موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
بخشنامه 11/3 جدید درآمد تامین اجتماعی

بخشنامه 11/3 جدید درآمد تامین اجتماعی

بخشنامه 11/3 جدید درآمد تامین اجتماعی

بخشنامه 11/3 جدید درآمد تامین اجتماعی

بخشنامه 11/3 جدید درآمد تامین اجتماعی درخصوص نحوه حسابرسی بیمه ای تامین اجتماعی  که اصتلاحا” حسارسی بیمه تامین اجتماعی نامیده می شود ، توسط سازمان تامین اجتماعی صادر گردیده است . با توجه به اهمت حسابرسی تامین اجتماعی از لحاظ بار مالی برای شرکتها ، می توان گفت این بخشنامه از مهمترین و تاثیرگذارترین بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی برای شرکتها می باشد . متن بخشنامه 11/3 جدید درآمد تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد :

بخشنامه 11/3 جدید درآمد تامین اجتماعی درخصوص نحوه حسابرسی بیمه ای تامین اجتماعی و وظایف شعب در حسابرسی تامین اجتماعی

اداره کل استان

موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

 مطابق ماده 47 قانون تأمین اجتماعی و بهمنظور ارتقاء کیفی امرانجام بازرسی از دفاتر قانونی شرکتها ، موسسات و کارگاههای حائز شرایط و استخراج اقلام مشمول کسر حق بیمه از هزینه های ثبت شده با ملحوظنظر داشتن چشم انداز سازمان د رافق برنامه 1404 به عنوان سازمانی پایدار ، پویا ، چابک و سرآمد در پاسخگوییبا فرایندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و به هنگام به ذینفعان و د راستای بهبود مستمر امور ، ارتقاء ظرفیت های اجرایی برای تسریع در بازرسی دفاتر قانونی و شفاف سازی امور ، این بخشنامه تدوین و ابلاغ میگردد تا معیاری مناسب به منظور کنترل و نظارت اقدامات اجرایی سازمان در بازرسی با کارکردهای قانونی آن و بمیزن قانون مداری کارفرمایان کارگاههای تحت پوشش در رعایت دقیق تکالیف مقرر در مواد قانونی تامین اجتماعی قرار گیرد .

بر این اساس با تاکی بر قاعده قانون مداری ، اهتمام برتقوا به هنگام بازرسی و لحاظ ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و همچنین مفاد رای شماره 542 مورخ 1/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، توجه ادارت کل استانها ، واحدهای تابعه و موسسه حسابرسی تامین اجتماعی را به رعایت دقیق مفاد این بخشنامه جلب می نماید:

توجه : در این بخشنامه منظور از واژگان«سازمان» ،« قانون» ، « بازرسی» ، «موسسه» ، «بازرس » به ترتیب «سازمان تامین اجتماعی » ، «قانون تامین اجتماعی » ، «بازرسی از دفاتر قانونی » ،«موسسه حسابرسی تامین اجتماعی » و « بازرس دفار قانونی» می باشد.

بخش اول : وظایف شعبه ، کارفرما و اولویتهای انجام بازرسی

الف: وظایف شعبه و کافرما

1-انتخاب کارگاههای دارای شخصیت حقوقییا حقیقی که مطابق قوانین و مقررات مالیاتی یا سایر قوانین مکلف به اخذ ، تحریر و نگهداری دفاتر قانونی می باشند ،ازطریق گزینه « دفتر بازرسی دفاتر قانونی » در منوی بازرسی دفاتر قانونی.

2-اخذ «فرم درخواست مدارک از کارفرما » (فرم شماره 1 در سه نسخه ) به انضمام اظهارنامه بیمه ای از سیستم مکانیزه ( پس از ورود کد کارگاهی و تعیین دوره انجام بازرسی ) ، ابلاغ فرم مذکور به کارفرما جهت تکمیل و ضبط نسخه ابلاغ شده در پرونده مطالباتی.

