موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
احکام مالیاتی لایحه بودجه 99

احکام مالیاتی لایحه بودجه 99

احکام مالیاتی لایحه بودجه 99

احکام مالیاتی لایحه بودجه 99

یراساس لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 آذر ماه 1398 احکام مالیاتی لایحه بودجه 99 به شرح زیر می باشد . توضیح اینکه بررسی لایحه بودجه 1399 از تاریخ 30 دی ماه 1398 در مجلس آغاز خواهد شد .

مالیات حقوق در لایحه بودجه 99

الف – سقف معافیت مالیاتی موضوع ۸۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می شود.

نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده به استثنای تبصره های ۱ و ۲  ماده  ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضائ هیئت علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد(۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد(۳۵%) میباشد.میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد ۵۷ و  ۱۰۱  قانون مالیات های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (۲۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین میشود. اشخاصی که از معافیت مالیاتی موضوع تبصره یک ماده  ۸۶ قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده  ۸۴  قانون مذکور مطابق مقررات این بند نخواهند بود .

ارزش افزوده در لایحه بودجه 99

ج- به وزارت امور اقتصادی و دارایی  سازمان امور مالیاتی کشور ) اجازه داده میشود ظرف مدت یکسال ، بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 لغایت 1395 ، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسدگی قرار نگرفته اند ، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب ) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یکماه بعد از ابلاغ قانون تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد ، بدون رسیدگی قطعی نماید.

مالیات مناطق غیر برخوردار در لایحه بودجه 99

هـ

1-متن زیر به جزء (1) بند «پ» ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه می شود. شاخصهای مناطق و شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

2-محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است.

3- عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) در نقطه شهری شهر تهران و دوازده درصد (12%) نقاط روستایی و عشایری توزیع می شود.

ادامه احکام مالیاتی لایحه بودجه 99

و ـ سازمان امور مالیاتی کشور م یتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است ، جاری خواهد بود . ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

در ادامه احکام مالیاتی لایحه بودجه 99

ط ـ در اجرای بندهای «ث» و «ص» ماده(38) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها ، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش  کالاهایی ه مصرف آنها منجر به تولی پسمااد مخرب محیط زیست  می شود عوارض را که توسط دولت تعیین می شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز کند . منایع وصولی تاسقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000 ) ریال از محل ردیف 39-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست ( صندوق ملی محیط زیست ) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور ( ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند  به مواد و انرژی ) با الویت مشارکت بخش خصوصو مصرف می شود .

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض کالا ، فهرست کالاهای مشمول ، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارتخانه های کشور ، نعت ، معدت و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدیون می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

مالیات پزشکان در لایحه بودجه 99

ی ـ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی ، پیراپزشکی ، داروسازی و دامپزشکی که مجوز  فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی ، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می وشد ، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

احکام مالیاتی لایحه بودجه 99  درخصوص تکالیف مالیاتی  بیمارستانها

ک ـ کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی ، خصوصی ، وابسته به نهادهای عمومی ، نیروهای مسلح ، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا ً از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان  ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند . مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند ( الف) این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می شود نخواهد بود . حکم ماده (199) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در اجرای این بند جاری می باشد.

ماده 169 قانون مالیاتها در لایحه بودجه 99

ل ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال 1399 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیت های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1398 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (30%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول (5) این قانون واریز کند .

بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر درماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم  و آیین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیت های مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو درصد (2%) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال می شوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود . شرکتهای بیمعه مکلفند اطلاعات هویتی ، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می کند در اختیار آن سازمان قرار دهند .

شرکتهای بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیت های مستقیم مشمول جریمه ای معادل پنج درصد (5%) حق بیمه دریافتی در پایان سال 1398 خواهند بود .

معافیت های مالیاتی در لایحه بودجه 99

ن ـ

1- هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی ، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود ، برای عملکرد سالهای 1398 و 1399 قابل اعمال نخواهد بود . مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاده شده می باشد .

2- پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستوراعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

تمدید قانون ارزش افزوده در لایحه بودجه 99

س ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 7/02/1387 و اصلاحات بعد آن تا زمان لازم الاجرا شدن انون جدید در سال 1399 تمدید می شود .

حد ماده 100 قانون مالیاتهای در لایحه بودجه 99

ع ـ عبارت « ده برابر» در متن تبصره ماده (100) قانو ن مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای 1398 و 1399 به عبارت « سی برابر » اصلاح می شود .

مالیات پیمانکاران در لایحه بودجه 99

ف ـ درمعاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجری موضوع ماده  (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است ، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت ، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند . تا مانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداختنکرده باشد ، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد ز وی نخواهد داشت . در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار ، کارفرما موظف است

این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد . سازمان امور مالیاتی  معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را ز بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه میکد . خزانه داری کل کشور وظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند .

ص ـ سی و پنج (35 %) درصد از عوارض /الایندگی وصول شده از محل یک درصد از قیمت فروش تبصره یک ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط زیست ( صندوق ملی محیط زیست ) اختصاص مییابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.

 

برای دریافت مشاوره و نیز آگاهی کامل از قوانین موضوعه  با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *