۱۳۹۷ پنجشنبه ۳۱ خرداد   :  جستجو 
موسسه خدمات مالي و مشاوره مديريت ارقام نگر
خدمات حسابرسی مديريت

موسسه خدمات مالي ارقام نگر با دارا بودن كادر مجرب اقدام به ارائه خدمات به شركتها و سازمانها  در زمينه حسابرسي مديريت مي نمايد . بمنظور تبيين و توضيح مفهوم حسابرسي مديريت و به عبارتي مشخص نمودن اهداف و مزايای بکار گيری آن در شركتها مطالب ذيل ارائه مي گردد :

1-           اهداف حسابرسي مديريت

·        ارزيابي عملكرد

·      شناسائي فرصتهاي موجود براي بهبود عملكرد

·      ارائه پيشنهاد براي بهبود عمليات

 

در يك طراحي مناسب , حسابرسي مديريت مي تواند در چهار بخش بشرح ذيل صورت پذيرد :

الف) حسابرسي صرفه اقتصادي و كارايي

ب) حسابرسي نتايج برنامه

ت) حسابرسي رعايت

ث) حسابرسي مالي

2-اهم مزاياي بكارگيري اهداف فوق

 

مديريت مي تواند با توجه به ضعفها و نارسائيهاي موجود در شركت , روي همه بخشها يا هر يك از موارد مورد نياز , برنامه ريزي و بمنظور رسيدن به هدف مورد نظر واحد حسابرسي مديريت را سازماندهي عملياتي نمايد . با توجه به اهداف حسابرسي مديريت , رئوس اهم مزاياي بكارگيري چنين مهمي بقرار ذيل قابل ارائه است :

- شناسائي نواحي مشكل آفرين , علل مربوط و راهكارهاي بهبود آن.

- فراهم آوردن فرصتهايي براي حذف هرگونه عدم كارآئي و ضايعات و نتيجتا" كاهش هزينه.

- شناسائي فرصتهائي براي افزايش سطح درآمد.

- شناسائي مقاصد , اهداف عملياتي , سياستها و روشهاي تعريف نشده سازماني .

- شناسائي معيارهايي براي سنجش ميزان دستيابي به مقاصد و اهداف عملياتي .

- ارائه پيشنهاد براي بهبود سياستها , رويه ها و ساختار سازماني .

- بررسي عملكرد اشخاص و واحدهاي سازماني.

- بررسي وجود هرگونه اعمال غير مجاز و متقلبانه يا خلاف قوانين و مقررات .

- بررسي رعايت الزامات قانوني و اهداف سازماني , اهداف عملياتي , سياستها و روشهاي سازماني.

- ارزيابي سيستمهاي اطلاعاتي كنترلي مديريت .

- شناسائي نقاط مشكل آفرين احتمالي در عمليات آينده .

- فراهم آوردن راه ارتباطي بين مديريت ارشد و مديريت عملياتي

- انجام ارزيابيهاي مستقل و بيطرفانه از عمليات .