3-اعاده اظهارنامه بیمه ای تکمیل شده توسط کارفرما ( اشخاص حقوقی : با امضاء مدیرعامل و صاحبان امضاء مجاز طبق اساسنامه و یا آخرین آگهی تغییرات و ممهور به مهرشرکت ، اشخاص حقیقی : امضاء کارفرما و اثر انگشت با ارائه گواهی امضاء از طریق دفتر خانه ثبت اسناد رسمی ) به همراه مدارک و مستندات مورد اشاره حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ ، با نامه رسمی جهت بررسی اولیه .

4-بررسی و کنترل مقدماتی اطلاعات مندرج در « اظهارنامه بیمه ای» تکمیل شده توسط کارفرما.

در ادامه بخشنامه 11/3 جدید درآمد تامین اجتماعی آمده است :

5-اسکن اظهارنامه بیمه ای و ثبت اطلاعات مندرج درآن از طریق گزینه « اظهارنامه بیمه ای» در سیستم و تائید نهایی اطلاعات توسط مسئول درآمد.

6-اخذ فرم شماره 2 در دو نسخه به انظمام اطلاعات اظهارنامه بیمه ای و اطلاعات کاربرگ شماره 1 ( فرم شماره 3) در خصوص اطلاعات لیستهای ارسالی در دوره انجام بازرسی از سیستم و تایید نهایی آن توسط مسئول درآمد و رئیس شعبه .

7-ارسال فایل تجمیعی فرمهای شماره های یک ، دو ، سه و اظهارنامه بیمه ای به صورت سیستمی به موسسه.

8-بایگانی اصل اظهارنامه بیمه ای در پرونده مطالباتی .

تذکر :چنانچه کارفرمایان موضوع این بخشنامه ، به نحوی از انحاء از تکمیل و اعاده پیوست فرم شماره یک ( اظهارنمه بیمه ای ) ظرف مهلت تعیین شده فوق استنکاف نمایند، شعبه مکلف است با تنظیم فرم شماره 2 ، بازرسی را درخواست  نماید. در صورتی که اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این بخشنامهاعلام نمایند فاقددفات قانونی یا دارای دفاتر قانونی نانویس می باشندانجام بازرسی از دفاتر قانونی منتفی بوده و حسب مورد می بایستی بر مبنای سایر مدارک موجود در پرونده و ضوابط و مقررات قانونی از جمله ماده 40 قانون نسبت به محاسبه و مطالبه حق بیمه ، اقدام گردد.

ب: اولویتهای انجام بازرسی به ترتیب ذیل خواهد  بود

1-قرارهای صادره از سوی هیاتهای تشخیص مطالبات

2- موارد ارجاعی از طریق مدیرعامل سازمان، معاونت فنی و درآمد یااداره ک درآمد حق بیمه .

3- کارگاههای حائز شرایط صدور مفاصاحساب قرارداد براساس بازرسی.

4- شرکتها وموسسات در حال تصفیه یا انحلال.

بخش دوم : اقدامات موسسه

الف:نحوه ثبت درخواست ها در سیستم

1-موسسه پس از دریافت اطلاعات  تجمیعی ( فرنهای شماره یک ، دو ، سه و اظهارنامه بیمه ای) موظف است نسبتبه ثبت درخواست ها در سیستم اقدام نماید.

تذکر :عدم همکاری لازم کارفرمایان در تکمیل و اعاده اظهارنامه بیمه ای به شعبه ، مانع از ثبت درخواست و انجام بازرسی نمی گردد.

2-موسسه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا بازرسی ازدفاتر قانونی در خصوص اولویتهای قسمت «ب» بخش اول حداکثر ظرف مدت یکسال و سایر موارد حداکثر ظرف مهلت سه سال از زمان وصول درخواست انجام و گزارش مربوطه به صورت الکترونیک به شعبه درخواست کننده ارسال گردد. ضمناً درخواستهای اولویت شماره یک و دو از این قاعده مستثنی بوده و لازم است حسب مفاد درخواست عمل گردد.

