافی مبذول تا ضمن درج صحیح اطلاعات در منوی محاسبه ثبت مشخصات محاسبه ثبت مشخصات محاسباتی پیمان شرایط احتساب جرائم را بصورت صیح ایجاد و از احتساب و اضافه نمودن جرائم بصورت دستی خودداری و در موراد ابهام مراتب را از اراده کل استان مربوطه استعلام نمایند.

5-در صورتیکه به دلیل تمرکز تعداد زیادی از پرونده های پیمانکاری در برخی از واحدها کارشناسان درآمد مربوطه به تنهایی توان اقدامات مطالباتی را نداشته باشند لازم است دارای ادارت کب استانها با شناسائی کارکنان مجرب در ارتباط با پرونده های پیمانکاری بصورت گروه کارشناسی تشکیل و حسب مورد در صورت لزوم بصورت مامور با بهره گیری از کارکنان مذکور در شعبی که به دلایل خاص پرونده متشکله در آنها محاسبه نگردیده اقدام نمایند.

هـ)شرکت خدمات ماشینی تامین در ارتباط با ارتقاء نرم افزار پیمانکاری

باتوجه به نصب نرمز افزار مکانیزه در کلیه واحدهای اجرائی و عدم امکان محاسبه حق بیمه بصورت دستی شرکت ماشینی تامین مکلف است با همکاری اداره کل درآمد حق بیمه در اسرع وقت نسبت به تکمیل وارتقاء نرم افزار های موجود به شرح ذیل اقدام نماید.

1-تهیه و نصب نرم افزار در خصوص احتساب حق بیمه طبق پرونده مطالباتی پرونده های مهندسین مشاور کهلیستهای کارکنان خود را بصورا یکجا ارسال و حق بیمه متعلقه به تفکیک پیمانهای عمرانی و غیر عمرانی تأدیه می گردد.

2- با عنایت به اینکه برابر مفاد تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی واگذارندگان کار مکلف گردیده اند در صورتیکه پیمانکاران ظرف یکسال از تاریخ خاتمه عملیات ، تعلیق یا فسخ پیمان با اعلام سازمان دیون پیمانکار را از محل مبالغ نگهداری شده در اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی و آخرین قط پیمانکار پرداخت نمایند لازم است شرکت تامین با الویت امکان اقدام مکانیزه بر علیه واگذارندگان کار در این ارتباط با همکاری اداره کل درآمد حق بیمه و همچنین تهیه و ارسال آمارهای مورد نیاز را ایجاد نماید.

3-باتوجه به قانون نحوه پرداخت حق بیمه رانندگان بین شهری و چگونگی احتساب حق بیمه قراردادهای حمل و نقل می بایست شرکت تامین امکان محاسبه حق بیمه اینگونه پیمانها را با همکاری اداره کل درآمد حق بیمه در منوی مربوطه ایجاد نماید.

در ادامه بخشنامه 14/1 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است :

4-باتوجه به اینکه تسریع در صدور مفاصا حساب خواسته کلیه پیمانکاران بوده و صحت و دقت در آن نیز مورد نظر سازمان می باشد، لازم است شرکت تامین امکان صدور مفاصاحساب از طریق سیستم مکانیزه را با همکاری اداره کل درآمد حق بیمه در اسرع وقت ایجاد نماید.

5-با عنایت به اینکه با نصب سیستم مکانیزه می بایست از معوق شدن و عدم اقدام بموقع در خصوص احتساب حق بیمه پیمانها جلوگیری و کنترلهای لازم نیز از طریق واحدهای ستادی معمول گردد، لازم است شرکت تامین با همکاری اداره کل درآمد حق بیمه امکان ارسال اطلاعات موجود در این ارتباط (پرونده های قابل محاسبه ، مطالبات قطعی پیگیری نشده و …) از طریق گزارش وصولی ماهیانه تهیه و نصب نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیرکل ،معاونین بیمه ای ،کارشناس ارشد درآمد، اجرائیات و فرابری داده های ادارات کل و رئیس ، معاونین بیمه ای ،مسئول درآمد ،اجرائیات و فرابری داده ها و همچنین مسئولین ذیربط در شرکت خدمات ماشینی تامین می باشند.

برای دریافت مشاوره تامین اجتماعی و دریافت اطلاعات کامل با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *