۱۳۹۷ پنجشنبه ۴ بهمن   :  جستجو 

موسسه خدمات مالي و مشاوره مديريت ارقام نگر

ارائه دهنده خدمات حسابداري ،  مالی  و مشاوره  مالیاتی  و  بیمه تامین اجتماعی

 

 براساس ماده 2 اساسنامه فعالیت اصلی شرکت به شرح ذیل می باشد :

1-    انجام کلیه خدمات مالی و حسابداری ، تنظیم اظهارنامه های مالیاتی و ارائه کلیه خدمات مشاوره در زمینه مالیات و بیمه تامین اجتماعی و سایر موضوعات مالی و حسابداری

2-    طراحی و پیاده سازی سیستم های مکانیزه و دستی

3-    تحلیل و بررسی عملیاتی شرکتها و سایر خدمات قابل ارائه در موضوع فعالیت موسسه