3-در مواردی که موسسه در تشخیص ماهیت فعالیت کارگاه ( مقاطعه کاری) با ابهامی مواجه گردد ، در مرحله نخست مراتب را از داره کل استان مربوطه استعلام و در صورت عدم رفع ابهام ، نظر اداره کل درامد حق بیمه ملاک عمل خواهد بود. در هر حال تشریفات زمان بررسی نباید از مدت یک ماه مجوز تجاوز نماید.

ب:نکات حائز اهمیت در زمان رسیدگی به دفاتر قانونی

1-موسسه مکلف است پس از بررسی اطلاعات مندرج در جدول ردیف (10) اظهارنامه بیمه ای که دارای پرونده ی مقاطعه کاری ( پیمانکاری) در شعب تامین اجتماعی می باشند، نسبت به استخراج وجوه مذکور و ثبت آنها به تفکیک قراردادها در کاربرگ شماره 3 ( فرم شماره 4 ) اقدام نماید.

2-در خصوص قراردادهایی که کارفرمای مورد رسیدگی مجری قرارداد می باشد ، لازم است موسسه فرم شماره 5 را تکمیل به همراه تصویر قراردادهای مربوطه به پیوست گزراش بازرسی دفارت قانونی ، جهت بهره برداری در اجرای ماده 38 انون به شعبه ارسال نماید.

توجه: درخصوص انجام بازرسی از کارگاههای حائز شرایط صدور مفاصا حساب قرارداد بر اساس بازرسی دفاتر قانونی ( بند 3 قسمت ب بخش اول ) که علیرغم  تکمیل تعهدنامه ، دفاتر قانونی آنها بنا به دلایل ذیل قابل رسیدگی نباشد ، شعبه مکلف است پس از دریافت گزارش غیر محاسباتی نسبت به اجرای ماده 41 قانون تامین اجتماعی در مورد قراردادهای دوره گزارش در اسرع وقت اقدام نماید. شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف است نسبت به تهیه و نصب نرم افزار مربوطه اقدام نماید.

-نانویس بودن دفاتر قانونی.

-خودداری کارفرما از ارئه دفاتر قانونی.

-عدم رعایت استاندارها و اصول متداول حسابداری ، مخدوش بودن شرح دفاتر قانونی و غیر قبل استناد بودن آن.

– خودداری از ارئه سیستم مکانیزه و اسناد حسابداری .

بخش سوم : معذفی ونحوه استفاده از کاربرگ های جدید بازرسی از دفاتر قانونی

الف:معرفی کاربرگ های جدید

به منظور ارتقاء کیفی گزارش های بازرسی ، کاربرگ شماره یک قبلی اصلاح و همچنین کاربرگ جدید تحت عنوان « کاربرگ شماره 3» به شرح ذیل طراحی شده است:

1-کاربرگ شماره 1(فرم شماره 3)

از این کاربرگ به منظور استخراج و ثبت قوق و مزایای مشمول و غیر مشمول طبق لیستهای کارفرما که قبلا به شعبه ارسال شده ، استفاده می شود.

توجه:نحوه اقدام موسسه در ارتباط با استخراج اسناد و لیستهای ارسالی کارفرما به سایر شعب و درج آنهادر کاربرگ شماره 1 همانند روال سابق خواهد بود.

2-کاربرگ شماره 3 (فرم شماره 4)

