۱۳۹۷ یکشنبه ۲۵ آذر   :  جستجو 

براساس بند د بخشنامه 1/11 جديد درآمد صندوق تامين اجتماعي کلیه وجوهی نقدی که به پرسنل پرداخت می شود ، به استثنای وجوه پرداختی تحت عناوين ذيل مشمول حق بيمه خواهد بود :

بازخرید ایام مرخصی

کمک عائله مندی

هزینه سفر و فوق العاده ماموریت

حق همسر به کارکنان در موسسات قانون نظام هکاهنگ پرداخت

پاداش،پاداش افزایش تولید (آکورد،کارانه،بهره وری) پاداش نهضت سوادآموزی،عیدی و بن کارگری

کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری

حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق(

خسارت اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات(

حق الزحمه امام جماعت

حق حضور در جلسات هیئت مدیره