۱۳۹۷ پنجشنبه ۴ بهمن   :  جستجو 
موسسه خدمات مالي و مشاوره مديريت ارقام نگر
خدمات حسابرسي داخلي

موسسه خدمات مالي ارقام نگر با دارا بودن كادر مجرب اقدام به ارائه خدمات به شركتها و سازمانها  در زمينه حسابرسي داخلي مي نمايد . بمنظور تبيين و توضيح مفهوم حسابرسي داخلي و به عبارتي مشخص نمودن تعريف و زمينه هاي كاري آن در شركتها مطالب ذيل ارائه مي گردد :

واحد حسابرسي داخلي جهت  ايجاد اطمينان از اثر بخش بودن كل سيستم هاي كنترل داخلي , كمك به مديريت در ايفاي بهتر مسئوليت ها از طريق ارائه تجزيه و تحليل , ارزيابي هاي نتايج و پيشنهاد هاي حاصل از رسيدگي هاي انجام شده ياري مي نمايد .

1- تعريف حسابرسي داخلي

تعريف حسابرسي داخلي طبق نظر  هيات تدوين استانداردهاي حسابرسي , به شرح ذيل            مي باشد :

-        ارزيابي مستقلي كه توسط مديريت شركت  براي سيستم هاي  كنترل داخلي ايجاد ميشود.

-    كفايت سيستم هاي  كنترل داخلي را از لحاظ درست ومناسب ,اقتصادي ,اثربخش وكارآمدبودن استفاده ازمنابع راآزمون مي نمايد.

-        ارزيابي ميزان موثر بودن دستورالعملها , كارآيي روشها,كنترل و انعكاس  نتايج در قالب يك گزارش مدون شده .

2- وظايف واحد حسابرس داخلي

اهم وظايف واحد  حسابرس داخلي باتوجه به تعريف حسابرس داخلي به شرح ذيل خواهدبود.

-      تهيه وتنظيم واجراي برنامه حسابرسي داخلي طبق استانداردهاي حرفه اي واصول قابل قبول حسابداري به منظورحصول اطمينان ازصحت وكفايت عمليات مالي وغيرمالي شركت اصلي ,  شركتها و واحدهاي تابعه  وطرحهاي عمراني و انتفاعي وسپس تطبيق عمليات با قوانين , آئين نامه ها و دستورالعملهاي  مربوط.

-      بررسي وارزيابي سيستم كنترلهاي داخلي موجود و ارائه پيشنهاد براي  بهبود روشهاي كنترل داخلي مالي درشركت اصلي ,شركتها و واحدها و مجموعه هاي  تابعه .

-           بررسي وارزيابي روشهاي اجرايي حفظ دارائيها,اموال وحقوق مالي شركت اصلي , شركتها و واحدهاي تابعه .

-            بررسي اسنادپرداخت وجوه نقدي و بانكي شركت .

-            بررسي اسناد درآمدها و هزينه هاي سرمايه اي و جاري شركت .

-            بررسي اقلام صورتهاي مالي شركت  پيش ازتسليم به حسابرسان مستقل وهيات مديره .

-      همكاري باحسابرسان مستقل و بازرسان قانوني درمورد رسيدگي ها و برنامه هاي حسابرسي آنان مطابق با دستورالعمل مديريت عامل شركت

-      مطالعه وپيگيري موارد مندرج درگزارش هاي بازرسان قانوني وحسابرسان مستقل وتكاليف تعيين  شده توسط مجمع عمومي شركت اصلي ومجامع عمومي شركتهاي تابعه.

-      رسيدگي و اظهارنظر درمورد مسائل واختلافات مالي وحسابداري ( فيمابين شركت و شركتهاي تابعه ) موردي كه توسط مديريت عامل شركت ارجاع ميشود.

-      ايجاد ارتباط وهماهنگي دائمي دفترحسابرسي داخلي شركت و دفاتر حسابرسان داخلي شركتها و واحد هاي تابعه بمنظور بهبود كارايي اجراي برنامه هاي حسابرسي داخلي آنها.

-            تهيه گزارش ادواري و موردي در ارتباط باعملكرد شركت و واحد هاي تابعه آن .

-      اعلام نيازهاي  آموزشي پژوهشي ,خدماتي ,تداركاتي ,سخت افزاري, نرم افزاري و بودجه اي دفترحسابرسي داخلي به مديريت شركت.

-      بررسي وتائيد اين موضوع كه بااعمال دستورالعملها , روشها و كنترلهاي پيش بيني شده , از دارائيها و درآمدهاي شركت  درمقابل هرگونه سو, استفاده , اختلاس و تقلب , محافظت و مواظبت  ميشود.

-      بررسي وتائيد اين موضوع كه كليه تعهدات واحدتجاري درحسابها انعكاس يافته وتعهدات مزبور در ارتباط با فعاليتهاي  شركت بوده وروشهاي كنترلي موجود به نحوي ميباشد كه ازثبت وانعكاس هزينه ها و بدهيهايي كه به  شركت  مربوط نيست , جلوگيري نمايد.

-      انجام هرگونه مطالعه ورسيدگي خاص كه ممكن است درنتيجه حسابرسيهايي انجام شده ضروري تشخيص داده شود يا اينكه بطور ويژه ( در صورت بروز اختلاس , سوء استفاده و موارد مشابه آن ) ازطرف مديريت عامل ياهيات مديره به واحد حسابرسي داخلي  ارجاع گردد.

-     همكاري باسايرقسمتهاي واحدهاي مختلف شركت به منظور استقرار كنترلهاي ضروري حسابداري و رعايت استانداردهاي حسابداري .

-            همكاري با سايرقسمتها و  واحد هاي مختلف شركت به منظورافزايش كارآيي ,كاهش هزينه ها و جلوگيري  از دوباره كاري .