درخصوص اسناد مربوط به قراردادهای مقاطعه کاری ( پیمانکاری) که واگذارندگان کار مطابق ماده 38 قانون و تبصره الحاقی به آن نسبت به کسر و نگهداری 5% هر صورت وضعیت یا صورتحساب  و آخرین قسط مقاطعه کار ( پیمانکار) و نیز ملزم نمودن مقاطعه کار ( پیمانکار) به ارسال لیست و پرداخت ق بیمه مقرر با رعایت ماده 28 قانون تامین اجتماعی و انجام تکالیف مندرج در ماده 39 قانون و همچنین ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده در دوره انجام عملیات پیمان به شعبه مربوطه اقدام نموده باشند ، لزومی به ثبت اقلام مذکور  در کاربرگ شماره 2 نبوده و بازرس مکلف است ، اسناد هزینه های موصوف را به عنوان اسنادی که لازم است از طریق پرونده مقاطعه کاری ( پیمانکاری) محاسبه و بدواً از مقاطعه کار ( پیمانکار ) مطالبه و در کاربرگ شماره 3 ( با رعایت جزء «1» بند «ب» بخش دوم این بخشنامه ) ثبت نماید.

1-2-اسناد هزینه های قراردادهای قاطعه کاری ( پیمانکاری) حائز شرایط درکاربرگ شماره 3 لازم است به تفکیک هر قرارداد ثبت و کاربرگ تهیه شده منضم به یک نسخه از قرارداد منعقده ، الحاقیه ها ، متمم ها، مکاتبات موثر  مرتبط با احتساب حق بیمه و تصاویر مفاصا حسابهای دوره ای اخذ شده در بخش انشایی گزارش افشاء و جهت بهره برداری به واحد درخئاست کتتده بازرسی ، ارسال گردد.

2-2- کاربرگ شماره 3 دارای سه بخش اطلاعاتی به شرح ذیل می باشد:

1-2-2- بخش مشخصات کاربرگ

در قسمت در کاربرگ ، نام کارگاه ، نام سرفصل حساب از دفتر معین یا دفتر کل ( براساس اظهارنامه مالیاتی یا تراز آزمایشی کارگاه مورد رسیدگی ) ، ردیف اظهارنامه مالیاتی و جدول مربوطه با ردیف مربوطه به سرفصل تراز آزمایشی ،نام شعبه ، شماره کارگاه و ردیف پیمان مرتبط با پرونده مقاطعه کاری ( پیمانکاری ) قرارداد مضووع کاربرگ شماره 2 ، ثبت می گردد.

در ادامه بخشنامه 11/3 جدید درآمد تامین اجتماعی آمده است :

2-2-2- بخش اطلاعات مبانی محاسباتی قرارداد

این بخش در اجرای ناده 5 آئین نامه اجرایی تبصره الحاقی به ماده 38 قانون و با بهره مندی از اختیارات قانونی سازمان در مراجعه به اسناد و مدارک در اختیار کارفرمایان تنظیم گردیده و شامل اطلاعات مبانی محاسباتی به شرح :

نام مقاطعه کار ( پیمانکار ) ، نام واگذارنده کار ، شماره و تاریخ قرارداد ، شماره و تاریخ الحاقیه یا متمم ،مبلغ قرارداد ، افزایش و کاهش 25 % مبلغ قرارداد ، مبلغ الحاقیه یا متمم ، مبلغ نهائی قرارداد ،موضوع قرارداد ، تاریخ شروع و خاتمه قرارداد ، شناسائی انعقاد و اجرای قرارداد براساس فهرست بهاء پایه سازمان میدریت و برنامه ریزی یا متر مربع زیر بنا، اعلام محل تامین اعتبار قرارداد ( اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای یا سایر ردیف های بودجه ) ، درصد مکانیکی اجرای عملیات و تعهدات طرفین پیمان در تامین ماشین آلات مکانیکی و مصالح مصرفی { بعهده و هزینه واگذارنده کار یا مقاطعه کار ( پیمانکار)} می باشد.

در ادامه بخشنامه 11/3 جدید درآمد تامین اجتماعی آمده است :

3-2-2-بخش اسناد دفاتر قانونی شامل

  • ستون های (1و2)، شماره و تاریخ سند : در این ستون ها ، به ترتیب شماره و تاریخ اسناد حسابداری درج می گردد.

2-ستون (3)، مبلغ سند: در این ستون ارقام سند پرداختی ب اشخاص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی درج می گردد.

