۱۳۹۷ پنجشنبه ۴ بهمن   :  جستجو 

موسسه خدمات مالي و مشاوره مديريت ارقام نگر

امروزه دسترسي به اطلاعات مالي شفاف ، قابل مقايسه وقابل ‌اتكاء بمنظور پاسخگويي به واحدها و سازمانهاي درون سازماني و برون سازماني و تصميم گيريهاي اقتصادي آگاهانه از ضروريت هاي توسعه و رشد اقتصادي در بخش خصوصي و دولتي به شمارمي‌رود از طرف ديگر صاحبان سرمايه ، اعتبار دهندگان ، دولت و ديگر استفاده كنندگان براي تصميم گيري در زمينه سرمايه گذاري ، نگهداري سهام ، اعطاي وام ، ارزيابي عملكرد مديران و ديگر تصميمات اقتصادي مهم به اطلاعات مالي معتبر ، مربوط و قابل فهم نياز دارند . مضافا" با توجه به پيشرفت هاي صورت گرفته در تمامي زمينه هاي فعاليت هاي شركتها , امروز نياز به مشاوران متخصص در تمامي شركتها و سازمانها احساس ميشود .

موسسه خدمات مالي و مشاوره مديريت ارقام نگر خبره در راستاي كمك به شركتها در جهت تحقق اهداف فوق تشكيل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است .

حال بخشي از خدمات موسسه به شرح ذيل جهت آشنايي شركتها با اين موسسه ارائه مي گردد :

شرح خدمات حرفه ای موسسه

تدوين ساختار و تشکيلات

 

انجام عمليات حسابداری

 

حسابرسی داخلی

 

حسابرسی مديريت

 

استقرار نظام بودجه

 

اصلاح حسابها و سيستم های کنترل داخلی

 

طراحی و استقرار سيستم ها و نظام های مالی

 

هسته مشاوره مديريت در خصوص شرکتها

 

خدمات مشاوره بيمه تامين اجتماعي

مشاوره مالياتي