3-ستون (4)، سپرده مکسوره :در این ستون مبالغ مربوط به سپرده مکسوره از صورت وضعیتها یا میزان قسط آخر موضوع ماده 38 قانون درج می شود.

4-ستون (5) ، مبلغ مشمول : در این ستون اقلام مشمول کسر حق بیمه شناسائی شده به ترتیب زیر درج میگردد.

5-ستون (2-5): در این ستون تمام یا قسمتی از مبلغ مدرج در ستون 3 ، مربوط به وجوه پرداختی به اشخاص ثالث ( حقوقی یا حقیقی ) که ماهیت آن دستمزدی باشد درج می گردد..

6-ستون (3-5): در این ستون تمام یا قسمتی از مبلغ مندرج در در ستون 3 ، مربوط به وجوه پرداختی به اشخاص ثالث ( حقوقی و حقیقی ) که ماهین آن دستمزد و مصالح یا مکانیکی می باشد ، ثبت م ی گردد.

7-ستون (6) غیرمشمول :در این ستون تمام یا قسمتی از مبلغ مندرج در ستون 3، که ماهیت آن با توجه به مدارک ارائه شده مشمول کسر حق بیمه نبوده ، ثبت می شود.

8-ستون(7) مفاصا حساب : در این ستون مشخصات مفاصا حساب موضوع ماده 38 قانون ، از جمله میزان کارکرد ، شماره سریال ، شماره و تاریخ صدور آن درج می گردد.

تذکر : با مراجعه به ساممانه « بررسی وکنترل مفاصا حسابهای صادره » ، می توان اصالت مفاصا حساب های صادره در اجرای ماده 38 قانون را راستی آزمایی نمود.

ب: مستندات حسابداری

  • طبق ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، فاکتور و یا صورتحساب رسمی سندی است شامل : اطلاعات کالا یا خدمات مورد معامله ، ارزش یابی آنها ، تخصیص مالیات بر ارزش افزوده ، نحوه فروش (نقدی/ غیرنقدی )، مشخصات هویتی کامل فروشنده و خریدار ، نشانی و نوع فعالیت ، امضاء و مهر صادر کننده ، کد اقتصادی که در زمان رسیدگی ضمیمه سند و قابل پیکیری و بررسی باشد.
  • در خصوص هزینه های دارای فاکتور و یا صورت حساب رسمی که طبق اسناد و مدارک ضمیمه مبین عملیات خرید و یا فروش کالا (ف مبانی مقاطعه کاری و ساخت و یا رائه خدمات ) باشد ، لازم است اقلام الذکر مذکور در ستون غیر مشمول کاربرگ شماره 2 درج و از مطالبه حق بیمه خودداری شود.
  • در مواردی که اسناد و خدمات و انجام کار ،فاقد ضمائم واسناد مالی باشد ، مراتب کتباًکارفرما اعلام و چنانچه حداکثر ا پایان زمان انجام بازرسی از ارائه مستندات مربوطه خودداری ناید ف اقلام ذکور در کاربرگ شماره 2 طبقه بندی گردد.

بخش چهارم : نحوه تشخیص حقوق ، مزد و مزایا و سایر هزینه های مشمول کسر حق بیمه ( جایزگزین بند «د» بخشنامه 1/11جدید درآمد)

1-کلیه وجوه پرداختی به کارکنان به استثنای موارد ذیل مشمول کسر حق بیمه می باشد:

1-1-بازخرید ایام مرخصی ( در حدود مقرر در ماده 64 قانون کار).

2-1-هزینه سفر و فوق العاده مأموریت ( ه شرط ارائه مستندات و مدارک مثبته از قبیل : حکم مأموریت ، بلیط رفت و برگشت وسیله نقلیه مورد استفاده ، تصاویر گذرنامه ،رویداد و…)

3-1-کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) حداکثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده 86 قانون.

4-1-حق همسر به کارکنان در مؤسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و جاگزین آنها.

5-1-عیدی طبق قانون کار و پاداش نهضتت سواد آموزی .

6-1-کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری

7-1-حق شیر و حق تضمین ( کسر صندوق).

8-1-خسارات اخراج و مزایای پایان کار( حق سنوات).

9-1-شاغلین تحت پوشش سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی دولتی ( در صورت ارائه مستندات و مدارک مثبته).

 

در ادامه بخشنامه 11/3 جدید درآمد تامین اجتماعی آمده است :

2-وجوه و یا مابه ازاء پرداختی به اشخاص حقوقی و حقیقی فاقد  مفاصا حساب تامین اجتماعی برحسب ماهیت کار و خدمات ارائه شده در صورتی که بابت اجرای قراردادهای مقاطعه کاری ( پیمانکاری) موضوع ماده 387 قانون باشد، به شرح فهرست طبقه بندی «ریز اقلام مشمول و غیر مشمول کسر حق بیمه » پیوست این بخشنامه شناسایی و در کاربرگ مربوطه در ج و مشمول کسر حق بیمه قرار می گیرد.

3-قراردادهایی که موضوع عملیات آن توسط شخص مجری به تنهائی انجام پذیرفته و دارای تبعیت دستوری و اقتصادی باشد قرارداد کار بوده و وجوه پرداختی به اشخاص مذکور برابر بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی با رعایت سقف دستمزد مشمول کسر حق بیمه می باشد.

  • قراردادهای مقاطعه کاری (پیمانکاری) تک نفره که فاقد مشخصات بند 3 بوده و موضوع عملیات پیمان منحصراً توسط شخص مقاطعه کار( پیمانکار) به تنهائی انجام گرفته باشد، با عنایت به دادنامه شماره 1815 مورخ 6/11/93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، از شمول ماده 38 قانون جتماعی خارج می باشد.

باتوجه به مراتب یاد شده در صورت وجود ابهام در تشخیص نوع قرارداد ( موضوع بندهای 3 و 4 فوق الذکر ) اصل و قاعده اولیه بر برقراری رابطه کار بین طرفین (قرارداد کار) است و برای نفی قاعده اصلی و اثبات ادعای خلاف ، باید دلایل و مستندات معتبری برای آن وجود داشته باشد و دلیلی قوی تر از اصل ارائه گردد.

پخش پنجم : اقدامات شعبه پس از دریافت گزارش بازرسی دفاتر قانونی

1-شعبه موظف است ، حداکثر ظرف ممدت 3 روز اداری پس از اخذ گزارش از طیق منوی « دریفت فای  گزرش بازرسی دفاتر قانونی» نسبت به انجام محاسبه و صدور حکم مطالباتی از طریق گزینه « محاسبه گزارش بازرسی دفاتر قانونی » اقدام و اعلامیه مربوطه را در اسرع وقت به کارفرما ابلاغ نماید.

2-تنظیم فرم شماره 6 و ارسال آن ظرف مدت 3 روز اداری از تاریخ دریافت گزارش بازرسی حسب مورد به شعبه / شعب مقصد به منظور  انجام محاسبات اولیه براساس اطلاعات و مبانی محاسباتی مندرج در کاربرگ شماره 3 و اعلام و ابلاغ بدهی به مقاطعه کار ( پیمانکار) باتوجه به محل تشکیل پرونده مقاطعه کاری( پیمانکاری) و ارسال رونوشت آن برای واگذارنده کار.

3-شعبه یا شعب مقصد موظفند، حداکثر ظرف مدت 10 روز اداری طی فرم شماره 7 پاسخ شعبه مبدا را ارسال نمایند.

4-ثبت و ضبط اطلاعات فرم م شماره 7 پرونده مطالباتی.

5-در صورت اعتراض کارفرما در مهلت مقرر قانونی به بدهی های مذکور ،پرونده ، خارج از نوبت در هیأتهای تشخیص مطالبات مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از انجام محاسبه براساس آراء صادره ،نسبت به وصول مطالبات در اسرع وقت اقدام لازم معمول و آمار مربوطه به صورت ماهانه از سیستم اخذ به اداره کل استان ارسال گردد.

  • هیأتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات در صورت لزوم می توانند از بازرس یا بازرسان دفاتر قانونی مربوطه به عنوان شخص مطلع، جهت ارائه توضیحات دعوت به عمل آورند. بدیهی است افراد مذکور به عنوان مطلع و بدون حق رأی در جلسه حضور یافته و عدم حضور ایشان مانع از صدور رأی نخواهد بود.

بخش ششم : سایر موارد

1-سایر مندرجات بخشنامه  بخشنامه 11 جدید درآمد تامین اجتماعی ، بخشنامه 11/1 جدید درآمد تامین اجتماعی ، بخشنامه 11/2 جدید درآمد تامین اجتماعی و کاربرگهای آن و دستورات اداری مربوطه که به موجب این بخشنامه تغییر نیافته کماکان بو قوت خود باقی و لازم الرعایه می باشد.

2-در خصوص قراردادهای تحقیقاتی پژوهشی مفاد بخشنامه 8/14 جدید درآمد و دستور اداری شماره 4862/93/1000 مورخ 22/5/93 رعایت گردد.

3-در صورت بروز گونه ابهام در اجرای این بخشنامه موضوع در کمیته ای متشکل از نمایندگان موسسه و اداره کل درآمد حق بیمه تحت عنوان « کمیته وحدت رویه» ، بررسی و تصمیمات متخذه پس ازتأیید معاونت فنی و درآمد و صدور  دستورالعمل  مربوطه مبنای اقدامات آتی سازمان و مؤسسه قرار خواهد گرفت.

4-صدور درخواست مجدد بازرسی از دفاتر قانونی کارگاههایی که قبلاً مورد رسیدگی  قرار گرفته اند ، منوط به اخذ مجوز از اداره کل درآمد حق بیمه خواهد بود.

5-در  راستای کاهش مدت رسیدگی به درخواستهای بازرسی از دفاتر قانونی ، معاونت فنی و درآمد موظف است ، با اخذ تمهیدات مناسب  و استفاده از ظرفیتهای موجود و عنداللزوم اخذ مصوبات لازم از هیات مدیره سازمان ترتیبی اتخاذ نماید ، تا امکان صدور دستور انجام بازرسی از دفاتر قانونی توسط موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط با پرداخت حق الزحمه مربوطه و یا انجام اقدامات فوق توسط کارکنان سازمان با رعایت قوانینو مقررات فراهم گردد.

در ادامه بخشنامه 11/3 جدید درآمد تامین اجتماعی آمده است :

6-معاونت فنی و درآمد موظف است ، فرآیند احصاء سوابق اشخاصی که حق بیمه آنان به موجب بازرسی از دفاتر قانونی استخراج می گردد را جهت ثبت در سوابق افراد مزبور، فراهم نماید.

7-شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است ،حداکثر ظرف مدت 2 ماده از تاریخ صدور این بخشنامه ،کلیه مراحل عملیات بازرسی از دفاتر قانونی و انجام محاسبات و واکشی قراردادهای ورد اجرای کارگاههای موضوع ذیل چزء2 ( توجه) بند ب از بخش دوماین بخشنامه  را مکانیزه نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونت فنی و درآمد ، موسسه حسابرسی تامین اجتماعی و شرکت مشاورمدیریت و خدمات ماشینی تامین ،مدیرکل درآمد حق بیمه ، مدیران کل استانها ، ماونین امور بیمه ای ،روسا و کارشناسان ارشد درآمد و بازرسی دفاتر قانونی ادارت کل استانها ،مسئولین ، معاونین بیمه ای و روسای درآ»د شعب و نمایندگی ها ، و سایرواحدهای مرتبط می باشند   .

 

برای دریافت مشاوره تامین اجتماعی و دریافت اطلاعات کامل با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *